Dostawy gazu medycznego (typu Entonox) oraz osprzętu do podawania gazu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy gazu medycznego (typu Entonox) oraz osprzętu do podawania gazu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-11-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-27
 • Numer ogłoszenia602117-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 602117-N-2020 z dnia 2020-10-27 r.

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawy gazu medycznego (typu Entonox) oraz osprzętu do podawania gazu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29735900000000, ul. ul. Niekłańska  42484 , 03-924  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 098 403, e-mail zp@nieklanska.pl, faks 225 098 404.
Adres strony internetowej (URL): www.nieklanska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formie elektronicznej: 1) Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w formie dokumentów elektronicznych 2) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na platformie MarketPlanet https://nieklanska.ezamawiajacy.pl. W formie papierowej: 1) Ofertę (formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zabaezpieczone w sposób, który uniemożliwia bzśladowe otwarcie (np. podpisane na wszystkich połączeniach).
Adres:
Sekretariat Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Adres: 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24; budynek F, II piętro - Dział Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy gazu medycznego (typu Entonox) oraz osprzętu do podawania gazu
Numer referencyjny: RZP-37/MS/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są: Dostawy gazu medycznego (typu Entonox) oraz osprzętu do podawania gazu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym integralną część SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 24111000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-01-01

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego gazami medycznymi;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) Zgodnie z art. 26 ust. 2 uPzp Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej złoży, w terminie 5 dni od otrzymania wezwania, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp:1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:– w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 uPzp (tzw. obligatoryjnych podstaw wykluczenia), Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), tj.:a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę;Forma elektroniczna: Dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1261) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).b) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę;Forma elektroniczna: Dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1261) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1282).c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; Forma elektroniczna: Dokument może być elektroniczną kopią dokumentu opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych t. j. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1261) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282). d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę;Forma elektroniczna: Dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1261) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 uPzp (tzw. fakultatywnych podstaw wykluczenia), Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), tj.:a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp Forma elektroniczna: Dokument może być elektroniczną kopią dokumentu opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1261) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowegopotwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;Forma elektroniczna: Dokument może być elektroniczną kopią dokumentu opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1261) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; Forma elektroniczna: Dokument może być elektroniczną kopią dokumentu opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1261) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).5.2 Dokumenty składane samodzielnie: Forma papierowa:a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp - Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dotyczy sytuacji gdy oferty w postępowaniu złożyli wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej).Forma elektroniczna: a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. – Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie MarketPlanet informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dotyczy sytuacji gdy oferty w postępowaniu złożyli wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej). Powyższe oświadczenie Wykonawca składa na platformie MarketPlanet, w zakładce „Korespondencja”, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (dotyczy sytuacji gdy oferty w postępowaniu złożyli wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej).UWAGAZłożenie Załącznika nr 5 dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
e) aktualna koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego gazami medycznymi,Forma elektroniczna: Dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1261) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
5.3. Dokumenty składane na wezwanie:Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:a) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany asortyment posiada dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że powyższe dokumenty będą dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.Forma elektroniczna:Składane oświadczenie musi być dokumentem sporządzonym w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożone na platformie MarketPlanet. b) Oświadczenie producenta, że zaoferowany zawór dozujący wraz z jednorazowym osprzętem jest wolny od ftalanów i BPA (Bisfenol A). Forma elektroniczna:Składane oświadczenie musi być dokumentem sporządzonym w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożone na platformie MarketPlanet. Powyższe dokumenty będą dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3) W przypadkach określonych w art. 22a uPzp (poleganie na zasobach innych podmiotów oraz dotyczące podwykonawców) Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa: w § 9 ust. 2 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) w zakresie nie szerszym niż są wymagane od Wykonawcy oraz Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących Podwykonawcy określonych w § 9 ust. 3 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) w zakresie nie szerszym niż są wymagane od Wykonawcy.Oświadczenia należy złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wszelkie dokumenty mogą być podpisywane i poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego pełnomocnika.Forma elektroniczna: składanie ww. dokumentów musi być w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przy czym w przypadku oświadczeń złożenie dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 4) Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania go. Z treści pełnomocnictwa musi jasno i bez wątpliwości wynikać zakres umocowania pełnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynności. Forma elektroniczna: składanie ww. dokumentów musi być w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przy czym w przypadku oświadczeń złożenie dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności.5) Pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:5.1. Dokumenty składane do oferty:a) Kopia dowodu wniesienia wadium (informacyjnie);b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 uPzp (spółki cywilne, konsorcja) - pełnomocnictwo wyznaczające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli Wykonawca jest w takiej sytuacji); w pozostałych przypadkach - jeżeli pełnomocnictwo jest stosowane. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania - kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania go.Pełnomocnictwo winno być złożone zgodnie z zasadami niniejszej SIWZ.UWAGA:Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp).W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.5.4. Dokumenty składane po podpisaniu umowy:a) Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium: kwota: 2 600,00 zł słownie: dwa tysiące sześćset złotych i 00/100Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdziale V SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2) Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 uPzp oraz w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga podpisania aneksu za zgodą obydwu Stron.3) Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:a) Zmiany i uzupełnienia niżej wymienione do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w postaci Aneksu:1. zmiana stron umowy na zasadach określonych w kodeksie Cywilnym;2. zmiana cen jednostkowych brutto na niższe niż zaoferowane;3. zmiana urzędowa stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT);4. dopuszcza się przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie;5. konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, w szczególności zmiana terminu wykonania umowy;6. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zgodnie z art.142 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych);7. zmiana zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zgodnie z art.142 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych);8. zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;b) Zmiany nie wymagające Aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia:1. zmiana osób, o których mowa w umowie – odpowiedzialnych za realizację umowy po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.4) Zmiany dopuszczone w pkt. 3) lit. a pkt. 3, 6, 7 oraz 8 są możliwe jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku konieczności zmian umowy w zakresie, o którym mowa pkt. 3) litera a pkt 6, 7 i 8 powyżej ustala się, że zmiany te mogą zostać dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy, który powinien wykazać wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia. Do wniosku Wykonawca powinien załączyć szczegółową analizę wpływu zdarzeń, o których mowa w pkt. 3 litera a pkt 6, 7 i 8 powyżej, na proponowane przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia i dowody na ich potwierdzenie.5) Aneks, o którym mowa w pkt. 3) lit. a. powyżej, wejdzie w życie nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie zmian wyżej wymienionych przepisów. 6) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 3) lit. a pkt 3 powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. wartość wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług) pozostanie niezmieniona, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.7) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 3) lit. a pkt 6 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać podwyższone o wartość, o jaką wzrosną koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.8) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 3) lit. a pkt 7 i 8 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać podwyższone o wartość, o jaką wzrosną koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy wynikające ze wzrostu kosztów Wykonawcy, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.9) W przypadkach, o których mowa w pkt. 3) lit. a, pkt 6, 7 i 8 powyżej, przed zawarciem aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien udowodnić Zamawiającemu, przedstawiając stosowne dokumenty, wysokość kosztów wynikających z wprowadzenia zmian przepisów prawa, o których mowa w pkt.3) lit. a pkt 6, 7 i 8 powyżej. 10) Aneks, o którym mowa w pkt. 3) lit. a. pkt 3 powyżej, może zostać zawarty przez Zamawiającego i Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany stawki podatku od towarów i usług, a w przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa w pkt. 3) lit. a pkt 6, 7 i 8 powyżej w terminie do 30 dni od złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wysokość dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia wyżej wymienionych zmian przepisów prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
19) Informacja dotycząca ochrony danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl (dotyczy ofert złożonych w formie elektronicznej)2) administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa,3) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;4) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Renowacja skórzanego szezlonga - Komorów
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania20-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, jaka orientacyjna cena naprawy fotela/leżanki/szezlonga? Jest on podrapany przez psa. Jest w kolorze czarnym. Pozdrawiam
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI