Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników ciśnieniowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników ciśnieniowych oraz oprzyrządowania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBochnia
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-07
 • Numer ogłoszenia619490-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 619490-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej: Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników ciśnieniowych oraz oprzyrządowania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 00030434900000, ul. Krakowska  31 , 32-700  Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48146153233, e-mail zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, faks +486153234.
Adres strony internetowej (URL): http://szpital-bochnia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
jak w punkcie I.1)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników ciśnieniowych oraz oprzyrządowania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
Numer referencyjny: DZ-271-1-52/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: II.4.1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników ciśnieniowych oraz oprzyrządowania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej. II.4.2) Gazy medyczne winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i dokumenty rejestracji dotyczące przedmiotu Zamówienia. II.4.3) Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia, opisany został w formularzu szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ. II.4.4) Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ II.4.5) Realizacja Zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami: • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używania i magazynowania karbidu Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary Szacunkowa ilość jednostek miary 1. 2. 3. 4. 1. Tlen medyczny w butlach o pojemności 40 litrów (6,4m³) 200 bar m3 128,4 2. Tlen medyczny w butlach o pojemności 10 litrów(1,6m³) m3 481,6 3. Tlen medyczny w butlach o pojemności 2 litrów (0,3m³) m3 0,9 4. Tlen medyczny w butlach o pojemności 5 litrów (0,8m³) m3 4 5. Tlen medyczny w butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym o poj. 0,43m³ lub 1,08m³ m3 271,65 6. Podtlenek azotu medyczny w butlach o zawartości 7 kg lub 28 kg kg 581 7. Ciekły azot do zastosowań medycznych w butlach o pojemności 30 l l 3600 8. Dwutlenek węgla medyczny w butlach o zawartości 7,5 kg do zastosowania zewnętrznego kg 7,5 9. Dwutlenek węgla medyczny w butlach o zawartości 7,5 kg do zastosowania wewnętrznego kg 160 10. Mieszanka 50% tlen / 50% podtlenek azotu w butlach o pojemności 10l m3 180,4 11. Ustnik z filtrem dla pacjenta (sprzęt 1 j.u.) szt. 900 12. Tlen medyczny w stanie ciekłym kg 150000 13. Sprężone powietrze w butlach o pojemności 1,08m³ m3 7 14. Argon 5,0 w butlach o pojemności 1,08m³ m3 2 Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary Szacunkowa ilość zbiorników na okres 36 miesięcy /1095 dni* 1. 2. 3. 4. 1. Zbiornik stacjonarny na tlen medyczny ciekły o pojemności min. 3 tony wraz z instalacją towarzyszącą miesiąc 36 2. Butla na tlen medyczny dzień 58035 3. Butla aluminowa z zaworem zintegrowanym na tlen medyczny tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia dzień 48180 4. Butla na dwutlenek węgla medyczny dzień 4380 5. Butla na podtlenek azotu medyczny dzień 12045 6. Butla na mieszankę 50% / O2/50% N2O dzień 3285 7. Zawór dozujący mieszanki 50% / 50% dzień 2190 8. Wózek do transportu 2 szt . butli mieszanki 50%N2O/50%O2 dzień 1095 9. Nosidła do transportu butli liv dzień 3285 10. Napełnianie butli własnej na ciekły azot jednorazowe napełnienie 36 10. Napełnianie butli własnej na sprężone powietrze jednorazowe napełnienie 6 11. Napełnianie butli własnej na argon jednorazowe napełnienie 6 12. Napełnianie butli własnej na tlen 2l (do karetek) jednorazowe napełnienie 9 13. Napełnianie butli własnej na tlen 5l (do inkubatorów) jednorazowe napełnienie 6

II.5) Główny kod CPV: 24111500-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: II.9.1) Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw przedmiotu Zamówienia przez cały okres trwania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu Zamówienia. II.9.2) Zamówienie obejmuje koszty transportu loco Zamawiający (w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego). II.9.3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Produkty lecznicze i wyroby medyczne zgazowane winny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta ze świadectwem jakości. II.9.4) Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne. Ilekroć w niniejszej SIWZ i opisie przedmiotu Zamówienia, przedmiot Zamówienia jest opisany jest w sposób wskazany w art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp lub w sposób wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy Pzp – to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą odpowiednio wyrazy „lub równoważny opisywanym” albo "lub równoważne opisanym". Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej i wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. II.9.5) ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100%) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / -30% (zamówienie podstawowe opcja 70%), poprzez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru. II.9.6) Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. II.9.7) Warunki płatności zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Termin płatności 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze), którzy są uprawnieni do sprzedaży leczniczych produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne .
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać ten spośród Wykonawców, który będzie dostarczał produkty lecznicze.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł
Informacje dodatkowe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.4.1) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, tj.: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; III.4.2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. W przypadku braku złożenia samodzielnie przez Wykonawcę oświadczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie tej czynności III.4.3) W przypadku podmiotów zagranicznych Wykonawca składa odpowiednio dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.1) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, tj.: 1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. III.1.1). 2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Dokument musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. III.1.2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.6.1) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, tj.: 1) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych tlenu medycznego ciekłego i sprężonego oraz podtlenku azotu i mieszanki 50%O2/50%N2O zgodnie z postanowieniami z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne. 2) Dokument dopuszczający do obrotu i używania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zakresie dwutlenku węgla medycznego, przyłącza – zaworu dozującego i ustnika 1x z filtrem do podawania mieszanki 50%O2/50%N2O,Certyfikat – dyrektywa UE – 93/42/EEC w zakresie dwutlenku węgla medycznego, 3) Certyfikat – dyrektywa UE – 93/42/EEC w zakresie dwutlenku węgla medycznego. 4) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że pozostałe oferowane gazy będące przedmiotem Zamówienia odpowiadają określonym normom i specyfikacjom technicznym. 5) Certyfikat, inny dokument wystawiony przez uprawniony pomiot (np. producenta) zaworu dozującego informującego lub oświadczenie Wykonawcy o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów III.6.2) Zamawiający oceniać będzie potwierdzenie spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę dokument, o którym mowa w punkcie III.6) Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia”.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
III.7.1) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. III.7.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. III.7.3) W przypadku Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany Umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 – 1e ustawy Prawo zamówień publicznych mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmiany w Umowie w następującym zakresie: a. nazwy produktu przy zachowaniu jego istotnych parametrów, b. sposobu konfekcjonowania, c. numeru katalogowego poszczególnych Towarów d. dostarczania innego produktu, przy zachowaniu jego istotnych parametrów, w przypadku ograniczenia dostępności produktu objętego umową, w szczególności zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu, zakazu używania danego produktu wydanego przez właściwy organ. e. liczby opakowań, w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany / udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu produktu przez Zamawiającego. f. zmiany terminu realizacji w przypadku nie zrealizowania wartości umowy na poziomie min. 70% w terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość jej przedłużenia o czas niezbędny do zrealizowania ww. wartości. Przedłużenie terminu obowiązywania umowy może nastąpić na wniosek każdej ze Stron. W przypadku braku zgody jednej ze stron na przedłużenie obowiązywania umowy, Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. 3. Wykonawca powinien wykazać okoliczności, o których mowa w ust. 2 a - e. 4. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 2 pkt d, w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje, w terminie do 5 dni od powzięcia informacji o okolicznościach tam wskazanych, produkt równoważny na zasadach wynikających z ust. 6, z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej. 5. W przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, Strony dopuszczają zmianę ceny za zbiorcze opakowanie Towarów objętych Umową z zachowaniem jednak zasady proporcjonalności w stosunku do ceny jednostkowej poszczególnych Towarów objętej Umową. 6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zaoferować produkt równoważny, po cenie nie wyższej niż cena produktu objętego Umową. 7. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy poszczególnych Towarów objętych Umową po cenach niższych niż określone w Umowie. Wystawienie faktury z ceną niższą niż wymieniona w Załączniku nr 1 do Umowy, jest równoznaczne z zaoferowaniem przez Wykonawcę niższej ceny 8. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych w ofercie przez okres trwania Umowy, przy czym w czasie trwania Umowy ceny brutto ulegają zmianie w przypadku wzrostu/spadku cen urzędowych, obowiązującej stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 9. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez właściwe przepisy prawa, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu, o czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 9. Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmiany Umowy, poprzez sporządzenie aneksu, w zakresie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany: a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 10. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust 5-7 nie wymaga sporządzenia aneksu. 11. W przypadku zmiany bądź rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę szycie chałupnicze - Podhale
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania06-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę szycie chałupnicze. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.