1P/TP1/U/2022 Usługi serwisowe wraz z konserwacją posiadanego przez Zamawiającego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
1P/TP1/U/2022 Usługi serwisowe wraz z konserwacją posiadanego przez Zamawiającego medycznego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoszalin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-02-07
 • ZamawiającySpecjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Data publikacji ogłoszenia2022-01-26
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00036573
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
1P/TP1/U/2022 Usługi serwisowe wraz z konserwacją posiadanego przez Zamawiającego medycznego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 44-48

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-252

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szgichp.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szgichp.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1P/TP1/U/2022 Usługi serwisowe wraz z konserwacją posiadanego przez Zamawiającego medycznego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb5bda7c-7ead-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030906/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi serwisowe wraz z konserwacją posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.szgichp.ires.pl/19139/19139/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. RODO zawiera rozdział XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1P/TP1/U/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację medycznego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie określonym w SWZ.

2.Przedmiot zamówienia stanowią usługi serwisowe wraz z konserwacją systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls tj.: Konserwacja [KS] + Serwis Aplikacji [SA] + Konsultacje [KA] + Konsultacje telefoniczne [KT] oraz Nadzór eksploatacyjny [NE] wykonywany w ilości 36 dni w okresie trwania umowy wraz z Serwisem Motoru Bazy Danych [SBD] (zakres oraz procedury realizacji wymienionych usług serwisowych określa Załącznik nr 1 do umowy).

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy wraz z załącznikami nr 1-5 stanowiący integralną część SWZ.
.
3. W ramach świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca jest zobowiązany udostępnić serwis internetowy o funkcjonalności opisanej poniżej wraz ze wskazaniem jego adresu internetowego oraz dane umożliwiające Zamawiającemu autentyfikację na koncie demonstracyjnym w tym serwisie spełniającym wymagania Zamawiającego tj.:
1) wysyłanie zgłoszeń serwisowych błędów oraz konsultacji z zakresu oprogramowania aplikacyjnego,
2) powiadamianie zwrotne o statusie obsługi wysłanych zgłoszeń,
3) dostęp do treści historycznych zgłoszeń serwisowych wysyłanych przez Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy,
4) baza wiedzy zawierająca dane co najmniej z 12 miesięcy w zakresie: materiały szkoleniowe dotyczące pracy serwisowanego przez wykonawcę oprogramowania,
5) publikowanie na bieżąco wszystkich informacji o nowych aktualizacjach systemu, ważnych komunikatach i automatyczne wysyłanie tych informacji na podane przez zamawiającego skrzynki e-mailowe wybranych pracowników zamawiającego odpowiedzialnych za obsługę umowy po stronie Zamawiającego,
6) serwis http lub serwer ftp, na którym zamieszczane są wszelkie uaktualnienia oprogramowania aplikacyjnego w zakresie adekwatnym do zakresu tego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego oraz instrukcje dla użytkowników.
4.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia stanowi serwis wraz z konserwacją aktualnie eksploatowanego medycznego systemu informatycznego, który jest systemem zwartym oraz zintegrowanym w ramach jednego motoru bazy danych. Podzielenie zamówienia na zadania groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia.
5.Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu subskrybowanych usług w trakcie trwania umowy o zamawiane doraźnie usługi dodatkowe (w ramach prawa opcji) obejmujące usługi konsultanta w siedzibie Zamawiającego (max. 5h), usługi konsultanta zdalnie (max. 50 h), usługi programistyczne (max.10 h), usługi konsultanta MBD (max.20h) (dotyczy także usług związanych z serwerami i systemami operacyjnymi), konsultacje telefoniczne (max.10h) (świadczone na zasadach przewidzianych w usłudze [KT] oraz realizację świadczenia usługi poza godzinami pracy serwisu w dni robocze (max.1h) (dotyczy także usług nocnych) oraz w dni wolne i święta (max.1h) zgodnie z tabelą pkt.2 formularza ofertowego.
Wykonawca winien w formularzu ofertowym pkt.2 tabeli wskazać wysokość stawek wg których rozliczane będą wykonane usługi w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Ostateczna ilość zrealizowanych w ramach prawa opcji usług będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy. Prawo opcji nie stanowi jednak dla Zamawiającego obowiązku, z którego musi skorzystać i z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.

Uwaga! Wartość prawa opcji nie należy doliczać do ceny ofertowej zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) cena brutto oferty –60%, sposób oceny: minimalizacja,
2) czas reakcji na zgłoszenia serwisowe wymienione w pkt I ppkt. 9 załącznika nr 3 do umowy - 10%, sposób oceny: minimalizacja,
3) czas usunięcia błędu aplikacji – 10%, sposób oceny: minimalizacja,
4) czas obsługi konsultacji – 10%, sposób oceny: minimalizacja,
5) czas usunięcia awarii – 10%, sposób oceny: minimalizacja,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenia serwisowe wymienione w pkt I ppkt. 9 załącznika nr 3 do umowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia błędu aplikacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas obsługi konsultacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum dwie usługi w zakresie świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego łącznie systemów Eskulap oraz Impuls w ramach jednej umowy o wartości minimum 200 000,00 zł. brutto z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (złożony zgodny ze wzorem wykazu stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ).
Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy .
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymagana minimalna wartość brutto danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (złożony zgodny ze wzorem wykazu stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych tj.: dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji (autoryzacji) producenta (właściciela praw) na oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
3. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania.
6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokument potwierdzający posiadanie licencji (autoryzacji) producenta (właściciela praw) na oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w postaci elektronicznej – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 2 do SWZ;
3) Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VI SWZ– opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa;
5) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt.1 1.2 4) SWZ, jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni samodzielnie wymagany warunek.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
3.Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej), przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia i zmiany umowy, które mają wiązać strony zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
1.Z wyłączeniem zmian, których akceptacja następuje bezpośrednio w systemie HelpDesk, pozostałe zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej w postaci kolejno numerowanych aneksów, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
4.Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2 umowy poprzez jego powiększenie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana następuje każdorazowo w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy za dany miesiąc.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi przez okres 24 miesięcy, począwszy od dnia 01.03.2022r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail- Pyrzyce
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI