„Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” (Rewitalizacja z przebudową budynku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” (Rewitalizacja z przebudową budynku oficyny zamkowej „Klaudynówka”)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKórnik
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
 • Termin składania wniosków2022-05-10
 • ZamawiającyPolska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
 • Data publikacji ogłoszenia2022-04-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00133031
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” (Rewitalizacja z przebudową budynku oficyny zamkowej „Klaudynówka”)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00032571300213

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kórnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-035

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 61 817 00 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.palac@bk.pan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bkpan.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” (Rewitalizacja z przebudową budynku oficyny zamkowej „Klaudynówka”)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69c32c23-c47c-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076729/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” - roboty budowlane wraz z nadzorami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bkpan.poznan.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami, e-mail: katarzyna.wozniak@bk.pan.pl, tel. (+48) 531 983 633.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej - email Zamawiającego: sekretariat.zamek@bk.pan.pl, a także miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP (/PAN_BK/SkrytkaESP).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp do konta na ePUAP ma możliwość skorzystania z następujących formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email sekretariat.zamek@bk.pan.pl.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub numerem postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat.zamek@bk.pan.pl (preferowany sposób komunikacji).
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 13.1.3. SWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx lub inne zgodne z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, zp@pan.pl;
- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk, iod@pan.pl;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ „Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” – znak sprawy nr 113/2022”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp lub ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez Zamawiającego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 197/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” w oparciu o pozwolenie na budowę i projekt pt. Rewitalizacja z przebudową budynku oficyny zamkowej „Klaudynówka”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji będącej załącznikiem nr 2, 3, 4 do SWZ.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, bez odrębnego wynagrodzenia (poza przewidzianym w ofercie) – dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysu powykonawczego.
4. Wybrany Wykonawca w czasie realizacji umowy powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy.
5. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w funkcjonującym budynku (funkcja biblioteczna, muzealna, mieszkalna) dlatego Wykonawca może prowadzić roboty związane z przedmiotem zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 16:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inne godziny i terminy prowadzenia robót przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym poinformowaniu go i wyrażeniu zgody na wykonywanie robót w innych godzinach i terminach.
6. Prace głośne i uciążliwe należy wykonywać w sposób maksymalnie nieuciążliwy dla osób pracujących lub mieszkających w budynku oraz z zachowaniem zasad dobrosąsiedzkich. Wykonawca poinformuje użytkowników budynku z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym min. jednego dnia roboczego poprzez wywieszenie ogłoszeń na każdym użytkowanym piętrze z podaniem przewidywanych godzin i terminów wykonywania prac szczególnie głośnych lub uciążliwych.
7. Zamawiający wymaga co najmniej 60- miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty polegającej na dokonywaniu, w ramach wynagrodzenia umownego (wskazanego w ofercie), naprawy ewentualnych usterek i wad powstałych w okresie gwarancyjnym liczonym od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 8 ust. 4 Umowy.
8. Kody Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:
• 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
• 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy (do 50% wartości zamówienia podstawowego).
Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i / lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót jest zaistnienie następujących okoliczności:
- dotychczasowy Wykonawca realizował roboty w terminie i z najwyższą starannością,
- dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego,
- dotychczasowy Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,
- Zamawiający przeprowadzi z dotychczasowym Wykonawcą negocjacje w wyniku których zostanie uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poprzez kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1.2.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości nie mniejszej niż 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 lub równowartość tej kwoty, w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową,
1.2.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie: co najmniej 2 roboty budowlane, a każda z nich: w ramach obiektu wpisanego do rejestru zabytków, zawierająca w swym zakresie min. roboty dot. wymiany pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej, roboty dot. elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, o wartości każdej z robót minimum 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100);
1.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) kierownikiem budowy – tj. jedną osobą:
a) posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami ogólnobudowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń zgodne z ustawą PrBud,
b) posiadającą min. 5- letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu funkcji kierownika budowy obejmującej swym zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane, liczone od uzyskania uprawnień,
c) posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych, a każda z nich: w ramach obiektu wpisanego do rejestru zabytków, zawierająca w swym zakresie min. roboty dot. wymiany pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej, roboty dot. elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, o wartości każdej z robót minimum 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100),
d) która posiada co najmniej 18 - miesięczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza będącego instytucją kultury – zgodnie z wymaganiami określonymi w treści art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.).
UWAGA:
Uprawnienia posiadane przez osoby w ww. wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą PrBud oraz aktualnym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy PrBud, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, które odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Zamawiający dopuszcza zgodnie z przepisami art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych. Zamawiający wskazuje, iż obywatel państwa członkowskiego, posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11 ww. przepisu. W takiej sytuacji osoby wskazane w powyższym przepisie, nie są obowiązane do przeprowadzenia procedury uznania kwalifikacji zawodowych w trybie przewidzianym w art. 33a wyżej wskazanej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia uznania wykonania określonej czynności w charakterze usługi transgranicznej dana osoba musi posiadać m.in. tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 20a ust. 6 powołanej ustawy.
W złożonym przez Wykonawcę wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia należy w szczególności podać: zakres uprawnień tych osób, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał, zakres wykonywanych czynności, oraz informacje o podstawie dysponowania osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
• dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich (…) lat (zgodnie z brzmieniem postawionego warunku udziału), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ,
• wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
• formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub email, z wykorzystaniem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;
• aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wzory oświadczeń zawarto w Załącznikach nr 7-8 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
• następujące przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć - jeśli dotyczy:
• wypełniony Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia dot. obowiązku podatkowego;
• wypełniony Załącznik nr 11 do SWZ – Wykaz doświadczenia Kierownika budowy w ramach kryteriów oceny ofert;
• zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru załącznika nr 12 do SWZ;
• pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
• pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
• potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 11.000,00 pln (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt 20.1.3.4. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika zgodnie z SWZ i PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma ePUAP: /PAN_BK/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sytuacji rozbieżności zapisów SWZ lub OoZ w stosunku do PZP lub braku zapisów w SWZ i OoZ nadrzędne znaczenie ma PZP.

Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia i jego części:
- rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy,
- zakończenie - w terminie 20 tygodni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, lecz nie później niż do dnia 31 października 2022 r., przy czym Zamawiający przewiduje odbiory częściowe – miesięczne i końcowy - każdy o wartości przerobu finansowego poświadczonego protokołem częściowym / końcowym odnoszonego do zakresu robót i ich wyceny w ofercie Wykonawcy i harmonogramie Wykonawcy.

UWAGA:
Dodatkowo - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę kotła - nie podgrzewa wody - Śrem
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę kotła - nie podgrzewa wody. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI