Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem komunalnym
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPołaniec
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna
 • Termin składania wniosków2023-10-24
 • ZamawiającyPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŁAŃCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-10
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00436293
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem komunalnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŁAŃCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830337375

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 11

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 158650540

1.5.8.) Numer faksu: + 48 158650540 wew.23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgk-polaniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-polaniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem komunalnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8280bc37-6755-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00436293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8280bc37-6755-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://pgkpolaniec.bip.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGK/1/TZ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem komunalnym.
2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Krakowskiej 11 w Połańcu (województwo świętokrzyskie) na własny koszt w ustalonym przez strony dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ciągnik

Rok produkcji 2022-2023
Masa pojazdu 5000-5500 kg
Liczba cylindrów 4
Pojemność silnika [cm3] 3600 - 3800 cm3
Moc silnika [KM] 114 KM-130 KM
Silnik spełniający normę spalania Stage V
Rodzaje paliwa olej napędowy
Pojemność zbiornika paliwa Min. 150 litrów oraz AdBlue min 10 L
Napęd 4x4
Przednie zawieszenie most z amortyzacją na zawieszeniu hydraulicznym samopoziomującym
Sprzęgło Mokre wielotarczowe
Rewers Elektrohydrauliczny
Prędkość maksymalna Min. 40 km/h
Prędkość minimalna (biegi pełzające) Nie wyższa niż 0,3 km/h
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego Tak
Hamulce Mechaniczne tarczowe mokre
Układ kierowniczy Hydrostatyczny
Tylni TUZ 3 punktowy układ zawieszenia z hakami CBM wraz z kompletem kul, kat II Tak, sterowany elektronicznie, min 6000 kg, sterowany dodatkowo z błotników tylnych
Przedni TUZ, haki dolne kat. II, wraz z kpl. Kul i łącznikiem wrzecionowym kat. II Tak, udźwig min 2500 kg
Złącza hydrauliczne tylne 3 pary z szybkozłączami i odciekami olejowymi
Układ pneumatyczny do przyczep Dwuobwodowy
Prędkość WOM tylni [obr/min] Min. 540/540E/1000 1000E lub Min. 540/540E/1000
Prędkość WOM przedni [obr/min] 1000
Załączanie WOM tył/przód Elektrohydrauliczne
Redukcja drgań Akumulator ciśnieniowy drgań
Wydajność pompy [l/min] Min. 80L/min
Zaczep górny Regulowany przesuwny ze sworzniem
Zaczep dolny z belką oscylacyjną Tak
Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym Tak
Fotel pasażera Tak z pasem bezpieczeństwa
Kabina komfortowa amortyzowana 4 słupkowa klimatyzowana Tak
Kabina komfortowa amortyzowana 4 Kabina Ogrzewana Tak
Lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony Tak
Osłona przeciwsłoneczna Tak
Błotniki tylne Tak
Błotniki przednie skrętne Tak
Rozmiar kół przednich R 28
Rozmiar kół tylnych R 38
Lampy robocze przednie i tylne Po min. 4 reflektory z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej i pionowej
Okres gwarancji Min. 12 miesięcy lub 24 miesiące ( kryterium oceny ofert)
Limit godzin pracy Bez limitu

Ramię hydrauliczne wysięgnikowe

Zasięg roboczy poziomy 6,0-6,5 m
Moc pompy głównej min. 35 kW
Wydajność pompy glownej Min 80 l/min
Układ hydrauliczny napędzany z WOM Tak
Ciśnienie pracy Min. 230 bar
Bezpiecznik najazdowy obrotu ramienia Hydro-pneumatyczny
90° - montaż na tylnym TUZ
Min 20° - montaż na przednim TUZ
Blokada osi przedniej Tak – w przypadku montażu na przednim TUZ
Chłodnica oleju Sterowana elektronicznie
Zbiornik na olej Spawany, wskaźnik poziomu i temperatury oleju,
Sterowanie Z kabiny ciągnika, 100% elektryczne - joystick
Tuleje smarowe Metalowe
Szerokość transportowa Max. 2750 mm
Wysokość transportowa maks. 2,5 m
Ciężar ramienia Maks 1050 kg
Okres gwarancji Min. 12 miesięcy lub 24 miesiące ( kryterium oceny ofert)
Limit godzin pracy Bez limitu
Ramię przystosowane do współpracy z oferowanym ciągnikiem rolniczym


Głowica kosząca do trawy

Szerokość robocza 120 -130 cm
Noże robocze Min 24 szt.
2 kierunki koszenia Tak sterowane z kabiny
Średnica wału roboczego Min 85 mm
Średnica wału kopiującego Min. 100 mm
Moc na rotorze koszącym Min. 28 kW
Łożyska wału roboczego Dwurzędowe wahliwe, baryłkowe
Masa Maks, 200 kg
Przednia część głowicy zabezpieczona fartuchem gumowym lub łańcuchami Tak
Tylna część głowicy zabezpieczona fartuchem gumowym Tak
Okres gwarancji Min. 12 miesięcy lub 24 miesiące ( kryterium oceny ofert)
Limit godzin pracy Bez limitu
Głowica przystosowana do współpracy z oferowanym hydraulicznym ramieniem roboczym

Głowica do wycinki krzaków i gałęzi

Szerokość robocza Min. 180 cm
Średnica ciętych gałęzi Min.15 cm
Ilość pił tarczowych Min. 3
Napęd pił poprzez silnik hydrauliczny
Ciśnienie pracy Min, 220 bar
Zapotrzebowanie na olej maks 80 l/min
Waga Maks 240 kg
Okres gwarancji Min. 12 miesięcy lub 24 miesiące ( kryterium oceny ofert)
Limit godzin pracy Bez limitu
Głowica przystosowana do współpracy z oferowanym hydraulicznym ramieniem roboczym
Pług odśnieżny lemieszowy 4 pozycyjny

Szerokość robocza [mm] 2800-3000
Ilość pozycji pracy 4
lemiesz Gumowy uchylny amortyzowany
Ciężar pługa [kg] 750-900
sterowanie Sterowanie z kabiny ciągnika - pilot
Płozy ślizgowe tak
Stopka podporowa tak
Oświetlenie LED
Rama TUZ kat II
Przewody hydrauliczne Tak
Okres gwarancji Min. 12 miesięcy lub 24 miesiące ( kryterium oceny ofert)
Limit godzin pracy Bez limitu
Ramię przystosowane do współpracy z oferowanym ciągnikiem rolniczym

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

44523300-5 - Osprzęt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. IV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 6 – oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
Załącznik nr 7 – oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego
Załącznik nr 7 A - Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 60 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię sztachety olchowe - Połaniec
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania25-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie zakup 870 szt sztachet olchowych o wymiarach : grubość 25 mm, szerokość 90-100 mm, wysokość 130 cm. proszę o informację w jakim terminie można zakupić sztachety o podanych parametrach. Proszę o przesłanie aktualnej oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI