DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ZINTEGROWANEGO STANOWISKA SATELITARNEGO ODBIORU I

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ZINTEGROWANEGO STANOWISKA SATELITARNEGO ODBIORU I PREZENTACJI MORSKIEJ INFORMACJI POGODOWEJ NA OBSZARACH METAREA
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdynia
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-10-13
 • ZamawiającyAkademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-01
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ZINTEGROWANEGO STANOWISKA SATELITARNEGO ODBIORU I PREZENTACJI MORSKIEJ INFORMACJI POGODOWEJ NA OBSZARACH METAREA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190064136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-127

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ZINTEGROWANEGO STANOWISKA SATELITARNEGO ODBIORU I PREZENTACJI MORSKIEJ INFORMACJI POGODOWEJ NA OBSZARACH METAREA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac1eda6f-2294-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00199053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014768/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ZINTEGROWANEGO STANOWISKA SATELITARNEGO ODBIORU I PREZENTACJI MORSKIEJ INFORMACJI POGODOWEJ NA OBSZARACH METAREA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 39 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 55/ZP/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Skład systemu zintegrowanego stanowiska satelitarnego odbioru i prezentacji morskiej informacji pogodowej na obszarach METAREA:

a) System INMARSAT MINI-C GMDSS – 1 szt.
b) Morski odbiornik radiowy KF wraz z wynośnymi głośnikami – 1 szt.
c) Monitor interaktywny – 1 szt.
d) Laptop do współpracy z monitorem interaktywnym – 1 szt.
e) Stacja meteorologiczna do weryfikacji danych pogodowych w oparciu o wysoko-wydajny komputer – 1 szt.
f) Wizualizer – 1 szt.
g) Układ zasilania – 1 szt.
h) Zamocowanie anten i sensorów – 1 szt. (do uzgodnienia po wizji lokalnej).
i) Dokumentacja techniczna – 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32531000-4 - Urządzenia łączności satelitarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30211000-1 - Komputery wysokowydajne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem (załącznik nr 11) tj. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna:
zrealizowanie co najmniej 1 (jednego) zamówienia podobnego do przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie z montażem podobnych morskich systemów dydaktycznych na kwotę 280.000,00 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza gra-nicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub do-kumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-kania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upa-dłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzyciela-mi, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Wykaz dostaw wraz z referencjami (załącznik nr 11).
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik - sporządzone według wzoru (załącznik nr 6).
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - sporządzony według wzoru (załącznik nr 5).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Tabela parametrów technicznych jako kryterium oceny (załącznik nr 9)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy- sporządzony według wzoru (załącznik nr 1).
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 (załącznik nr 7).
Oświadczenie RODO - sporządzone według wzoru (załącznik nr 8).
Oświadczenie o aktualności informacji (złącznik nr 10).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium (dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty) w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp).
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-13

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę napisanie prostego system do zgłaszania problemów - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania21-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę napisanie prostego system do zgłaszania problemów. Chodzi o formuarz z polami do wyboru kilku pól oraz pola opisowe Imię Nazwisko Oddział Miejsce Problem Załączanie zdjęć Mozliwość dodania maila (jak dodany to info o założeniu zgłoszenia) Na koniec musi wyświetlić się unikatowy numer zgłoszenia panel do spradzania statusu zgłoszenia Wyszukiwanie po nr zgłoszenia / Nazwisko Możliwość dopisania czegoś do zgłoszenia Panel operatora (konta lokalne z bazy) (imię / Nazwisko / Login / Mail / Hasło) - możliwość przypisania zgłoszenia do użytkownika - możliwość wysyłki maili do operatora i użytkownika jak podano email - strona z zestawieniem wszystkich wpisanych danych - możliwość przypisania zgłoszenia do operatora (grupy) - możliwość nadania odpowiedniego sytatusu (otwarte / przypisane / w trakcie / zamknięte) - przedstawienie danych w sposób graficzny ( później - ilość zgłoszeń w statusie) Może być napisany również w wordpress
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI