Dostawa infrastruktury sieciowej, teleinformatycznej, systemów rejestracji czasu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa infrastruktury sieciowej, teleinformatycznej, systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu do pomieszczeń w ramach realizowanej inwestycji „UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-10-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Usług Wspólnych w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-12
 • Numer ogłoszenia596068-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 596068-N-2020 z dnia 2020-10-12 r.

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach: Dostawa infrastruktury sieciowej, teleinformatycznej, systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu do pomieszczeń w ramach realizowanej inwestycji „UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 271521223, ul. Wita Stwosza  7 , 40-040  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2051120, , e-mail cuw@cuw.katowice.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://cuwkatowice.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Składanie ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Siedziba Zamawiającego - Katowice, ul. Wita Stwosza 7, kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa infrastruktury sieciowej, teleinformatycznej, systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu do pomieszczeń w ramach realizowanej inwestycji „UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice”
Numer referencyjny: ZP/502/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sieciowej, teleinformatycznej, systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu do pomieszczeń w ramach realizowanej inwestycji „UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice”. Zamówienie swoim zakresem obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń/systemów szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Postępowanie zostało podzielone na 3 części:Część 1 – Dostawa i uruchomienie systemu zunifikowanej komunikacjiCzęść 2 – Dostawa 13 szt. przełączników (w tym 5 szt. z wsparciem dla PoE) współpracujących z parą przełączników agregujących w konfiguracji/klastrze, 2 szt. UPS 3000W, 2 szt. UTM/FIREWALL w konfiguracji HA oraz 4 szt. listew zasilającychCzęść 3 – Dostawa, uruchomienie i montaż systemu rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu.

II.5) Główny kod CPV: 32524000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32523000-5
32420000-3
32429000-6
32552310-3
45314000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny (nieprzekraczalny) termin wykonania przedmiotu zamówienia:1. Dla części 1 zamówienia wynosi do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 2. Dla części 2 zamówienia wynosi do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 3. Dla części 3 zamówienia wynosi do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.UWAGA:a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego Wykonawcy z osobna.b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania wobec nich braku podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego Wykonawcy z osobna.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.3. Ponadto do oferty należy załączyć:3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;3.2. Opis oferowanego urządzenia/systemu, wraz z informacjami na temat modelu, typu oraz parametrów technicznych, zgodne z wymaganiami SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga: Opis oferowanych urządzeń/systemów wraz z informacjami na temat modelu, typu oraz parametrów technicznych, zgodne z wymaganiami SIWZ stanowi integralną część oferty, nie podlegającą zmianie w toku postępowania [tj. nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp].3.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Dostawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Dostawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;b) kiedy zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności, realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.c) braku infrastruktury niezbędna dla prawidłowej konfiguracji dostarczonych urządzeń lub zagrożone będzie zachowanie ciągłości pracy systemów Zamawiającego.2) Zmiana wynagrodzenia Dostawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku:a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, tj. zmianie może ulec wynagrodzenie brutto przysługujące Dostawcy – wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów;b) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Dostawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy;3) Zmiany postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia.4) Zmiany postanowień umowy korzystnych z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.5) Inne zmiany:a) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Dostawcy, b) zmiany osób wyznaczonych do: współdziałania przy realizacji umowy oraz innego zatrudnionego personelu,c) w zakresie wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli Dostawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Dostawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,d) zaistnienie omyłki pisarskiej,e) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,f) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji.3. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.4. Dopuszcza się wszelkie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Dostawcą, a Zamawiającym.5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Dostawcy, Strony dokonują zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta.6. Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia przepisów ustawy PZP
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i uruchomienie systemu zunifikowanej komunikacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sieciowej, teleinformatycznej, systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu do pomieszczeń w ramach realizowanej inwestycji „UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice”. Dostawa i uruchomienie systemu zunifikowanej komunikacji.Zamówienie swoim zakresem obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń/systemów szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32524000-2, 32523000-5, 32420000-3, 32429000-6, 32552310-3, 45314000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny (nieprzekraczalny) termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia wynosi do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa 13 szt. przełączników (w tym 5 szt. z wsparciem dla PoE) współpracujących z parą przełączników agregujących w konfiguracji/klastrze, 2 szt. UPS 3000W, 2 szt. UTM/FIREWALL w konfiguracji HA oraz 4 szt. listew zasilających
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sieciowej, teleinformatycznej, systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu do pomieszczeń w ramach realizowanej inwestycji „UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice”. Dostawa 13 szt. przełączników (w tym 5 szt. z wsparciem dla PoE) współpracujących z parą przełączników agregujących w konfiguracji/klastrze, 2 szt. UPS 3000W, 2 szt. UTM/FIREWALL w konfiguracji HA oraz 4 szt. listew zasilającychZamówienie swoim zakresem obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń/systemów szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32524000-2, 32523000-5, 32420000-3, 32429000-6, 32552310-3, 45314000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny (nieprzekraczalny) termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia wynosi do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa, uruchomienie i montaż systemu rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sieciowej, teleinformatycznej, systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu do pomieszczeń w ramach realizowanej inwestycji „UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice”. Dostawa, uruchomienie i montaż systemu rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Zamówienie swoim zakresem obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń/systemów szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32524000-2, 32523000-5, 32420000-3, 32429000-6, 32552310-3, 45314000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny (nieprzekraczalny) termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia wynosi do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain: - stworzenie zdecentralizowanej aplikacji blockchain na sieci BSC; -własny token farmy BSC; -farmy + stakowanie; - podstawowa funkcjonalność aplikacji pancakeswap.finanse.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI