Wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w rezerwatach przyrody

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w rezerwatach przyrody „Podzamcze”, „Skarpa Dobrska” oraz projektowanym rezerwacie przyrody „Mięćmierz” - III części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-06-20
 • ZamawiającyRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-08
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00199577
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w rezerwatach przyrody „Podzamcze”, „Skarpa Dobrska” oraz projektowanym rezerwacie przyrody „Mięćmierz” - III części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060418276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bazylianówka 46

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-144

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48817106500

1.5.8.) Numer faksu: +48817106501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.lublin@rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/rdos-lublin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w rezerwatach przyrody „Podzamcze”, „Skarpa Dobrska” oraz projektowanym rezerwacie przyrody „Mięćmierz” - III części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ccc0680-e6fe-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00199577

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055135/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej siedlisk i gatunków w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 (wycięcie odrostów, drzew i krzewów)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym:
WOF.261.5.15.1.2022.WM
5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być
przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.1. Zgodnie z
art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin. 1.1.2. Wyznaczyliśmy
inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez: email:iod.lublin@rdos.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 1.1.3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 1.1.5. Z danych osobowych będziemy
korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy, przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z
danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. 1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy. 1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.1.8. Posiada
Pani/Pan: 1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 1.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 1.1.8.3. na podstawie art.
18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2RODO,
1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.1.1.8.5. 1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych, 1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO; 1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOF.261.15.1.2022.WM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I - Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Podzamcze”:
a) wycięcie na powierzchni 3,40 ha trzyletnich odrostów roślinności krzewiastej
i drzewiastej, przede wszystkim: robinii akacjowej Robinia pseudoacacia, tarniny Prunus spinosa, jeżyny Rubus, derenia świdwy Cornus sanguinea, bzu czarnego Sambucus nigra, kruszyny pospolitej Frangula alnus, szakłaka pospolitego Rhamnus cathartica, klonu jesionolistnego Acer negundo, klonu zwyczajnego Acer platanoides, lipy Tilia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

4.2.5.) Wartość części: 26693,97 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-15 do 2022-11-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część II - Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Skarpa Dobrska”, objętego ochroną także jako obszar Natura 2000 Przełom Wisły
w Małopolsce PLH060045.
a) wycięcie podrostów drzew i krzewów takich jak: tarnina Prunus spinosa, dereń świdwa Cornus sanguinea, leszczyna Corylus avellana, trzmielina brodawkowata Euonymus verrocosus, topola Populus alba, Populus tremula, grochodrzew Robinia pseudoacacia porastających zbocze kserotermiczne, w zwarciu 70-100%, na obszarze dwóch płatów o powierzchni 0,12 i 0,17 ha.
b) wygrabienie martwych części roślin oraz liści i igliwia z obszaru murawy kserotermicznej, co ma poprawić warunki kiełkowania i wzrostu roślinności kserotermicznej.
Pozostawić należy: krzewy jałowca pospolitego Juniperus communis, kaliny koralowej Vibumum opulus, oraz bezwzględnie wiśni karłowej Prunus fruticosa oraz krzewy dzikich róż.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

4.2.5.) Wartość części: 2276,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-15 do 2022-11-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część III - Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Skarpa Dobrska”, objętego ochroną także jako obszar Natura 2000 Przełom Wisły
w Małopolsce PLH060045.
a) wycięcie podrostu drzew i krzewów takich jak: ligustr pospolity Ligustrum vulgare, tarnina Prunus spinosa, dereń świdwa Cornus sanguinea, leszczyna Corylus avellana, trzmielina brodawkowata Euonymus verrocosus, topola Populus alba, Populus tremula, grochodrzew Robinia pseudoacacia, brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, porastających zbocze kserotermiczne zwarciu 30-70%.
b) wygrabienie martwych części roślin oraz liści i igliwia z obszaru murawy kserotermicznej, co ma poprawić warunki kiełkowania i wzrostu roślinności kserotermicznej.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

4.2.5.) Wartość części: 22061,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-15 do 2022-11-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 2. Pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 13. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 14. Dokumenty wymienione w
pkt. 1 - 3 dotyczące osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt 5.5), podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 1.2. (o ile zachodzi taka okoliczność) oraz dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć .każdy wykonawca

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1.1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W
formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem. 1.2. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art.
110 ust. 2 w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię lamele dębowe
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Kupię lamele dębowe 4,2 x 75mm x 1020mm, klasa 1, 2, 3. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.