Usługi agrotechniczne

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi agrotechniczne
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-04-16
 • Zamawiający31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W POZNANIU-KRZESINACH
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00028881
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi agrotechniczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W POZNANIU-KRZESINACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632431771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Silniki 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-325

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 261 548 500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31blt.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi agrotechniczne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3eda003e-9789-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000281/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi agrotechniczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/31_blt/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/31_blt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zapisy dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji z Wykonawcami zawarte zostały w Rozdz. IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. RODO zawarte zostały w Rozdz. XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 13/III/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 0,00

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi agrotechniczne wykonywane na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.3. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ – Projekt umowy.4. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w szczególności następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: − koszenie, grabienie, wywożenie, itp., jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy.Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób zawiera wzór umowy – załącznik nr 3 do SWZ.5. Do realizacji zamówienia Wykonawca użyje narzędzi i urządzeń, których koszty uwzględni w cenie oferty. Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem: - ciągniki rolnicze,- kosiarki rotacyjne,- kosiarki spalinowe do ręcznego wykaszania,- maszyny do zgrabiania i ładowania pokosu,- kosiarki specjalistyczne do wykaszania skarp, obwałowań i wałów – robot koszący ze sterowaniem radiowym,- przyczepy ciężarowe lub samochody ciężarowe do wywozu.6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.7. Klasyfikacja głównego przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 77000000-08. Realizacja płatności następować będzie na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni po przedstawieniu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z załączeniem niezbędnych protokołów świadczących o wykonaniu usługi. Wykonawca przedstawi faktury cząstkowe po każdym z wykosów. 9. Zamówienia podobne:Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ).Cena brutto podana w Formularzu ofertowym, stanowiła będzie podstawę oceny i porównania ofert. Każda pozycja wskazana w formularzu ofertowym musi być wyceniona, nie dopuszcza się wartości towaru 0,00 zł ani miejsc pustych. W takim przypadku oferta zostanie odrzucona na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dokumenty składane wraz z ofertą:1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w Rozdziale VI SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:- aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg Załącznika nr 2 do SWZ - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.2. Dokumenty składane na wezwanie. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wg załącznika nr 4 do SWZ;)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Informacja dotycząca wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne).1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3) Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale XII ust. 4 pkt 2) uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej – dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Przewiduje się możliwość wprowadzenia aneksu zmian w następujących przypadkach :a) wydłużenie do 14 dni kalendarzowych terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie właściwego reżimu realizacji umowyb) zmiany terminu realizacji umowy koniecznych w związku z epidemią c) zmiany osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych i w sytuacji zmian organizacyjnychd) w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej tj. niemożność wykonania pierwszych wykosów w terminie określonym w § 2, wykonanie pierwszych wykosów nastąpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.3. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi o wartości nie mniejszej niż 75% wartości wskazanej w § 4 ust. 1. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie umowy. W przypadku zmiany stawek VAT, Wykonawca wystawia fakturę VAT na kwotę brutto uwzględniająca tę zmianę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na https://platformazakupowa.pl w sekcji przedmiotowego „postępowania” dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/31_blt

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów dla poszczególnych wykosów. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej tj. niemożność wykonania pierwszych wykosów w terminie określonym w § 2 umowy, wykonanie pierwszych wykosów nastąpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy.Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy. Szczegółowy zakres oraz sposób wprowadzenia zmian do umowy zawiera się w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2021-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca - Brdów
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI