Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego rozrzutnika materiału organicznego i wapna na

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego rozrzutnika materiału organicznego i wapna nawozowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPawłowice
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-04-12
 • ZamawiającyInstytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-30
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00024817
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego rozrzutnika materiału organicznego i wapna nawozowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 ZD Pawłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mielżyńskich 14

1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-122

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpawlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego rozrzutnika materiału organicznego i wapna nawozowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9959cdb4-912c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdpawlowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zdpawlowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane są w Instrukcji użytkownika systemu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://obywatel.gov.pl) oraz na stronie www.zdpawlowice.plW postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami do oferty wyłącznie za pośrednictwem formularza do komunikacji „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu wysyła na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: /zdpawlowice1951/SkrytkaESPOświadczenia, wnioski, zawiadomienia można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail : zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf, zip (xls, csv, txt, gif, bmp, xml, 7zip, rtf, tff, odp, odf, odt, rar) i może być opatrzona podpisem: kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu kwalifikowanego wewnętrznego, który polega na tym, iż jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworząc jeden plik). Nie ma ryzyka zgubienia danych, a nie oddzielnie jak w przypadku podpisu zewnętrznego tj. (plik podpisywany i plik podpisu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Rafał Andrzejewski.Dane kontaktowe IOD:e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pltel.: 504 976 690Więcej informacji znajduje się w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Zakładu oraz w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 68/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 390000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego rozrzutnika materiału organicznego i wapna nawozowego3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:3.1.1. Wymagane parametry techniczne rozrzutnika materiału organicznego i wapna nawozowegoRozrzutnik ma spełniać wszystkie niżej wymienione parametry techniczne: 1. Maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2021r. 2. Wymagana jest standardowa produkcja seryjna. 3. Konstrukcja skrzyni ładunkowej typu skorupowej. 4. Skrzynia wykonana ze stali konstrukcyjnej S-355 - ściany o grubości min. 4 mm - podłoga o grubości min. 5 mm 5. Dwie taśmy podłogowe, z łańcuchami ogniwowymi klasy 80. Ogniwo grubości 16 mm. Stal do produkcji ogniw łańcucha zgodna z normą PN-EN 818-2 6. Pojemność skrzyni ładunkowej od 25 m3 do 27 m3 7. Maksymalna masa własna rozrzutnika 11 500 kg. 8. Oś typu tandem. Druga oś skrętna 9. Ogumienie o rozmiarze 710/50 R 26,5 10. Opony fabrycznie nowe. 11. Hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego poprzez dwie przekładnie. 12. Listwy podłogowe wykonane ze stali w kształcie litery „U”. 13. Wałek przekaźnikowy szerokokątny. 14. Zaczep kulowy K-80 mm. 15. Dyszel resorowany, dwupozycyjny z resorem piórowym. 16. Stopa podporowa hydrauliczna sterowana ręcznie. 17. Hamulce pneumatyczne. 18. Hamulec postojowy. 19. Amortyzacja napinacza taśmy za pomocą elastycznych podkładek. 20. Adapter rozrzucający z dwoma poziomowymi wałkami i z dwoma talerzami rozrzucającymi o średnicy 1200 mm. Każdy talerz z 4 regulowanymi łopatkami. 21. Noże na walcach frezujących wymienne, mocowane śrubami. 22. Gilotynowa zasuwa przed adapterem. 23. Tylna pokrywa adapteru wzmocniona powłoką HDPE. 24. Oświetlenie drogowe. 25. Drabinka zewnętrzna. 26. Waga sterowana komputerem. Waga i komputer wyprodukowane przez producenta rozrzutnika. 27. Komputer wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wczytanie map pól do wysiewu ze zmienną dawką. Posiadać dodatkowy kabel łączący komputer z ISOBUSEM. 28. Dostawca winien posiadać aktualną umowę dealerską w zakresie świadczenia prac serwisowych z producentem maszyny na cały okres gwarancji. 29. Gwarancja minimum 12 miesięcy. 30. Instrukcja obsługi i katalog części w języku polskim. 31. Wymagany jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 32. Szkolenie dwóch operatorów w wymiarze 8 godzin. 33. Wszelkie wady i usterki powstałe w okresie gwarancji z przyczyny leżącej po stronie dostawcy, będą usunięte nieodpłatnie. 34. Dostawca dostarczy maszynę do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-03-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca - Brdów
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam osób do zbioru wiśni w połowie lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI