Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLeszno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-04-16
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-02
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00027487
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 525 69 83

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budownictwo drogowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2a9c17d-939a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001745/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno 2)Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).b) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików musząspełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku”. t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znakówpisarskich, które można odczytać i powielić.3) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.4) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 5) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 6) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 7) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy -Usługi. Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę:• Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z„OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. •Zamawiającyrekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 9) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze dozamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej Więcej informacji dot. komunikacji elektronicznej między Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w rozdziale III pkt 1 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 16 SWZ a także w załączniku nr 6 i 7 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/p.n/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 284552,85 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem” 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Ciągnik rolniczy powinien spełniać parametry techniczne tj.:- przedni TUZ - skrzynię biegów: automatyczną bezstopniową (Vario lub równoważny)- rok produkcji- od 2011 r. lub młodszy- napęd 4x4 (4WD)- stan: używany- amortyzowana oś i kabina - 4 pary wyjść hydraulicznych z tyłu- 1 para wyjść hydraulicznych z przodu- zaczep transportowy automatyczny- regulowana wysokość- przebieg do 15 000 mtg lub więcej- gwarancja do 6 miesięcy3. Zamawiający wymaga ponadto:− Pojazd musi być zarejestrowany na stałe w Polsce oraz posiadać dowód rejestracyjny. W/w dokumenty muszą być ważne min. 60 dni licząc od dnia składania ofert,− Nie dopuszcza się jako oferty pojazdu, który ma rejestrację czasową 4. Udzielenia przez Wykonawcę rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.5. Z wykonaniem przedmiotu zamówienia wiążą się dodatkowo następujące usługi: przeszkolenie pracowników (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz z załącznikiem nr 1 do formularza oferty). Podczas przekazywania pojazdu, Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z wytypowanymi przez Zamawiającego osobami w zakresie podstaw ich użytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt na plac Zamawiającego, ul. Energetyków 10, 64-100 Leszno(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00),7. Odbiór dostawy ciągnika rolniczego dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego,8. Kryterium oceny ofert, opisane w rozdziale III w pkt 4 SWZ, stanowiące:1) Najniższa cena brutto2) Przebieg w mtg3) Gwarancja jakości i rękojmi

4.2.6.) Główny kod CPV: 16720000-8 - Ciągniki używane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Przebieg w mtg 20%3. Gwarancja jakości i rękojmi 20% Razem 100%2. Najkorzystniejszą oferta będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty o następujące kryteria oceny ofert:1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalną liczę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]Pc – oznacza punkty w kryterium „najniższej ceny ofertowej brutto”Cn – oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniuCb – oznacza cenę brutto badanej oferty2) Przebieg w mtg – waga kryterium to 20 pkt.PP = Przebieg w mtg podany w ofercieW przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Formularza oferty) przebieg w mtg pojazdu. Maksymalna liczbą punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt. Przebieg w mtg, należy podawać wyłącznie w pełnych motogodzinach (mtg)Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:0 km -10 000 mtg – 20 pkt.10 001 mtg- 15 000 mtg– 10 pkt.15 001 mtg i więcej- 5 pktW przypadku nie zadeklarowania przebiegu w mtg w Formularzu ofertowym (Załącznik do Formularza oferty), należy uznać, że Wykonawca deklaruje przebieg w mtg od 15 001 mtg i więcej, otrzyma 5 punktów.3) Gwarancja jakości i rękojmia - waga kryterium to 20 pkt.W przedmiotowym kryterium oceniany będzie okres gwarancji, podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Okres gwarancji Wykonawca winien podać w miesiącach. Maksymalną liczę punktów otrzyma oferta z najdłuższą okresem gwarancji (20 pkt). Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo– odbiorczego. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:PG = (Pn/Pb) x 20 [pkt]PG – oznacza punkty w kryterium „Gwarancja jakości”,Cn – oznacza okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, liczony w miesiącach,Cb – oznacza najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji, liczony w miesiącach (6 miesięcy).UWAGA!1) Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 1 miesiąc. W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 1 miesiąc, lub braku podania deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.2) W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 6 miesięcy Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium gwarancji jakości i rękojmi sprowadzi okres gwarancji i rękojmi do 6 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji i rękojmi.3) Okres gwarancji jakości i rękojmi podany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:P= PC + PP + PG i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SWZ.5. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przebieg w mtg

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełnia warunek jeżeli:wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jej działalności jest krótszy, w tym okresie minimum:- jednego ciągnika rolniczego o wartości minimum 250.000,00 zł brutto2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa razem z ofertą, opisano w rozdziale II pkt 9 ust. 1, a także2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: - brak podstaw wykluczenia; 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, niezawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanialub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert Więcej informacji w rozdziale II ust. 9 pkt 2 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składarazem z ofertą, opisano w rozdziale II pkt 9 ust. 1, a także Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzieńzłożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:- spełnianie warunków udziału w postępowaniu:1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda: Wykazu wykonanych dostaw zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale II pkt 7 ust. 1 ppkt. 4) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty2)Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt. 2) lit. a) – spełnianie warunków udziału w postępowaniu, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 3) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 2) lit. a) – spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczy usług,w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczeniawykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp). 5) W przypadku, o którym mowa w wyżej wymienionym pkt. 6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwaćwykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. Więcej informacji w rozdziale II ust. 9 pkt 2 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) kserokopie „poświadczone za zgodność z oryginałem” wymienionych dokumentów: dowód rejestracyjny pojazdu, ubezpieczenie OC 2) dokumentacja fotograficzna pojazdu w formie zdjęć min. 10 szt. (zdjęcia pojazdu z zewnątrz z każdej strony oraz zdjęcia środka pojazdu), 3) oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnychprzewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (Załącznik nr 7 do SIWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 2. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu)stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 2, Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Stosownie do treści art. 95ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w §1 ust. 1 i 2 umowy (załącznik nr 5 do SWZ).b) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w ppkt. a) powyżej .c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy opracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 2 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objętewezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.3. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisówustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).4.Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje,w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikamiwykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 6 niniejszej umowy.6. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osóbprzez cały okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2,inną/ymi osobą/ami pod warunkiem,że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.
2021-04-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca - Brdów
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI