Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-05-04
 • ZamawiającyZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-23
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00039813
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 614158800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b35e92f-a433-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039813

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego. 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. 4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 6. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 9. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) i b) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż: 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań (dalej ZKZL), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wildaw Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000483352, posiadającym: NIP:2090002942, Regon: 302538131. W toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD ZKZL, 60-770 Poznań, ul. Matejki 57; email:iod@zkzl.poznan.pl.2) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym oraz wimieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej na podstawie przepisów Zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P.z 2017 r., poz. 832). Przetwarzaniedanych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZKZL, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZKZL mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki. 3) OdbiorcąPani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ZKZL.4) Posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.5) Nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.9) ZKZL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionymujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: • przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, • przez cały czas trwania umowy, • w przypadkuzamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na pielęgnacji zieleni zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.w podziale na II części:Cześć I – Przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr, wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin.Szczegółowy zakres i sposób realizacji usługi określony został w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej jako: PPU) stanowiących załącznik nr 9 do SWZ (dla części I zamówienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował sięnastępującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena brutto oferty - waga 80% - Cena będzie oceniana wg wzoru określonego w SWZ, 2) Termin dokonania oceny stanu drzew wskazanych wycięcia - waga 20% - Zamawiający przyznaje punkty w skali od 0 do 20 w następujący sposób:- w terminie do 7 dni – 20 pkt- w terminie 8-14 dni – 0 pktMaksymalny termin dokonania oceny stanu drzew wskazanych do wycięcia wynosi 14 dni. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dokonania oceny stanu drzew wskazanych wycięcia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował sięnastępującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena brutto oferty - waga 80% - Cena będzie oceniana wg wzoru określonego w SWZ, 2) Termin dokonania oceny stanu drzew wskazanych wycięcia - waga 20% - Zamawiający przyznaje punkty w skali od 0 do 20 w następujący sposób:- w terminie do 7 dni – 20 pkt- w terminie 8-14 dni – 0 pktMaksymalny termin dokonania oceny stanu drzew wskazanych do wycięcia wynosi 14 dni. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na pielęgnacji zieleni zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.w podziale na II części:Część II - Nasadzanie drzew i krzewów.Szczegółowy zakres i sposób realizacji usługi określony został w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej jako: PPU) stanowiących załącznik nr 10 do SWZ (dla części II zamówienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował sięnastępującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena brutto oferty - waga 80% - Cena będzie oceniana wg wzoru określonego w SWZ, 2) Szerokość obwodu pnia nasadzonego drzewa na wysokości 1m - waga 20% - Zamawiający przyznaje punkty w skali od 0 do 20 w następujący sposób:- obwód 19 cm i większy – 20 pkt- obwód 16-18 cm – 0 pktMinimalny obwód pnia nasadzonego drzewa na wysokości 1 m wynosi 16 cm. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szerokość obwodu pnia nasadzonego drzewa na wysokości 1m

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował sięnastępującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena brutto oferty - waga 80% - Cena będzie oceniana wg wzoru określonego w SWZ, 2) Szerokość obwodu pnia nasadzonego drzewa na wysokości 1m - waga 20% - Zamawiający przyznaje punkty w skali od 0 do 20 w następujący sposób:- obwód 19 cm i większy – 20 pkt- obwód 16-18 cm – 0 pktMinimalny obwód pnia nasadzonego drzewa na wysokości 1 m wynosi 16 cm. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje:• w przypadku składania oferty na część I zamówienia - przynajmniej dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia tj. polegające na przycięciu oraz wycięciu drzew i krzewów na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł brutto każda,• w przypadku składania oferty na część II zamówienia – przynajmniej dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia tj. polegające na nasadzeniu drzew i krzewów na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł brutto każda.b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał przy wykonaniu usług stanowiących przedmiot zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia Inspektora Nadzoru Technicznego Zieleni – niezależnie od ilości części, na które będzie składana oferta;c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w czasie trwania umowy: • piłą spalinową – 3 szt, • rozdrabniaczem do gałęzi – 2 szt, • podnośnikiem – 1 szt, • ciągnikiem z przyczepą – 2 szt, • sprzętem alpinistycznym – 1 szt, • frezarką spalinową do pni – 1 szt. Powyższy warunek (lit. c) dotyczy wyłącznie części I zamówienia.Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartychw oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: • zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego dokumenty wymienione w Rozdziale VIII pkt 2.1. SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ;2) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu narzędziami w czasie trwania umowy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ;3) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu w czasie trwania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ – załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ;2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ – załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);3) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);5) dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ) – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: • dla części I: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100),• dla części II: 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100).UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych części.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511. W tytule przelewu prosimy dodatkowo powołać się na nr przedmiotowego postępowania, a także wskazać nr części, na które jest wadium wnoszone, np: „Wadium dot. ZP.201.12.2021, część nr …... ”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert). W przypadku wpłacania wadium w formie pieniężnej, prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu!5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do ofertyw oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:• nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu powinien być: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, • określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,• kwotę gwarancji/poręczenia,• termin ważności gwarancji/poręczenia,• bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.6. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdyz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziałuw postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. c) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:• w ppkt. 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,• w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w przypadkach i na warunkach określonych w paragrafie 10 ("Zmiany postanowień umowy") Projektowanych Postanowień Umownych (PPU), stanowiących załącznik nr 9 i 10 do SWZ. Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w ww. paragrafie PPU (z uwagi ograniczenia ilości znaków nie ma możliwości ich zawarcia w ogłoszeniu).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-04 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-04 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Termin wykonania zamówienia: dla części I - od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej wartość umowy,dla części II - od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej wartość umowy.2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty (z podatkiem VAT)
2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca - Brdów
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI