Dostawa urządzeń do systemów domofonowych dla Zakładu Karnego w Gębarzewie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa urządzeń do systemów domofonowych dla Zakładu Karnego w Gębarzewie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻydowo
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2023-09-11
 • ZamawiającyZakład Karny w Gębarzewie
 • Data publikacji ogłoszenia2023-08-31
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00375778
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń do systemów domofonowych dla Zakładu Karnego w Gębarzewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Gębarzewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000791131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gębarzewo

1.5.2.) Miejscowość: Żydowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-241

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 429-23-00

1.5.8.) Numer faksu: 61 426-24-53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zakład Karny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń do systemów domofonowych dla Zakładu Karnego w Gębarzewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-973ed61c-47e3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00375778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123906/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 DOSTAWA URZĄDZEŃ DO SYSTEMÓW DOMOFONOWYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-973ed61c-47e3-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zakład Karny w Gębarzewie.
b) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, e-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl, tel. 61 429 23 09.
c) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa urządzeń do systemów domofonowych dla Zakładu Karnego w Gębarzewie”, nr sprawy: D/Kw.2232.10.2023, prowadzonym w na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp;
2. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie za-mówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego.
5. W odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan/Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pa-ni/Pana/Państwo dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwo da-nych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwo dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwo danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 111280,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego
tj. Zakładu Karnego w Gębarzewie, 62-241 Żydowo; urządzeń do systemów domofonowych dla Zakładu Karnego w Gębarzewie w następującej ilości i asortymencie:

L p.
Przedmiot zamówienia Jednostka miary Szacunkowe ilości przedmiotu zamówienia
1. 2. 3. 4.
1. System domofonowy pawilonu E kpl. 1
2 System domofonowy pawilonu G kpl. 1

Wymagania dotyczące Systemu domofonowego pawilonu E:

Wandaloodporny panel interkomowy ze zintegrowanym radiowęzłem – 28 kpl.:
- puszka do montażu podtynkowego,
- obudowa panelu wandaloodporna,
- cztery przyciski : wywołanie zgłoszenia, włączanie radiowęzła, regulacja głośniej i ciszej radiowęzła.
Stacja interkomowa nabiurkowa – 4 szt:
- mikrofon,
- głośnik,
- wyświetlacz LCD,
- informacja o nazwie pomieszczenia z którego następuje wywołanie,
- przyciski do wykonania funkcji takich jak: wywołanie indywidualne pomieszczeń, rozgłos na wszystkie pomieszczenia, prowadzenie nasłuchu z wybranego przez operatora pomieszczenia.
Centrala/Serwer systemu interkomowego wraz z niezbędnymi licencjami – 1kpl:
- obudowa do montażu w szafie rack
- konfiguracja centrali/serwera musi być przechowywana w pamięci flash urządzenia lub bezpośrednio w karcie procesorowej urządzenia,
- możliwość konfiguracji: komunikacja indywidualna z wybranym pomieszczeniem, rozgłos grupowy, funkcje radiowęzła,
- cichy nasłuch z wybranego pomieszczenia na stacji nabiurkowej bez informacji w pomieszczeniu,
- wyciszenie lub wyłączenie radiowęzła w momencie wywołania pomieszczenia przez stację nabiurkową,
- zabezpieczenie przed sprężeniem zwrotnym dla rozgłosu grupowego,
- podłączenie więcej niż jednej stacji nabiurkowej z możliwością konfiguracji przycisków, jak również asymetrycznej komunikacji lub zarządzania.
- niezbędne oprogramowanie oraz okablowanie do konfiguracji centrali/serwera
- licencja na serwer nasłuch
Okablowanie telekomunikacyjne niezbędne do wykonania instalacji pomiędzy panelem interkomowym a centrala – 2000 mb.
Wtyk niezbędny do zakończenia połączeń w interkomie oraz do centrali domofonowej – 100szt.
Patchpanel 24xRJ45 1U 19" wraz z modułami RJ45 kat.5e – 2 szt.
Patchcord RJ45 kat. 5e długość 2m – 32 szt.
System domofonowy powinien posiadać kartę sieciową w celu pełnej integracji z obecnymi systemami domofonowymi zainstalowanymi w innych pawilonach mieszkalnych Zakładzie Karnym w Gębarzewie firmy Commend.

Wymagania dotyczące Systemu domofonowego pawilonu G:

Wandaloodporny panel interkomowy ze zintegrowanym radiowęzłem – 29 kpl.:
- puszka do montażu podtynkowego,
- obudowa panelu wandaloodporna,
- cztery przyciski : wywołanie zgłoszenia, włączanie radiowęzła, regulacja głośniej i ciszej radiowęzła.
Stacja interkomowa nabiurkowa – 4szt:
- mikrofon,
- głośnik,
- wyświetlacz LCD,
- informacja o nazwie pomieszczenia z którego następuje wywołanie,
- przyciski do wykonania funkcji takich jak: wywołanie indywidualne pomieszczeń, rozgłos na wszystkie pomieszczenia, prowadzenie nasłuchu z wybranego przez operatora pomieszczenia.
Centrala/Serwer systemu interkomowego wraz z niezbędnymi licencjami – 1kpl:
- obudowa do montażu w szafie rack
- konfiguracja centrali/serwera musi być przechowywana w pamięci flash urządzenia lub bezpośrednio w karcie procesorowej urządzenia,
- możliwość konfiguracji: komunikacja indywidualna z wybranym pomieszczeniem, rozgłos grupowy, funkcje radiowęzła,
- cichy nasłuch z wybranego pomieszczenia na stacji nabiurkowej bez informacji w pomieszczeniu,
- wyciszenie lub wyłączenie radiowęzła w momencie wywołania pomieszczenia przez stację nabiurkową,
- zabezpieczenie przed sprężeniem zwrotnym dla rozgłosu grupowego,
- podłączenie więcej niż jednej stacji nabiurkowej z możliwością konfiguracji przycisków, jak również asymetrycznej komunikacji lub zarządzania.
- niezbędne oprogramowanie oraz okablowanie do konfiguracji centrali/serwera
- licencja na serwer nasłuch.
Wtyk niezbędny do zakończenia połączeń w interkomie oraz do centrali domofonowej – 100szt.
Patchpanel 24xRJ45 1U 19" wraz z modułami RJ45 kat.5e – 2 szt.
Patchcord RJ45 kat. 5e długość 2m - 34szt.
System domofonowy powinien posiadać kartę sieciową w celu pełnej integracji z obecnymi systemami domofonowymi zainstalowanymi w innych pawilonach mieszkalnych Zakładzie Karnym w Gębarzewie firmy Commend

Odbiór przedmiotu zamówienia:

Dostawa sytemu na teren Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Ponadto ww. towary muszą spełniać parametry jakościowe wynikające z Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub z Polskich Norm.


2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:

32552600-3 – Domofony.
32521000-1 – Kable telekomunikacyjne.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania tej części zamówienia, która będzie im powierzona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32552600-3 - Domofony

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32521000-1 - Kable telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-20 do 2023-10-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego,
2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:NAZWA KRYTERIUM
WAGA KRYTERIUM

CENA
100 %

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialnie przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

1) Nazwa kryterium: CENA

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 pkt. Pozostali
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do wzoru:

O = (Cmin/Cof) x 100

Sposób oceny:
Ze wszystkich złożonych ofert wybiera się ofertę, której cena jest najniższa.
Stanowi ona Cmin w podanym wyżej wzorze. Cof to cena oferty dla której
dokonuje się obliczeń. Do obliczeń Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko
cenę brutto ofert – zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy.


Zamawiający określa termin płatności, jako 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.


6. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej ofert spośród ofert uznanych za ważne.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazu-je spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Na żądanie Zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII. pkt. 1 SWZ.
UWAGA: niżej wymienione dokumenty składa wyłącznie Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza:

1) aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymaga-ją wpisu do rejestru lub ewidencji – Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli Zamawiający może ten dokument uzyskać z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców);
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców);
3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców);
4. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – składa tylko Wykonawca najwyżej oceniony – wzór oświadczenia załącznik nr 4 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak pod-staw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony.
W szczególności Zamawiający dopuszcza:
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu, siedziby, osób reprezentujących strony, zmianę formy prawnej prowadzonej działalności;
2) zmianę postanowień w zakresie podatku VAT:
Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku VAT, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej lub pomniejszonej o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury VAT.
3) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w przypadkach niezależnych od Wykonawcy, na skutek klęsk żywiołowych spowodowanych nieodwracalnymi działaniami przyrody lub na skutek działań osób trzecich. Udowodnienie ww. sytuacji leżeć będzie po stronie Wykonawcy.
4) zmianę ceny zamawianego towaru w sytuacji określonej w §3 ust. 4 pkt. 1 i 2 umowy
5) zmianę w razie zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, rozumieć należy zdarzenia zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-zamówienia. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę kolokacje 2 towerów - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania16-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry. Proszę o wycenę kolokacji 2 towerów. Synology 1918 Dell Optiflex Wysokość około 4-6 U. Moc 1kW Łączę symetryk 1Gb wystarczy. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI