Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-11-05
 • ZamawiającyZarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-27
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00246923
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pstrowskiego 28b

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-602

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd9559df-3267-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006951/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem karp oraz prześwietlenia drzew.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obydwa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę przetargową dostępną pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na Platformie Przetargowej Zamawiającego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z Platformy. Zamawiający udostępnia informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazanych danych.
Informacje te Zmawiający udostępnia poprzez zakładkę Instrukcje na Platformie Przetargowej – link: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do składania w szczególności: wniosków, oświadczeń, dokumentów oraz złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu wyznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnie z niniejszym postępowaniem. Korzystnie z Platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Warmińsko -Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28b, 10 – 602 Olsztyn,
1.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest Pan Łukasz Rytelewski, kontakt: lukasz.rytelewski@zdw.olsztyn.pl
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ZDW/RDW.K/TP-2.1/3220/111/2021 którego przedmiotem jest: „Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części”;
1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8 posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9 nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW/RDW.K/TP-2.1/3220/111/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1
Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Kętrzynie.
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część SWZ - Załącznik Nr 8.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Formularz cenowy dla każdej części. Według podanego zakresu należy wypełnić formularz cenowy na załączonym druku.
3. Usługi związane z usuwaniem zadrzewienia należy prowadzić pod nadzorem entomologa, w celu przeciwdziałania potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko.
4. W przypadku ujawnienia w trakcie wycinki drzew siedlisk owadów chronionych, Wykonawca – pod nadzorem specjalisty entomologa – przeprowadzi czynności związane z zapewnieniem przetrwania i ewentualnego przesiedlenia owadów. Specjalista – entomolog zobowiązany będzie do przygotowania materiałów do wniosków o dokonanie czynności zabronionych, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) wraz ze wskazaniem i zaopiniowaniem miejsc, do których nastąpi przesiedlenie chronionych owadów wg wymagań RDOŚ.
5. Drewno z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego – ceny drewna na podstawie Decyzji Nr 3/2016. Klasyfikacji drewna dokona uprawniony rzeczoznawca (brakarz) powołany przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:

cena: 60% = 60 pkt.
czas rozpoczęcia wykonywania usługi: 40 % = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2
Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Sędławkach.
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część SWZ - Załącznik Nr 8.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Formularz cenowy dla każdej części. Według podanego zakresu należy wypełnić formularz cenowy na załączonym druku.
3. Usługi związane z usuwaniem zadrzewienia należy prowadzić pod nadzorem entomologa, w celu przeciwdziałania potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko.
4. W przypadku ujawnienia w trakcie wycinki drzew siedlisk owadów chronionych, Wykonawca – pod nadzorem specjalisty entomologa – przeprowadzi czynności związane z zapewnieniem przetrwania i ewentualnego przesiedlenia owadów. Specjalista – entomolog zobowiązany będzie do przygotowania materiałów do wniosków o dokonanie czynności zabronionych, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) wraz ze wskazaniem i zaopiniowaniem miejsc, do których nastąpi przesiedlenie chronionych owadów wg wymagań RDOŚ.
5. Drewno z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego – ceny drewna na podstawie Decyzji Nr 3/2016. Klasyfikacji drewna dokona uprawniony rzeczoznawca (brakarz) powołany przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:

cena: 60% = 60 pkt.
czas rozpoczęcia wykonywania usługi: 40 % = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 3
Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu.
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część SWZ - Załącznik Nr 8.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Formularz cenowy dla każdej części. Według podanego zakresu należy wypełnić formularz cenowy na załączonym druku.
3. Usługi związane z usuwaniem zadrzewienia należy prowadzić pod nadzorem entomologa, w celu przeciwdziałania potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko.
4. W przypadku ujawnienia w trakcie wycinki drzew siedlisk owadów chronionych, Wykonawca – pod nadzorem specjalisty entomologa – przeprowadzi czynności związane z zapewnieniem przetrwania i ewentualnego przesiedlenia owadów. Specjalista – entomolog zobowiązany będzie do przygotowania materiałów do wniosków o dokonanie czynności zabronionych, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) wraz ze wskazaniem i zaopiniowaniem miejsc, do których nastąpi przesiedlenie chronionych owadów wg wymagań RDOŚ.
5. Drewno z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego – ceny drewna na podstawie Decyzji Nr 3/2016. Klasyfikacji drewna dokona uprawniony rzeczoznawca (brakarz) powołany przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:

cena: 60% = 60 pkt.
czas rozpoczęcia wykonywania usługi: 40 % = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 4
Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie na terenie Obwodu Drogowego nr 4 w Mrągowie.
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część SWZ - Załącznik Nr 8.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Formularz cenowy dla każdej części. Według podanego zakresu należy wypełnić formularz cenowy na załączonym druku.
3. Usługi związane z usuwaniem zadrzewienia należy prowadzić pod nadzorem entomologa, w celu przeciwdziałania potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko.
4. W przypadku ujawnienia w trakcie wycinki drzew siedlisk owadów chronionych, Wykonawca – pod nadzorem specjalisty entomologa – przeprowadzi czynności związane z zapewnieniem przetrwania i ewentualnego przesiedlenia owadów. Specjalista – entomolog zobowiązany będzie do przygotowania materiałów do wniosków o dokonanie czynności zabronionych, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) wraz ze wskazaniem i zaopiniowaniem miejsc, do których nastąpi przesiedlenie chronionych owadów wg wymagań RDOŚ.
5. Drewno z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego – ceny drewna na podstawie Decyzji Nr 3/2016. Klasyfikacji drewna dokona uprawniony rzeczoznawca (brakarz) powołany przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:

cena: 60% = 60 pkt.
czas rozpoczęcia wykonywania usługi: 40 % = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 5
Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie na terenie Obwodu Drogowego nr 4 w Mrągowie – DW 594 – Aleja Zabytkowa.
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część SWZ - Załącznik Nr 8.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Formularz cenowy dla każdej części. Według podanego zakresu należy wypełnić formularz cenowy na załączonym druku.
3. Usługi związane z usuwaniem zadrzewienia należy prowadzić pod nadzorem entomologa, w celu przeciwdziałania potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko.
4. W przypadku ujawnienia w trakcie wycinki drzew siedlisk owadów chronionych, Wykonawca – pod nadzorem specjalisty entomologa – przeprowadzi czynności związane z zapewnieniem przetrwania i ewentualnego przesiedlenia owadów. Specjalista – entomolog zobowiązany będzie do przygotowania materiałów do wniosków o dokonanie czynności zabronionych, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) wraz ze wskazaniem i zaopiniowaniem miejsc, do których nastąpi przesiedlenie chronionych owadów wg wymagań RDOŚ.
5. Drewno z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego – ceny drewna na podstawie Decyzji Nr 3/2016. Klasyfikacji drewna dokona uprawniony rzeczoznawca (brakarz) powołany przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:

cena: 60% = 60 pkt.
czas rozpoczęcia wykonywania usługi: 40 % = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

1 . Warunek, dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2. Warunek, dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3. Warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4. Warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

WARUNKI dla CZĘŚCI OD NR 1 DO NR 4
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

WARUNKI dla CZĘŚCI NR 5
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- co najmniej 1 osobą pełniącą nadzór nad wykonywanymi pracami konserwatorskimi

tj. osobą spełniającą wymagania określone w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.), która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, posiadaniem zdolności technicznej i zawodowej z zakresie wskazanym w pkt. 5.1.4. dla części Nr 5 zamówienia musi się wykazać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI NR 5
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony zgodnie z treścią SWZ „FORMULARZ OFERTOWY” – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ,
Wymagana forma:
Oferta składana przez Wykonawcę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
b) „FORMULARZ CENOWY” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5 do SWZ – należy złożyć dla części, do których ofertę składa Wykonawca
i załączyć do Formularza Ofertowego,
Wymagana forma:
Kosztorys składany przez Wykonawcę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
c) oświadczenie określone w pkt. 8.1 SWZ – wypełnione zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ,
Wymagana forma:
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Wymagana forma:
- Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
- W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez
upełnomocnionego.
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
Wymagana forma:
- Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz
f) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 Pzp jeśli dotyczy)
g) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – udostępniającego zasoby (art. 118 ust. 3 Pzp jeśli dotyczy).
UWAGA
- Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winne być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą i zawierać także wskazania: przedmiotu zamówienia, którego dotyczy oraz wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu i siedziby.
Pełnomocnictwo musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane przez osoby uprawnione.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. W przypadku Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Kopie dokumentów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez Zamawiającego zmian określonych w § 12 wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ oraz w zakresie przewidzianym w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, zgodnie z Instrukcją obsługi Platformy dla Wykonawców. Instrukcja obsługi Platformy wskazana jest na stronie Platformy w zakładce „Instrukcje”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony w następujących terminach:
DOTYCZY CZĘŚCI OD NR 1 DO NR 4:
1) Etap I – w terminie do dnia 31.12.2021 r. – wycinka drzew;
- w terminie do dnia 31.01.2022 r. – frezowanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu
wycinki drzew;
2) Etap II - w terminie do dnia 28.02.2022 r. – wycinka drzew;
- w terminie do dnia 31.03.2022 r. – frezowanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu
wycinki drzew;
3) Etap III - w terminie do dnia 30.11.2022 r. – wycinka drzew;
- w terminie do dnia 09.12.2022 r. – frezowanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu
wycinki drzew.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 5:
1) Etap I - w terminie do dnia 28.02.2022 r. – wycinka drzew;
- w terminie do dnia 31.03.2022 r. – frezowanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu
wycinki drzew;
2) Etap II - w terminie do dnia 30.11.2022 r. – wycinka drzew;
- w terminie do dnia 09.12.2022 r. – frezowanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu
wycinki drzew.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Firma zatrudni Panią do sprzątania powierzchni biurowych - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma zatrudni Panią do sprzątania powierzchni biurowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI