Wdrożenie systemu rekrutacji do żłobków i jego utrzymanie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wdrożenie systemu rekrutacji do żłobków i jego utrzymanie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-03-08
 • ZamawiającyCentrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-02-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00069052
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wdrożenie systemu rekrutacji do żłobków i jego utrzymanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022287361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 777 90 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.kozyra@cui.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cui.wroclaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi i dostawy informatyczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie systemu rekrutacji do żłobków i jego utrzymanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfe99037-9660-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00069052

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006506/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Wdrożenie systemu rekrutacji do żłobków i jego utrzymanie w okresie 06.2022 - 02.2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cui-pzp.logintrade.net/zapytania_email,76560,08376f0ede702484d7e7de0af1be070a.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cui-pzp.logintrade.net/zapytania_email,76560,08376f0ede702484d7e7de0af1be070a.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest sygnaturą CUI-ZZ.3200.2.2022 Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.
8.2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
8.2.1. poprzez Platformę zakupową Logintrade, dostępną pod adresem: https://cui-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (https://cui-pzp.logintrade.net/platforma-zakupowa.html).
Za moment wpływu wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na platformie zakupowej po stronie Zamawiającego.
8.3. Zamawiający wymaga formatów dokumentów w obrocie elektronicznym oraz formatów podpisów wskazuje na formaty wymienione w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, umożliwiających użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.).
8.4. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
8.5. Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy firma Logintrade S.A.
W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
8.6. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
 są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji
8.7. Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 100 MB. W związku z tym, większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkości.
8.8. Zasady przesyłania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej:
8.8.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych lub wydruk potwierdzenia nadania z poczty Zamawiającego oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję pocztą elektroniczną w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
8.8.2. W przypadku przesłania dokumentów, o których mowa powyżej, pocztą elektroniczną, gdy Wykonawca nie potwierdzi odbioru wiadomości, dowodem nadania tej wiadomości będzie wydruk potwierdzenia nadania z programu pocztowego Zamawiającego.
8.8.3. Zamawiający informuje, że poczta email Zamawiającego umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 25 MB. W związku z tym, większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkości.
8.9. Wszelkie informacje, co do których publikacji zobligowany jest Zamawiający ustawą Pzp będzie zamieszał na platformie zakupowej oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem http://www.bip.cui.wroclaw.pl/?app=przetargi
8.10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
p. Marta Kozyra, marta.kozyra@cui.wroclaw.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUI-ZZ.3211.3200.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Przedmiot zamówienia – przedmiotem zamówienia jest:
- w ramach zamówienia podstawowego:
3.2.1. Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Etapu I umowy polegającego na przeprowadzeniu Analizy Systemowej i przygotowaniu dokumentu Analizy Systemowej;
3.2.2. wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Etapu II umowy, polegającego na wdrożeniu i dostosowaniu do potrzeb Zamawiającego oraz uruchomieniu Wersji Testowej Systemu, zgodnie z Umową, a w szczególności z OPZ oraz dokumentem Analizy Systemowej;
3.2.3. wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Etapu III umowy, polegającego na świadczeniu Usług Utrzymania Wersji Testowej Systemu oraz uruchomieniu na jej podstawie Wersji Produkcyjnej Systemu na wydzielonej infrastrukturze Wykonawcy;
3.2.4. wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Etapu IV umowy, polegającego na świadczeniu Usług Utrzymania Wersji Testowej Systemu i Wersji Produkcyjnej Systemu oraz świadczeniu Asysty przez okres 12 miesięcy.
- w ramach prawa opcji:
3.2.5. Przeprowadzenie szkoleń dla 4 administratorów oraz 160 Użytkowników Wewnętrznych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy.
3.2.6. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji Systemu wskazanej w Załączniku nr 4 do umowy;
3.2.7. Migracja danych wskazanych przez Zamawiającego z obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu do Wersji Testowej Systemu i Wersji Produkcyjnej Systemu w strukturach i formacie uzgodnionym przez Strony;
3.2.8. Świadczenie Usług Utrzymania Wersji Testowej Systemu i Wersji Produkcyjnej Systemu przez kolejne 3 oddzielnie zlecane okresy; przy czym dwa z nich będą trwać po 12 miesięcy; a trzeci – 9 miesięcy licząc każdy kolejny okres od wygaśnięcia poprzedniego okresu świadczenia Usług Utrzymania; poczynając od zakończenia Etapu IV umowy;
3.2.9. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu danych Wersji Produkcyjnej Systemu wg wymagań Zamawiającego realizowane w ramach Usług Dodatkowych.
3.2.10. Zapewnienie Usług Dodatkowych związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Systemu w maksymalnej ilości 1000 Roboczogodzin.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zasady korzystania z prawa opcji, wymagania jakościowe, znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

- w ramach prawa opcji:
3.2.5. Przeprowadzenie szkoleń dla 4 administratorów oraz 160 Użytkowników Wewnętrznych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy.
3.2.6. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji Systemu wskazanej w Załączniku nr 4 do umowy;
3.2.7. Migracja danych wskazanych przez Zamawiającego z obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu do Wersji Testowej Systemu i Wersji Produkcyjnej Systemu w strukturach i formacie uzgodnionym przez Strony;
3.2.8. Świadczenie Usług Utrzymania Wersji Testowej Systemu i Wersji Produkcyjnej Systemu przez kolejne 3 oddzielnie zlecane okresy; przy czym dwa z nich będą trwać po 12 miesięcy; a trzeci – 9 miesięcy licząc każdy kolejny okres od wygaśnięcia poprzedniego okresu świadczenia Usług Utrzymania; poczynając od zakończenia Etapu IV umowy;
3.2.9. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu danych Wersji Produkcyjnej Systemu wg wymagań Zamawiającego realizowane w ramach Usług Dodatkowych.
3.2.10. Zapewnienie Usług Dodatkowych związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Systemu w maksymalnej ilości 1000 Roboczogodzin.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zasady korzystania z prawa opcji, wymagania jakościowe, znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: funkcjonalność

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: aktywizacja osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowany poziom dostępności systemu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca mający zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na dostosowaniu do wymagań Zamawiającego i udostępnieniu w modelu SaaS systemu informatycznego w zakresie rekrutacji do żłobków , w co najmniej 1 miejscowości mającej status miasta, z liczbą mieszkańców powyżej 50 000.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami spełniającymi poniższe wymagania:
- kierownik projektu – przynajmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami za pomocą metodyk zwinnych; kierowanie przynajmniej trzema projektami polegającymi przynajmniej na: opracowaniu, dostarczeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, przeprowadzeniu szkoleń, dostosowaniu systemu do indywidualnych potrzeb zamawiającego.
- Programista - przynajmniej 3 letnie doświadczenie w programowaniu; udział w przynajmniej dwóch projektach polegających przynajmniej na: opracowaniu, dostarczeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, przeprowadzeniu szkoleń, dostosowaniu systemu do indywidualnych potrzeb zamawiającego.
UWAGA:
Zamawiający oceni spełnienie niniejszych warunków na podstawie oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp (dołączanego do oferty), na podstawie oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy składanym na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp (składanego na wezwanie) oraz na podstawie podmiotowych środków dowodowych (składanych na wezwanie), o których mowa w pkt 7.2.2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale 6 pkt 6.2.4 lit. a) SWZ – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, – spełniających wymagania określone w rozdziale 6 pkt 6.2.4 lit. b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna.
Oświadczenia i dokumenty wymienione w poniższych punktach muszą być złożone:
 7.1.2. SWZ (Oświadczenie - Brak podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału – Załącznik nr 2), wraz z ofertą – składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
 7.2.1. 1) SWZ (Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 3)– składane na wezwanie zamawiającego składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
 7.2.1. 2) SWZ (Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji- Załącznik nr 5)– składane na wezwanie zamawiającego składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
 Pełnomocnictwo - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do składania oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi wynikać wprost do jakich czynności pełnomocnik został umocowany.
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem
 7.1.3. SWZ (Oświadczenie z art. 117 ust.4) – wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie składane wspólnie.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji Umowy, gdy jest ona spowodowana:
a) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
b) innymi przyczynami niezależnymi od obu Stron Umowy;
c) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację Umowy;
d) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności gdy jest następstwem działań polegających na przekroczeniu zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., skutkujących niemożliwością wykonania w terminie Umowy;
e) koniecznością wprowadzenia ewentualnych zmian dodatkowych lub zamiennych;
f) wystąpieniem siły wyższej np. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej; przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło;
g) wykonaniem Etapów od I do III umowy w terminie innym, niż określono w § 3 ust. 2, w wyniku czego zmianie uległ termin rozpoczęcia Etapu IV;
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową z uwagi na stwierdzenie braku konieczności wykonywania części przedmiotu Umowy,
3) zmiany sposobu realizacji Umowy wynikających z konieczności zastosowania zamiennych sposobów wykonania Umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, jeżeli konieczność tej zmiany nie jest zawiniona przez Strony i nie spowoduje obniżenia jakości i funkcjonalności przedmiotu Umowy;
4) zmiany, która jest korzystna dla Zamawiającego – zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na realizację Umowy, bądź zwiększające użyteczność przedmiotu Umowy,
z zastrzeżeniem, że wprowadzenie takich zmian nie może wpływać na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy ani nie może prowadzić do stanu, w którym przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań określonych w Umowie, w tym w OPZ;
5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- na zasadach i w sposób określony w ust. 4 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) będzie odnosić się wyłącznie do części Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

Ze względu na ograniczenia platformy e-zamówienia (4000 znaków), pozostałe warunki wprowadzenia zmian zostały zamieszczone w dokumentach postępowania - załącznik nr 8 do SWZ -Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa https://cui-pzp.logintrade.net/zapytania_email,76560,08376f0ede702484d7e7de0af1be070a.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-05

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania19-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI