Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzarna Białostocka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-02-22
 • ZamawiającyGmina Czarna Białostocka
 • Data publikacji ogłoszenia2021-02-12
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00007027
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857131340

1.5.8.) Numer faksu: 857131349

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ec09807-6c6f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002338/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Zakup w ramach projektu stanowi koszt niekwalifikowany 100% - środki własne zamawiającego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.czarnabialostocka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; https://epuap.gov.pl/wps/portal; przetargi@czarnabialostocka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).3. Zamawiający może również komunikować się (nie dotyczy składania ofert) z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: um@czarnabialostocka.pl 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.5. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 6. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.7. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest p. Beata Baciocha - w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia i Edyta Wiatkowska - w zakresie procedury zamówień.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 713 13 402. administrator danych wyznaczył Inspektora danych ochrony danych osobowych , z którym można kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka , drogą mailową na adres : iod@czarnabialostocka.pl, lub telefonicznie na numer 85 7131340,3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. Or.271.2.2021 „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu Czapielówka w Czarnej Białostockiej” 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7. posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8. nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu10. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.11.w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej.Możliwe jest oferowanie produktów „równoważnych” jednakże nie gorszych niż wskazanych w SWZ.I. CIĄGNIK ROLNICZY – 1 szt.WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:1. Rok produkcji 2018-2020 dopuszczalne jest oferowanie ciągnika po demonstracyjnego z przepracowanymi nie więcej niż 50 mth 2. Silnik czterocylindrowy, wysokoprężny o pojemności skokowej min. 2925 cm3 i mocy znamionowej silnika mim. 70 KM i max. 86 KM3. Napęd na 4 koła z możliwością przełączania4. Skrzynia biegów mechaniczna 5. Rewers mechaniczny6. Dopuszczalna masa własna ciągnika nie mniej niż 2 800 kg nie więcej niż 5 000 kg7. Wyjście hydrauliczne min. 2 pary z tyłu oraz 1 para z przodu ciągnika8. Układ napędu maszyn i urządzeń rolniczych (WOM minimum 540/1000 obr/min)9. TUR Ładowacz czołowy samopoziomujący o udźwigu min. 1300kg10. TUZ II tylny, Euro Haki11. Kompresor powietrza- sprężarka12. Błotniki przednie13. Obciążniki kół tylnych po około 100 kg na koło 14. Zaczep dolny regulowany15. Układ hamulcowy do przyczep16. Kabina kierowcy z wentylacją i ogrzewaniem, fotel kierowcy mechaniczny amortyzowany z pasem bezpieczeństwa, wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej, radio, gaśnica, trójkąt odblaskowy17. Lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, 18. Sygnalizacja ostrzegawcza zespolona na dachu kabiny – pomarańczowa lampa19. Gwarancja na okres nie mniej niż 24 miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych pracowników Stron bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazduII. KOSIARKA BIJAKOWA NA PANTOGRAFIE – 1 szt.WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE1. Szerokość robocza 1,20m- 1,40 m2. Średnica wału roboczego min.130 mm3. Obroty WOM 540 obr./min4. Liczba noży min. 20 szt.5. Maksymalna średnica ciętych gałęzi do 50 mm 6. Kategoria zaczepu TUZ II tylny

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16310000-1 - Kosiarki

16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie4) Zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie nowego ciągnika rolniczego o wartości min. 100 000 zł bruttoZamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.5) Zamawiający może na każdym etapie postepowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących środków dowodowych:1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020 r. poz.1076,1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych , w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 i 4 do SWZ. Oświadczenie to składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa z pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ stanowiącym propozycję zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ ,stanowiącym propozycję zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty zgodnie z wykazem załączników SWZ :Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 – Wzór umowyZałącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowaniaZałącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejZałącznik nr 6 – Wykaz dostawZałącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaZałącznik nr 8 - Formularz ofertowyZałącznik nr 9 - Przedmiotowe środki dowodowe

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset zł.) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”, 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 p.z.p.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty . 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w rozdziale X pkt. 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z których wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:1) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia Umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań.2) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.2. Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.3. Dla przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 pzp. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność komunikowania się z Wykonawcą w sposób inny niż przewidziany w niniejszej SWZ.4. Przedmiot zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz 1320).
2021-02-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy, tylko osoby pełnoletnie, które miały kontakt z tak małymi dziećmi (umieją zmienić pieluszkę, zmienić ubranko, nakarmić). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI