Usługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-11-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Morska w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-09
 • Numer ogłoszenia608059-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 608059-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Akademia Morska w Szczecinie: Usługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2 , 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (URL): www.am.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
publiczna uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.am.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.am.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (papierowa)
Adres:
Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin, Kancelaria, pok. 73a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18
Numer referencyjny: BZP-AG/262-11/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ/ załącznik nr 2 do umowy.2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.3. Nomenklatura wg CPV: 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.5) Główny kod CPV: 72260000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72263000-6
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał lub w przypadku usług okresowych lub ciągłych wykonuje, minimum 3 (trzy) usługi, dla 3 (trzech) różnych szkół wyższych, polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, którego elementem było dostarczenie licencji i wdrożenie modułów Planowanie zajęć, Rozliczenie dydaktyki, Polskie ramy kwalifikacji, przy czym: wartość przynajmniej trzech z tych usług wynosiła minimum 300 000 zł brutto, jedna z tych usług obejmowała integrację z systemem klasy ERP (finansowo-księgowym), jedna z tych usług obejmowała integrację z systemem SSO (jednolitym systemem logowania).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez przynajmniej jednego wykonawcę. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie.b) wykaże, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej: jednym Kierownikiem Projektu, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie dotyczącym wdrażania oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie procesami w szkołach wyższych, przypisanym do realizacji przedmiotowego zamówienia, który powinien się wykazać, doświadczeniem związanym z prowadzeniem co najmniej dwóch projektów informatycznych dotyczących wdrożenia oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie procesami w szkołach wyższych, zawierającego minimum jeden moduł webowy, o wartości równej lub większej od 350.000,00 zł brutto, posiadającym kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami poświadczone:• ważnym certyfikatem Certified Project Managment Associate Level D lub równoważnym (za równoważne Zamawiający uzna następujące certyfikaty Prince 2 Foundation, PMI CAPM)lub• dyplomem ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w specjalizacji informatykaoraz jednym Architektem posiadającym, co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów wspierających zarządzanie procesami dydaktycznymi w szkołach wyższych poświadczone:• ważnym certyfikatem Microsoft Certified Technology Specialist lub równoważnym (za równoważne Zamawiający uzna następujące certyfikaty Java EE and Web Services Certifications)lub• uzyskanym tytułem Doktora w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki, dyplomem ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu informatyki lub nauk pokrewnychoraz zespołem Specjalistów Ds. Realizacji przypisanym do realizacji przedmiotowego zamówienia w liczbie co najmniej 2 osób z co najmniej 3-letnim doświadczeniem każda. Każda z osób musi wykazać się doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia oprogramowania komputerowego wspierającego zarządzanie procesami dydaktycznymi w szkołach wyższych. Każda ze wskazanych osób musi posiadać:• ważne certyfikaty Certified SCRUM Master lub Certified SCRUM Product Owner lub równoważne (za równoważne Zamawiający uzna następujące certyfikaty Scrum Alliance CSP lub Scrum Alliance CSPO, Scaled Agile Academy SP).lub• dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami Informatycznymi (obejmującym zakres Metodyk Zwinnych Zarządzania projektami, Zarządzania Projektami Informatycznymi, Zarządzania jakością oprogramowania, Modelowania Biznesowego itp.).W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykonawca wskaże dopiero w złożonym na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wykazie osób.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług, z którego będzie wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał lub w przypadku usług okresowych lub ciągłych wykonuje, minimum 3 (trzy) usługi, dla 3 (trzech) różnych szkół wyższych, polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, którego elementem było dostarczenie licencji i wdrożenie modułów Planowanie zajęć, Rozliczenie dydaktyki, Polskie ramy kwalifikacji, przy czym: wartość przynajmniej trzech z tych usług wynosiła minimum 300 000 zł brutto, jedna z tych usług obejmowała integrację z systemem klasy ERP (finansowo-księgowym), jedna z tych usług obejmowała integrację z systemem SSO (jednolitym systemem logowania).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez przynajmniej jednego wykonawcę. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje przynajmniej: jednym Kierownikiem Projektu, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie dotyczącym wdrażania oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie procesami w szkołach wyższych, przypisanym do realizacji przedmiotowego zamówienia, który powinien się wykazać, doświadczeniem związanym z prowadzeniem co najmniej dwóch projektów informatycznych dotyczących wdrożenia oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie procesami w szkołach wyższych, zawierającego minimum jeden moduł webowy, o wartości równej lub większej od 350.000,00 zł brutto każde, posiadającym kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami poświadczone:• ważnym certyfikatem Certified Project Managment Associate Level D lub równoważnym (za równoważne Zamawiający uzna następujące certyfikaty Prince 2 Foundation, PMI CAPM)lub• dyplomem ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w specjalizacji informatykaoraz jednym Architektem posiadającym, co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów wspierających zarządzanie procesami dydaktycznymi w szkołach wyższych poświadczone:• ważnym certyfikatem Microsoft Certified Technology Specialist lub równoważnym (za równoważne Zamawiający uzna następujące certyfikaty Java EE and Web Services Certifications)lub• uzyskanym tytułem Doktora w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki, dyplomem ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu informatyki lub nauk pokrewnychoraz zespołem Specjalistów Ds. Realizacji przypisanym do realizacji przedmiotowego zamówienia w liczbie co najmniej 2 osób z co najmniej 3-letnim doświadczeniem każda. Każda z osób musi wykazać się doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia oprogramowania komputerowego wspierającego zarządzanie procesami dydaktycznymi w szkołach wyższych. Każda ze wskazanych osób musi posiadać:• ważne certyfikaty Certified SCRUM Master lub Certified SCRUM Product Owner lub równoważne (za równoważne Zamawiający uzna następujące certyfikaty Scrum Alliance CSP lub Scrum Alliance CSPO, Scaled Agile Academy SP).lub• dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami Informatycznymi (obejmującym zakres Metodyk Zwinnych Zarządzania projektami, Zarządzania Projektami Informatycznymi, Zarządzania jakością oprogramowania, Modelowania Biznesowego itp.).Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4a do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi:10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240)3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP.7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.8. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w niewłaściwej formie (w tym w szczególności wniesienie wadium w pieniądzu w sposób inny niż przelew) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.9. Z dokumentu wniesienia wadium powinno wynikać do jakiego postepowania zostało złożone.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
Oferta musi zostać złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Natomiast Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem Wykonawcy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 31,00
Dodatkowa funkcjonalność 24,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kadry Wykonawcy 20,00
Okres bezpłatnej gwarancji 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:1) w związku z wystąpieniem Siły Wyższej; 2) zmiany terminów określonych w Umowie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:a. zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania usługi lub sposób jej prowadzenia;b. opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu usług objętych Umową powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy zachowania należytej staranności;c. opóźnień w realizacji Umowy wynikłych z winy Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,d. skrócenia terminów wykonania Umowy lub jej części;3) w związku z oznaczeniem danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;4) wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych;5) w związku ze zmianą regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych.6) Na etapie wdrożenia, mając na uwadze oddanie jak najlepszego produktu, Strony mogą podjąć decyzje o realizacji (bez zmiany ceny) funkcjonalności dodatkowych systemu bądź też zrezygnować z funkcjonalności opisanych, jeśli taka funkcjonalność będzie realizowana inaczej, bądź okaże się już nieprzydatna dla Zamawiającego np. w przypadku zmian w prawie powszechnym bądź w aktach prawa wewnętrznego, a także w przypadkach, gdy zmiana taka okaże się korzystna dla Zamawiającego;7) gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości Wynagrodzenia brutto.2. Termin Odbioru Końcowego oraz zakończenia realizacji umowy może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, związanych ze zmianami w prawie, mającymi wpływ na realizowane prace wdrożeniowe, koniecznością opracowania dodatkowych funkcjonalności systemu niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania a nie opisanych wprost w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem jednak, że okres wdrożenia musi zostać zakończony w trakcie trwania projektu „Akademia Przyszłości”.3. Strony mają prawo, za obopólnym porozumieniem, zmienić termin realizacji Umowy ze względu na nieprzewidziane okoliczności mające wpływ na realizację Umowy.4. Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy będące skutkiem działania Zamawiającego, w szczególności niewywiązywanie się przez Zamawiającego z obowiązków określonych w Umowie, będą powodować przesunięcie terminu realizacji Umowy w taki sposób, że sumaryczny czas przesunięć jest równy czasowi przedmiotowego opóźnienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminu realizacji Umowy, a realizację Umowy w takim przypadku uważa się za zakończoną w terminie.5. w zakresie składu osobowego personelu Wykonawcy; w takim przypadku zmiana może nastąpić na następujących zasadach:a) Wykonawca może dokonać zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny obiektywnej, niezależnej od Wykonawcy (takiej jak choroba, rozwiązanie stosunku pracy lub umowy o współpracę z Wykonawcą, urlop macierzyński lub wychowawczy oraz inne podobne przypadki). Nowy członek personelu zostanie przedstawiony na piśmie Zamawiającemu i będzie miał kwalifikacje doświadczenie nie niższe niż jego poprzednik.b) Na wniosek Zamawiającego z podaniem przyczyny Wykonawca dokona zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy. Nowy członek personelu Wykonawcy będzie miał kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż jego poprzednik.6. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-18, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail- Pyrzyce
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI