„Dostawy: owoce i warzywa”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawy: owoce i warzywa”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-11-08
 • Zamawiający22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00248640
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawy: owoce i warzywa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280603684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Saperska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-073

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawy: owoce i warzywa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17ad53e1-3702-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013284/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawy owoców i warzyw

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków gdyż wiadomości nie są szyfrowane ):
1. Jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ nie zapisano inaczej to komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość.
2. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 150 MB.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl
zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ adres e-mail: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki .
5. Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne (komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.
6. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z pkt. 5 jest wcześniejsze poinformowanie przez zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
9. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1),dalej „RODO”, informuję, że:
1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn;;
1.2 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.22wog@ron.mil.pl
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępni ona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp;
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Posiada Pan/Pani:
2.1 na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2.2 na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
2.3 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
3.1 w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1lit. c RODO.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.47.2021/A/9/2100/D/PBN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Dostawy: owoce i warzywa do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Olsztyn zwanych dalej środkami spożywczymi lub produktami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SWZ (PDF) w ilości ogólnej 32 340 kg, w tym zamówienie podstawowe 16 170 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający określa opcję w wysokości 16 170 kg. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego, po zrealizowaniu zamówienia podstawowego, na wezwanie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Dostawy: owoce i warzywa do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lidzbark Warmiński zwanych dalej środkami spożywczymi lub produktami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SWZ (PDF) w ilości ogólnej 24 360 kg, w tym zamówienie podstawowe
12 180 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający określa opcję w wysokości 12 180 kg. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego, po zrealizowaniu zamówienia podstawowego, na wezwanie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Dostawy: owoce i warzywa do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lipowiec, powiat Szczytno zwanych dalej środkami spożywczymi lub produktami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SWZ (PDF) w ilości ogólnej 6 546 kg, w tym zamówienie podstawowe 3 273 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający określa opcję w wysokości 3 273 kg. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego, po zrealizowaniu zamówienia podstawowego, na wezwanie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Dostawy: owoce i warzywa do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Ciechanów zwanych dalej środkami spożywczymi lub produktami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SWZ (PDF) w ilości ogólnej 18 916 kg, w tym zamówienie podstawowe 9 458 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający określa opcję w wysokości 9 458 kg. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego, po zrealizowaniu zamówienia podstawowego, na wezwanie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Dostawy: owoce i warzywa do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Przasnysz zwanych dalej środkami spożywczymi lub produktami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SWZ (PDF) w ilości ogólnej 16 754 kg, w tym zamówienie podstawowe 8 377 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający określa opcję w wysokości 8 377 kg. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego, po zrealizowaniu zamówienia podstawowego, na wezwanie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby:
1.2.1 Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe jakie Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 274 ustawy:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
1.1 oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że złożone uprzednio oświadczenia w powyższym zakresie nie są już aktualne lub uległy zmianie,
1.2 oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2.W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub Wykonawca oświadczy w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, ponieważ w takiej sytuacji staje się ono zbędne.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, (w terminie nie krótszym niż 5 dni) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
1. w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca krajowy, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego - aktualną decyzję administracyjną powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia., o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. nr 17, poz. 127 z późn. zm.)
lub
2. w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca krajowy, o którym mowa art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) - aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie przedmiotu zamówienia lub
3. w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca krajowy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet, o której mowa w art. 63 ust. 2 pkt 10 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - aktualne zaświadczenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przedmiotu zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1 dokumentu (zaświadczenia) właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP lub w przypadku sprzedaży na odległość oświadczenie Wykonawcy, iż producent w zakresie rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia wdrożył i stosuje system HACCP
lub
certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą
lub
protokół z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę wdrożenia i utrzymania systemu HACCP

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
3. Przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, Wykonawca przekazuje jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca, którego dokument dotyczy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe winny być złożone wraz z ofertą za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej pod adresem:
https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa/
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIX i XX SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy mogą być dokonane przy wystąpieniu następujących uwarunkowań w zakresie:
1) zmiany stawki VAT w przypadku ich urzędowej zmiany;
2) zmiany limitów środków spożywczych między poszczególnymi produktami. Zmiany nie mogą spowodować przekroczenia ogólnej ilości środków spożywczych określonej w § 1 ust. 1 oraz całkowitej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1;
3) zmiany częstotliwości dostaw do Odbiorcy w przypadku konieczności dostosowania do aktualnych potrzeb Odbiorcy;
4) wstrzymanie dostaw, z powodu braku produktu na rynku krajowym udokumentowanego przez Wykonawcę;
5) ograniczenia lub wstrzymania produkcji środków spożywczych, objęcia pracowników Wykonawcy kwarantanną, lub innych okoliczności mających istotny wpływ na prawidłowość realizacji dostaw, a wynikających bezpośrednio z okolicznościami związanymi z występowaniem COVID-19, które to okoliczności zostaną niezwłocznie zgłoszone i udokumentowane Zamawiającemu; Wymieniony powyżej warunek obejmuje zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek strony umowy. Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, ma wpływ na prawidłowe wykonanie umowy a druga strona umowy wyrazi na to zgodę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/22wog. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-07

NAJNOWSZE ZLECENIE
Firma zatrudni Panią do sprzątania powierzchni biurowych - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma zatrudni Panią do sprzątania powierzchni biurowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI