Dostawa ziemniaków

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa ziemniaków
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStarogard Gdański
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-07-23
 • ZamawiającySZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-15
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00114945
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ziemniaków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Skarszewska 7

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585620600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@kocborowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kocborowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ziemniaków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91671d5c-e53a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001564/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Dostawa ziemniaków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) .odt .ods
zeszczególnym wskazaniem na .pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomendujewykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z c) Wśród formatów powszechnych a
NIEwystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone
wtakich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. d) Zamawiający zwraca uwagę
naograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
naograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania
podpisuosobistego, który wynosi max 5MB. e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności
pliku orazłatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie
plikówskładających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. f)
Pliki winnych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinienpamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. g)
Zamawiającyzaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju.Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić doproblemów w weryfikacji plików. h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z
odpowiednimwyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody
podpisaniaplików oferty. i) Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na
Platformie zapośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem
adresuemail. j) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. k)
Ofertęnależy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówieniapublicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia
przyjmowaniaSugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
l)Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. m)
JeśliWykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego
zeskompresowanych plików. n) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanymznacznikiem czasu. o) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w
plikach popodpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności
plików corównoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.Szczegółowa
instrukcja dlaWykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie
internetowej podadresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim , ul.
Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański. NIP : 592-18-67-506, REGON : 000293611, Tel. (58) 56
20 600, Fax (58) 56 23 650, szpital@kocborowo.pl inspektorem ochrony danych osobowych w
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana jest Joanna Szarmach tel. 58 56 20 600
wew. 2122, e-mail: iodo@kocborowo.pl Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
Zamawiającym odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy obowiązek podania przez Państwa
danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Państwa
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; posiadają Państwo:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Państwa dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Państwu:− w związku z art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu
obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DŻ261-04/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 21000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ziemniaków wczesnych w ilości 30 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 3. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana cen przedmiotu zamówienia może nastąpić jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-21

2021-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję opiekunki do 2 letniego dziecka - Kartuzy
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania20-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję opiekunki do 2 letniego dziecka. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI