Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego a także dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach wraz z ich transportem i dzierżawą
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSiemianowice Śląskie
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2020-02-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-12
 • Numer ogłoszenia511519-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 511519-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego a także dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach wraz z ich transportem i dzierżawą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30827000000000, ul. 1-go Maja  9 , 41-100  Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 228 30 30, , e-mail zp@zozsiemianowice.pl, , faks 32 228 14 98.
Adres strony internetowej (URL): www.zozsiemianowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zozsiemianowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście
Adres:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o.; ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śl., Biuro Zarządu - sekretariat (pok. A002)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego a także dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach wraz z ich transportem i dzierżawą
Numer referencyjny: SZM/DN/DZ/341/07/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów. Lp. Nr Pakietu Nazwa asortymentu 1 Pakiet nr 1 Dostawa tlenu sprężonego wraz z butlami, ich dzierżawa i transport. 2 Pakiet nr 2 Dostawa ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa zbiornika kriogenicznego, 3 Pakiet nr 3 Dostawa ciekłego azotu do krioterapii wraz z transportem 4 Pakiet nr 4 Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii wraz z butlami, ich dzierżawa i transport 5 Pakiet nr 5 Dostawa argonu 5.0 wraz z butlami, ich transport 6 Pakiet nr 6 Dostawa podtlenku azotu w butlach o poj. 7kg 7 Pakiet nr 7 Dostawa mieszaniny gazów medycznych w proporcji 50% tlenu i 50% podtlenku azotu wraz z butlami, ich dzierżawa i transport

II.5) Główny kod CPV: 24100000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24111900-4
24111800-3
24112100-3
24111000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Pakiet nr 1 co najmniej 2 dostawy tlenu medycznego sprężonego, każda o wartości nie niższej niż 40 000,00 PLN brutto Pakiet nr 2 co najmniej 2 dostawy tlenu medycznego ciekłego, każda o wartości nie niższej niż 60 000,00 PLN brutto Pakiet nr 3 co najmniej 2 dostawy azotu ciekłego, każda o wartości nie niższej niż 20 000,00 PLN brutto Pakiet nr 4 co najmniej 2 dostawy dwutlenku węgla do laparoskopii, każda o wartości nie niższej niż 3 000,00 PLN brutto Pakiet nr 5 co najmniej 2 dostawy argonu, każda o wartości nie niższej niż 300,00 PLN brutto Pakiet nr 6 co najmniej 2 dostawy podtlenek azotu, każda o wartości nie niższej niż 5 000,00 PLN brutto Pakiet nr 7 co najmniej 2 dostawy mieszaniny gazów tlen i podtlenek azotu, każda o wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (dot.: produktu leczniczego), deklaracji zgodności oraz certyfikatu CE jednostki notyfikowanej (dot.: produktu leczniczego), która brała udział w ocenie wyrobu, jeŜeli była wymagana a w razie potrzeby Wykonawca dostarczy ten dokument na Ŝądanie Zamawiającego do jego siedziby oraz, iŜ oferuje gazy medyczne będące przedmiotem zamówienia posiadające wymagane dopuszczenia do obrotu na terenie RP i UE. Ze względu na specyficzny układ drogowy Zamawiającego, Zamawiający wymaga, aby dostawa tlenu ciekłego odbywała się przy uŜyciu samochodu do transportu tlenu ciekłego o całkowitej masie nie przekraczającej 25 ton, wobec czego Wykonawca w zakresie pakietu 2 złoŜy oświadczenie, iŜ posiada samochód do transportu tlenu ciekłego o całkowitej masie nie przekraczającej 25 ton – załącznik nr 10 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Termin dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiana nie może dotyczyć istotnych postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: zmiany oznaczeń adresowych i podmiotowych stron w związku ze zmianami organizacyjnymi i formalnoprawnymi, zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy, obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę. 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dostawy gazów medycznych, umowa w zakresie dzierżawy ulega również rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy dostawy gazów. Zwrot przedmiotu dzierżawy następuje na zasadach określonych w § 7 – warunki dzierżawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-20, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: PAKIET NR 1* - Tlen medyczny sprężony
