Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoIława
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-04-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Iławie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-04-21
 • Numer ogłoszenia533041-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533041-N-2020 z dnia 2020-04-21 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie: Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, krajowy numer identyfikacyjny 51085456900000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 14-200  Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 485 468, e-mail pzd@powiat-ilawski.pl, faks 89 644 80 66.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat-ilawski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z wymogami SIWZ
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33 A, 14 - 200 Iława, pok. nr 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg
Numer referencyjny: DT4B.260.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg na plac Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 45, 14 – 200 Iława o wymaganych minimalnych parametrach jak niżej: – fabrycznie nowy - rok produkcji 2019 r. lub 2020 r.– silnik wysokoprężny – 6 cylindrów– napęd na cztery koła– moc nie mniejsza niż 125 KM a max. 135 KM– układ kierowniczy ze wspomaganiem– skrzynia biegów minimum 16 przełożeń do przodu i 16 do tyłu– minimum 4 biegi zmienne pod obciążeniem z funkcją automatycznej zmiany– fotel kierowcy: z amortyzacją pneumatyczną i podłokietnikiem pracującym razem z fotelem– kabina amortyzowana dwu osobowa, posiadająca homologację na 2 osoby – kabina (2 – drzwiowa) z uchwytem kabinowym do montażu sterowników– wycieraczka przedniej i tylnej szyby– klimatyzacja i ogrzewanie– radio– uchylne okno tylne– przedni TUZ sterowany joystickiem– minimum 1 para hydrauliki przedniej z funkcją stałego przepływu– minimum 3 pary hydrauliki zewnętrznej z tyłu– pompa hydrauliczna o wydatku minimum 110 l/min– hamulce pneumatyczne przyczep minimum 2 obwodowe– górny zaczep transportowy automatyczny– dolny zaczep rolniczy– udźwig tylnego TUZ minimum 7000 kg– siłownik tylnego TUZ o średnicy minimum 90 mm– sterowanie tylnego TUZ i WOM na błotniku tylnym– system wyłączania tylnego WOM względem podnoszenia tylnego TUZ– WOM z trzema prędkościami 540/540E/1000– koła przednie minimum 480/65R28– koła tylne minimum 600/65R38– przednia oś sztywna (nieamortyzowana) – przednie błotniki skrętne– zbiornik paliwa o pojemności minimum 180 litrów– alternator minimum 150 A– jedna lampa ostrzegawcza obrotowa (pomarańczowa),– oświetlenie – minimum 8 lamp LED,– teleskopowe lusterka kabinyciągnik musi posiadać:– normę emisji spalin minimum Tier 4 B– pakiet podstawowy, tj. trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, zestaw narzędziciągnik musi być przystosowany do pracy z:– kosiarka bijakowa– przyczepa samowyładowcza– pług odśnieżny czołowy– zamiatarka uliczna przednia i tylnado oferty należy dołączyć:– oryginalny folder producenta oferowanego ciągnika rolniczego– parametry techniczne i wyposażenie potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówieniaWymagania dodatkowe:1) Ciągnik musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.2) Ciągnik musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.3) Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu zamówienia na własny koszt, zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz przy załadunku i rozładunku.4) Z chwilą przekazania Zamawiającemu ciągnika rolniczego o którym mowa w § 3. na podstawie protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego dostarczenia Zamawiającemu dokumentów umożliwiających rejestrację ciągnika rolniczego, pełne instrukcje techniczno-eksploatacyjne w języku polskim, książki gwarancyjne, książki serwisowe, certyfikaty bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności), wykazy autoryzowanych stacji serwisowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski. 5) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem odbycia szkolenia w dniu odbioru lub w innym uzgodnionym terminie jednak nie później niż 3 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.6) Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącej minimum 12 miesięcy bez limitu motogodzin. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.7) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonywanie przeglądów okresowych i gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie koszty transportu do serwisu i z powrotem do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.9) Podjęcie naprawy gwarancyjnej przez serwis, w miejscu ewentualnego unieruchomienia maszyny (siedziba PZD lub teren Powiatu Iławskiego) w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od telefonicznego / faksem / drogą elektroniczną powiadomienia o usterce.10) Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia o zaistniałej usterce. W przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części, które należy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 21 dni licząc od dnia zgłoszenia. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce.11) W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę co do zakresu naprawy. 12) Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 13) Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o zmianie swojej siedziby i numeru telefonu, fax., emaila do zgłaszania awarii sprzętu.14) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy.15) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: plac Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 45, 14 -200 Iława w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 16) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.17) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy wraz z ich telefonami kontaktowymi, numerami faksów i adresów mailowych.Pod pojęciem „fabrycznie nowy” zamawiający rozumie ciągnik rolniczy wytworzony (wyprodukowany) przez fabrykę (zakład przemysłowy), który przed nabyciem nie był w jakiejkolwiek formie używany. Nie ma znaczenia w jaki sposób ciągnik ten został nabyty. Za fabrycznie nowy należy uznać ciągnik nabyty od dowolnego zbywcy w przypadku, gdy uprzednio nie był on używany (eksploatowany).

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wykonania: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór- zał. nr 1 do siwz). 2) oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa, w przypadku: a) wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- udzielonego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; b) ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę,Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)3. Wykonawca wnosi wadium następujących formach: w pieniądzu: przelewem na konto zamawiającego:Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Iławie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0167 0730z adnotacją: Wadium- nr sprawy DT4B.260.8.2020 – Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania drógPrzy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuję się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących poniżej formach.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 – tekst jednolity z późn. zm.). 4. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt b)-e)) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 4 (pn - pt. 07:00-15:00)5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać, co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Powiat Iławski, ul. Gen Wł. Andersa 2 A, 14-200 Iława, NIP 744-17-74-059 reprezentowanym przez jego jednostkę organizacyjną – Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława,b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),e) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:- gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.)f) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłatyZamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.).Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 9. Zwrot wadium:1). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5a.1a). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.2). Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.3). Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.4). Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.4a).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.5). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wymagania i zalecenia ogólne 1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygoremnieważności. 2) Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę 3) Postępowanie oudzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 4) Wykonawca może, przed upływem terminuskładania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 5) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 6)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7) Wszystkiestrony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionegoprzedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski)powinny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy- wprzeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 8) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiącychtajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeliwykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianeoraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie możezastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Informacje stanowiące tajemnicęprzedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.419 ze zm.)” i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. 9) Wykonawcazamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14 – 200 Iława, pok. nr 4 oraz opisana: Oferta w postępowaniuDT4B.260.8.2020 „Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg” Nie otwierać przed dniem29.04.2020 r. przed godz. 9:10. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby niebyło możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz bywyróżniała się pośród innej korespondencji. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzieposiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jejopóźnienia. Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 2. Zmiany i wycofanie oferty 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany wzłożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert.Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2) Zmiany dotyczącetreści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta.Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisemZMIANA. 3) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu ofertywykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostanądołączone do oferty. 4) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane wten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienienależy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 5) Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostanąotwarte, powiadomienie zostanie przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będązwrócone Wykonawcy bez otwierania. 3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2020 r. ogodzinie 09.10 w siedzibie Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14 – 200 Iława, pok. nr 01. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w językupolskim. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia, októrym mowa w art. 25a ustawy Pzp, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6.Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatorapocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017r.,poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacjielektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 7. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazująoświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacjielektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8. Wykonawcamoże zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielićwyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, podwarunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końcadnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 9.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowaw ust. 5. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składaniaofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronieinternetowej. 11. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BiuletynieZamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny dowprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 13. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9,jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresuzamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ichspełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian wofertach. 14. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu wBiuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. 15.Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jestniezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża terminskładania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której siwz zostałaudostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 16. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego doporozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) w kwestiach formalnych jest - Pan Michał Bednarski; 2) wkwestiach merytorycznych- Pan Radosław Augustyniak. Jednocześnie Zamawiający informuje, żeprzepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jak iosobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszymrozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się znim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie. 17. Obowiązkuinformacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 32 siwz.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę gniazda do ładowania typu C - lutowanie, Tychy
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania07-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam całkowicie zniszczone gniazdo do ładowania typu C w głośniku. Głośnik rozmontowałem i dostałem się do małej płytki na której są wszystkie wejścia (C, karta SSD, wejście na słuchawki, USB). Musiałbym zamówić to wejście i przylutować a, że nie za bardzo się na tym znam to prosiłbym o pomoc i przy okazji chciałem zapytać się ile by to kosztowało takie gniazdo typu C i przylutowanie tego. Czy opłaca się to naprawiać czy lepiej kupić nowy głośnik ?
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI