Zakup i dostawa Ładowarki teleskopowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa Ładowarki teleskopowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBłonie
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-07-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-01
 • Numer ogłoszenia567695-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 567695-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików: Zakup i dostawa Ładowarki teleskopowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików, krajowy numer identyfikacyjny 79480000400000, ul. Radzików  , 05-870  Błonie, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 253 715, e-mail m.kozlowski@zdhar.pl, faks 227 253 715.
Adres strony internetowej (URL): www.zdhar.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowy Instytut Bdawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdhar.pl/Przetargi-Ogłoszenia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdhar.pl/Przetargi-Ogłoszenia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
kurir, poczta polska
Adres:
IHAR-PIB ZAKŁAD DOWIADCZALNY RADZIKÓW, 05-870 Błonie, Radzików (sekretariat I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa Ładowarki teleskopowej
Numer referencyjny: ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 06/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 16000000-5 – Maszyny rolnicze, 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup na fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z roku 2018/2019r. bez narzędzi roboczych. 3.2 Ładowarka musi posiadać system mocowania narzędzi (tj. widły do palet, łyżka do materiałów sypkich, wycinak do kiszonki, chwytak do belek okrągłych, krokodyl), kompatybilny z narzędziami mocowanymi do ładowarki typu Weideman T 6025. 3.3 Zamawiający w rozliczeniu zapłaty stawia do dyspozycji Sprzedającego maszynę używaną Typu Ładowarka Weidemann T6025 rok produkcji 2013. 3.4 Ładowarka musi spełniać polskie i europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.). 3.5 Warunki oraz terminy płatności - patrz załącznik nr 5 § 5. 3.6 Szczegółowy opis zamówienia oraz dane techniczne oraz sposób zapłaty zawiera specyfikacja techniczna – Załącznik nr 6 ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE ZOSTANĄ ROZPATRZONE TYLKO TE OFERTY, KTÓRE UWZGLĘDNIAJĄ W ROZLICZENIU ZAKUP ŁADOWARKI UZYWANEJ WYSTAWIONEJ NA SPRZEDAŻ PRZEZ ZAMAWIAJACEGO. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 16000000-5 – Maszyny rolnicze, Przedmiotem zamówienia jest zakup na raty fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z roku 2018/2019r. bez narzędzi roboczych. Ładowarka musi posiadać system mocowania narzędzi (tj. widły do palet, łyżka do materiałów sypkich, wycinak do kiszonki, chwytak do belek okrągłych, krokodyl), kompatybilny z narzędziami mocowanymi do ładowarki typu Weideman T 6025. Zamawiający w rozliczeniu zapłaty stawia do dyspozycji Sprzedającego maszynę używaną Typu Ładowarka Weidemann T6025 rok produkcji 2013. NABYWCA WYKLUCZY OFERTY, W KTÓRYCH ŁADOWARKA JEST WYPOSAŻONA W SILNIK DEUTZ. I. DANE TECHNICZNE MASZYNY: 1. WYMIARY MASZYNY 1) Szerokość: max. 2200 mm. na standardowym ogumieniu, 2) Wysokość maszyny: max. 2100 mm. na standardowym ogumieniu, 3) Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 6000 mm. 4) Udźwig maksymalny: min. 2500 kg. 2. SILNIK: 1) Moc sinika: min. 55,4 kW(75KM) przy 2600 obr/min 2) Silnik wysokoprężny 3) Liczba cylindrów : 4 4) Pojemność silnika: min. 2100 cm3 5) Chłodzony cieczą 6) Norma emisji spalin: IIIB 7) Nabywca nie zakupi ładowarki z silnikiem Deutz bez względu na jej parametry techniczne. Oferta, w której będzie zamieszczona ładowarka z silnikiem Deutz nie będzie rozpatrywana. 3. NAPĘD 1) Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła, 2) Prędkość jazdy nie mniej niż 30 km/h, 3) System skrętu kół zwrotnicowy z trzema trybami skrętu, 4) System wspomagający operatora VLS (3 tryby pracy) 5) Osie z blokadą mechanizmu różnicowego 100% na przedniej osi, 4. HYDRAULIKA 1) Wydajność pompy hydraulicznej (pompa zębata): min. 90 l/min 2) Ciśnienie robocze: min. 200 bar 240 3) Chłodnica oleju hydraulicznego. 4) 3 obwód sterowniczy z przodu z funkcją ciągłej pracy, 5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1) Napięcie robocze: 12v 2) Akumulator: min. 100Ah 3) Przyłączę elektryczne z przodu ładowarki, 6. KABINA 1) Komfortowa kabina. 2) Komfortowy fotel z automatycznymi pasami bezpieczeństwa. 3) Regulowana kolumna kierownicy 4) Ogrzewanie 5) Klimatyzacja 6) Wskaźnik przeciążenia 7) Sygnał ostrzegawczy podczas cofania 8) Radioodtwarzacz CD/mp3 9) Oświetlenie wewnątrz kabiny 7. WYPOSAŻENIE 1) Elektrycznie sterowany joystick z przełączaniem kierunku jazdy oraz funkcje ruchowe teleskopu, 2) Oświetlenie drogowe pełne uprawniające do poruszania się po drogach publicznych, 3) Lampa ostrzegawcza – „kogut” 4) Ogumienie: min. R20 profil rolniczy 5) Wycieraczki przód/ tył, 6) Lusterka zewnętrzne, 7) Licznik godzin pracy, 8) Wskaźnik paliwa, 9) Błotniki skrętne na wszystkich kołach 10) Hydrauliczne mocowanie osprzętów WM, 11) Instrukcja w języku polskim oraz katalog części 12) Zaczep transportowy mechaniczny, II. W ROZLICZENIU ZAPŁATY NABYWCA STAWIA DO DYSPOZYCJI SPRZEDAJĄCEGO MASZYNĘ: 1) Ładowarka teleskopowa typu T 6025 CC 70, nr podwozia 407010235, nr inwentarzowy: V/3/169, rok produkcji 2013 (zakupu 2014). 2) Informacja na temat używanej ładowarki wraz z opinią rzeczoznawcy będzie do wglądu podczas oględzin zainteresowanym firmom. 3) Cenę jaką proponuje Dostawca za używaną ładowarkę, którą zamierza nabyć w rozliczeniu podaje w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty. 4) Zainteresowani mogą oglądać Ładowarkę w dni robocze - od dnia 03.07.2019 r. od godz. 800 do dnia 10.07.2019 do godziny 1400. Osobą kontaktowa: Zbigniew Bogucki tel. kom. 601 394 245 III. FORMA PŁATNOŚCI 1. Całkowita kwota do zapłaty, musi uwzględniać rozliczenie używanej Ładowarki. 2. Kwota z VAT powstała z różnicy pomiędzy ceną zakupu nowej Ładowarki a ceną odsprzedawanej używanej Ładowarki zapłacona będzie przelewem w następujących ratach: a) wkład własny (tj. wartość z VAT używanej Ładowarki i ewentualne uzupełnienie wpłaty do 25% wartości brutto. b) oraz 3 równe raty półroczne wg. załącznika nr 1 do oferty. 3. Pierwsza rata płatna do 14 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i stronie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. 4. Pozostałe trzy raty płatne co pół roku. 5. Wykonawca określi w formularzu ofertowym wysokość raty uwzględniając oprocentowanie oraz wszystkie koszty, które Zamawiający poniesie. 6. Zapłata za przedmiot dostawy zostanie realizowane na warunkach nie mniej korzystnych niż następujące: 1) Wpłata własna 25% wartości brutto płatne w ciągu 14 dni od dnia popisania przez przedstawicieli obu stron protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i zakupu. 2) Zapata I - 25% wartości brutto – płatna do 31.12.2019r. Zapata II - 25% wartości brutto – płatna do 31.06.2020r. Zapata III - 25% wartości brutto – płatna do 31.12.2020r. 3) Zamawiający nie może być obciążony przez Wykonawcę dodatkowymi opłatami oraz prowizjami innymi niż określone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie upusty i rabaty oraz koszty, w cenie ofertowej przedmiotu zamówienia. 7. Dostawca nowej ładowarki wystawi fakturę VAT za dostarczoną nową ładowarkę natomiast Zamawiający wystawi fakturę za używaną ładowarkę firmie dostarczającej nową Ładowarkę. IV. Dodatkowe wymogi 1) Ładowarka fabrycznie nowa nieużywana. 2) Wszelkie koszty wykonywania przeglądów technicznych pojazdu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca, 3) Wykonawca zobowiązuje się uruchomić dostarczony przedmiot zamówienia w dniu dostawy. 4) Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego i instruktaż stanowiskowy w dniu odbioru na koszt własny 5) Odbiór ładowarki nastąpi po jego dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, po przeszkoleniu wskazanego personelu i instruktażu stanowiskowym oraz pierwszym rozruchu, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Przedstawicieli Stron protokołu odbioru. 6) Gwarancja min 12 miesięcy liczona od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru 7) naprawy gwarancyjne ciągnika w siedzibie użytkownika w terminie do 3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia 8) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego w terminie do dnia 31.07.2019 r. 9) Wykonywania przeglądów technicznych pojazdu i napraw gwarancyjnych dokonywane będzie w siedzibie Zamawiającego, a wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy we własnym serwisie na własny koszt 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ubezpieczyciela 11) Odległość serwisu pogwarancyjnego od siedziby Zamawiającego nie większa niż 150 km ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE ZOSTANĄ ROZPATRZONE TYLKO TE OFERTY, KTÓRE UWZGLĘDNIAJĄ W ROZLICZENIU ŁADOWARKĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

II.5) Główny kod CPV: 16000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności (posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji) jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (patrz pkt.7.2-1).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda aby wykonawca posiadał polisę ubezpieczeniowa min. na kwotę za którą zobowiązał się dostarczyć ładowarkę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy, wykonał w tym okresie, co najmniej 2 dostawy maszyn rolniczych o wartości brutto minimum 250 000,00 PLN, wraz z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana, wraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, art. 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, 2) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt.1 – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp. 3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 10; 7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 11; 8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 9) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy według Załącznika nr 7. 2) polisę ubezpieczeniowa min. na kwotę za którą zobowiązał się dostarczyć ładowarkę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 1. dokumentów potwierdzających, że ładowarka jest zgodna z wymaganiami technicznymi: - karty katalogowe, specyfikacja techniczna ładowarki
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oferta - załącznik 1 formularz cenowy załącznik 1a 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 5 pkt 5.1 ppkt.2 (załącznik nr 2), 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt.1. (załącznik nr 3), 3) Wzór umowy Załącznik nr 5 w sprawie zamówienia publicznego musi być dołączony do składanej oferty i zaakceptowany. 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 5) Dokumenty (patrz pkt.11.1) potwierdzające, że dany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w Załączniku nr 6 oraz podpisany załącznik nr 6.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 15.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium w pieniądzu wnosi się przed upływem terminu składania ofert; 15.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 15.3 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 15.4 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. 15.5 Z treści gwarancji poręczeń, o których mowa w pkt. 15.2 ust.2-5 SIWZ (art. 45 ust.6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 15.5.1 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 15.5.2 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15.5.3 Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy z adnotacją podaną poniżej: Nr rachunku: B.G.Ż. S.A. I O. Warszawa Numer 31203000451110000000315670 z wpisem: Wadium – ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 06/2019 (Zakup i dostawa ładowarki dla IHAR-PIB ZD Radzików) 15.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 15.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, został wykluczony z postępowania lub oferta została odrzucona. 15.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Powyższe okoliczności, o których mowa w muszą być jednoznacznie określone w treści gwarancji wnoszonej w formie innej niż w pieniądzu. 15.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 15.11 Niewniesienie wadium: a) do upływu terminu składania ofert, b) na przedłużony okres związania ofertą, c) przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, skutkować będzie wykluczeniem z udziału w postępowaniu. 15.12 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane są w polskich „PLN” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 15.13 W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa Zamówień publicznych zawarte w art.45 i 46 Prawa zamówień publicznych. 15.14 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 22.1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji - wzór umowy (Załącznik nr 5). 22.2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę. 22.3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 22.4 Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę akcesoriów dla psów - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę akcesoriów dla psów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI