Modernizacja budynku szatniowo - sanitarnego w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja budynku szatniowo - sanitarnego w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLipno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-05-13
 • ZamawiającyGmina Lipno
 • Data publikacji ogłoszenia2022-04-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00133022
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku szatniowo - sanitarnego w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-111

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku szatniowo - sanitarnego w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0479606d-c46f-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026612/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym w Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings.
Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl.
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. do
konkretnego wykonawcy. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji
elektronicznej zostały ujęte w
rozdziale IX i X Specyfikacji Warunków Zamówienia. Z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu.
Zamawiający w niniejszym punkcie nie jest w stanie opisać wszystkich wymagań.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lipno ul. Powstańców
Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, reprezentowany przez Wójta Gminy Lipno.
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@lipno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienie obowiązku
pranego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa
lub zawartych umów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa a art 20 RODO
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia pn.: „Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego w Wilkowicach w ramach programu „Szatnia na Medal”” obejmuje prace remontowe w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych prowadzone w istniejącym budynku szatniowo-sanitarnym położonym przy boisku na działce oznaczonej nr ewid. 259 i 258/4 w miejscowości Wilkowice gmina Lipno.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
a) Opis prac wraz z rysunkami [załącznik nr 4 do SWZ]
b) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [zał. nr 5 i nr 8 do SIWZ]
UWAGA: Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie zajęć prowadzonych na boisku sportowym.
Ponadto załączono przedmiary robót [załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do SWZ], które stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 §1 Kodeksu cywilnego. Załączone przedmiary stanowią pliki w formacie .ath oraz w formacie .pdf. W przypadku ewentualnych rozbieżności danych zawartych w ww plikach przyjmuje się, że prawidłowe dane zawarte sa w formacie .pdf.

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje również:
a) zorganizowanie zaplecza budowy wraz z kosztami niezbędnymi w tym zakresie,
b) uporządkowanie terenu po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
c) zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych,
d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań
i odbiorów o ile dotyczy
e) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
oraz koszty o których mowa w par. 3 ust. 4 wzoru umowy [zał. nr 3 do siwz]

Projekt pn: „Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego w Wilkowicach w ramach programu „Szatnia na Medal” ”dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na Medal”

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności:
a) roboty ogólnobudowlane
b) roboty budowlane branży elektrycznej, sanitarnej, wod-kan,
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ
3. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym z: Opisem prac wraz z rysunkami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.
UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wymaganiom
zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o kryteria określone w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Do oferty należy załączyć odpowiednie oświadczenia/dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis
KRS, CEIDG) do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.
4. W przypadku gdy Wykonawcę/-ów reprezentuje pełnomocnik, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy/-ów określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy/-ów. Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa
(sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje
mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia
14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, niniejsze oświadczenie składa każdy z
wykonawców.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy zawarte są we "wzorze umowy" stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej zostały przewidziane w Dziale IX ustawy PZP i przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o
konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt
15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę kotła - nie podgrzewa wody - Śrem
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę kotła - nie podgrzewa wody. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI