Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie trzciny na obszarze Natura 2000 Jeziora

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie trzciny na obszarze Natura 2000 Jeziora Gościmskie PLH080036
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGorzów Wielkopolski
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-09-15
 • ZamawiającyREGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-06
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie trzciny na obszarze Natura 2000 Jeziora Gościmskie PLH080036

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080296700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Jagiellończyka 13

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 887-101-300

1.5.8.) Numer faksu: 95 71-25-045

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-gorzow-wielkopolski

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie trzciny na obszarze Natura 2000 Jeziora Gościmskie PLH080036

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ee53c53-0f54-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00097334/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie trzciny na obszarze Natura 2000 Jeziora Gościmskie PLH080036

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rdos.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rdos.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Microsoft Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
b) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci internet;
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
• włączona obsługa JavaScript;
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
• zainstalowany Acrobat Reader;
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOF.261.5. 2021.DG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie trzciny na obszarze Natura 2000 Jeziora Gościmskie PLH080036

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów oceny ofert:
1. Kryterium ceny
2. Kryterium terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał tj. zrealizował, zakończył (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), co najmniej: jedną usługę usunięcia drzew i krzewów o wartości 25.000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy;
2) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, tj. wystąpienie siły wyższej, przez co należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą stron, następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze stron realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy;
3) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, przyrodnicze odbiegające znacząco od typowych, uniemożliwiających prowadzenie prac przez okres co najmniej 14 dni, uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) przedmiotu umowy, pomimo zastosowania wszelkich dostępnych środków technicznych przez Wykonawcę;
4) działania osób trzecich uniemożliwiają wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy;
5) wystąpią okoliczności powodujące niemożność terminowej realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Zmiany w zakresie terminu wykonania z powodów określonych wyżej będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rdos.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę osobie która potrafi spawać, majsterkować - Nowogród Bobrzański
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania19-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę osobie która potrafi spawać, majsterkować , kierowcy , operatora traktora rolniczego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w Prusicach
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Zakup i dostawa ciągnika