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach o poj. 40l. – na wypadek awarii zbiornika tlenu ciekłego – szacowane 72 butle na 24 miesiące szt. / m-c 6 2 Dzierżawa butli o pojemności 40l. / dzień szt. 6 (24 m-cy = 4380 butlodni)) 3 Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach aluminiowych o poj. 11l (pojemności 2,3m3) – obwód butli nie większy niż 58cm, z zaworem zintegrowanym szt. / m-c 15 4 Dzierżawa butli o poj. 11l. / dzień szt. 15 (24 m-cy = 10950 butlodni ) 5 Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach o poj. 2l szt. / m-c 10 6 Dzierżawa butli o poj. 2l. (o pojemności 0,43m3) szt. 10 ( 24 m-cy = 7300 butlodni ) 7 Transport butli z tlenem medycznym sprężonym kurs 3 kursy ( 24 m-cy = 72 kursów )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111900-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zapłaty 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: PAKIET NR 2* - Tlen medyczny ciekły
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Tlen ciekły medyczny ( 24 m-ce ) kg 1kg 2 Dzierżawa zbiornika wraz z osprzętem – koszt 2 lat (24 miesiące) dzierżawa/m-c 1szt. 3 Transport tlenu medycznego ciekłego kg 1 kg ( 24 m-ce = 100 000 kg)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111900-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zapłaty 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: PAKIET NR 3* - Azot ciekły do krioterapii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zakup azotu ciekłego kg 1 12 000 2 Transport azotu ciekłego – dostawa wraz z napełnieniem butli kurs 1 80
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111800-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zapłaty 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: PAKIET NR 4* - Dwutlenek węgla do laparoskopii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii szt./ 2 lata 24 2 Dzierżawa butli ( butlodni) szt./ dzień 3 3 x 730 = 2790 butlodni 3 Transport butli pustej oraz po jej napełnieniu kurs 24
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24112100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zapłaty 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: PAKIET NR 5* - Argon 5.0
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Argon 5.0 szt./ 2 lata 1 2 2 Transport butli pustej oraz po jej napełnieniu kurs 1 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zapłaty 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: PAKIET NR 6* - Podtlenek azotu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Podtlenek azotu szt./ 2 lata 1 butla 48 2 Dzierżawa butli o poj. 7 kg - 2 szt. na 24 miesiące szt./ dzień 2 szt. / 24miesiące 730
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zapłaty 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: PAKIET NR 6* - Mieszanina gazów 50% tlen i 50 % podtlenek azotu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Butle aluminiowe o pojemności od 5 do 11l z mieszaniną gazów w proporcji 50% tlenu i 50% podtlenku azotu (produkt leczniczy), wyposażone w osłonę z kółkami ułatwiającymi transportowanie, posiadające zawór zintegrowany, z szybkozłączem kompatybilnym z zaworem dozującym (pkt 2) wraz z nieodpłatnym udostępnieniem butli w ilości odpowiadającej całkowitej wielkości przedmiotu zamówienia.*** m³ 1 2 Dzierżawa zaworu dozującego* ( 2 sztuki) zawór/dzień 2 szt. 2 x 730 = 1460 3 Dostawa / transport kurs 1 4 Dzierżawa mobilnego wózka (stojak na kółkach lub inne rozwiązanie umożliwiające przemieszczanie butli) na 2 butl2 wymienione w pkt 1 (2 szt./miesiąc). wózek/dzień 2 szt. 2 x 730 = 1460 5 ustniki z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej, jednorazowe wyroby medyczne, kompatybilne z zaworem dozującym pkt 2** szt. 1 6 maski z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej, jednorazowe wyroby medyczne, kompatybilne z zaworem dozującym pkt 2** szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zapłaty 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę uszycie maseczek - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania26-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę uszycie maseczek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI