Świadczenie usług rzecznika patentowego na potrzeby Łukasiewicz - PORT w ramach Wirtualnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług rzecznika patentowego na potrzeby Łukasiewicz - PORT w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-03-01
 • ZamawiającySieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00211421
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług rzecznika patentowego na potrzeby Łukasiewicz - PORT w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020671635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stabłowicka 147

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-066

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.oczkowicz@port.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.port.org.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług rzecznika patentowego na potrzeby Łukasiewicz - PORT w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ad1cb77-c978-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/port

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/port

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w pkt. 7.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego) lub podpisem osobistym (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o dowodach osobistych).
4. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
5. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/port lub poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w pkt. 10.6 SWZ.
6. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania
się z Wykonawcami: Joanna Oczkowicz: joanna.oczkowicz@port.lukasiewicz.gov.pl
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.271.11.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie zarządzania ochroną własności intelektualnej, w
szczególności uzyskania ochrony patentowej oraz ochrony know-how, jak również świadczenie usług strategicznego
doradztwa w obszarze ochrony własności intelektualnej na rynkach krajowych oraz zagranicznych dla Wirtualnego Instytutu
Badawczego zarządzanego przez Zamawiającego - Sieć Badawczą Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju
Technologii w zakresie nauk z dziedziny Biotechnologii Medycznej ze szczególnym uwzględnieniem technologii mRNA.
Zamawiający posiada zapotrzebowanie na Przedmiot Umowy na podstawie umowy o zarządzanie Wirtualnym Instytutem
Badawczym z dnia 16 października 2020 r., bowiem działa jako podmiot zarządzający w rozumieniu ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, działając na rzecz Skarbu Państwa -
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia, zostały
określone w załączniku nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, załączniku nr 10 do SWZ – Formularz wyceny oraz
załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79120000-1 - Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega, że szacowane maksymalne ilości przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 10 do SWZ – Formularzu wyceny. Szacowane wartości mają charakter maksymalny a Zamawiający posiada możliwość dostosowania liczby zleceń w ramach powyżej wskazanych kategorii do swoich aktualnych potrzeb z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy na podstawie składanych zamówień. Zamawiający zastrzega, że może zwiększać ilości godzin/sztuk z danych pozycji formularza wyceny, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczona maksymalna wartość umowy przy składaniu zamówień.
Zamawiający zastrzega, że wartością gwarantowaną jaką Zamawiający wykorzysta w trakcie trwania umowy jest 20 % wynagrodzenia brutto umowy. Przedmiot Umowy będzie realizowany na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną przez osobę upoważnioną zgodnie z Umową. Pozostałe 80 % wynagrodzenia brutto umowy może zostać wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w ramach prawa opcji wielokrotnie według potrzeb Zamawiającego. Realizowanie prawa opcji będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego (w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wykonanego przez Zamawiającego nie później niż do upływu 46 miesiąca trwania Umowy a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jego realizacji w ramach Umowy. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym prawo opcji wygasa. Realizacja opcji będzie odbywała się w oparciu o ceny jednostkowe (stawki) określone w Formularzu wyceny zał. Nr 10 do SWZ i w Umowie oraz na zasadach określonych w Umowie. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń względem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, posiadał doświadczenie w zakresie:
a) wykonał co najmniej 4 usługi w zakresie opracowania strategii ochrony własności intelektualnej z dziedziny Biotechnologii Medycznej ze szczególnym uwzględnieniem technologii mRNA. Poprzez opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej Zamawiający rozumie opracowanie planu działań mających na celu uzyskanie jak najszerzej ochrony Praw własności intelektualnej i know-how oraz ich egzekwowanie, przy czym istotne jest aby Wykonawca uwzględnił aspekty geograficzne i technologiczne oraz na bieżąco współpracował z Zamawiającym, aby celowo uzyskać jak najszersze zabezpieczenie praw własności intelektualnej, a Strategia określała m. in. analizę możliwych sposobów ochrony, wskazanie optymalnych rozwiązań, oszacowanie kosztów, określenie jurysdykcji itd.
b) wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie ochrony praw własności intelektualnej przynajmniej dla jednego przedsiębiorstwa z branży biotechnologicznej lub farmaceutycznej, którego przychód raportowany wg. Międzynarodowych standardów* osiągnął przynajmniej 500 mln USD w jednym z pięciu ostatnich lat lub firma pozyskała przynajmniej 100 mln USD inwestycji z funduszy wysokiego ryzyka (Venture Capital).
*Przez metodę weryfikacji przychodu albo pozyskania kapitału Zamawiający rozumie:
o Podmiot publikował raporty finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) lub amerykańskimi Ogólnie Przyjętymi Zasadami Rachunkowości (US GAAP),
o Podmiot regularnie poddawał swoje sprawozdania finansowe corocznemu badaniu przez renomowaną firmę audytorską i publikował je zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o Podmiot był notowany na giełdzie papierów wartościowych i publikował swoje wyniki finansowe zgodnie z wymogami danego rynku regulowanego,
o Podmiot regularnie raportował i udostępniał opinii publicznej swoje wyniki finansowe, które podlegały niezależnemu audytowi zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami rachunkowości,
o Podmiot publikował zbadane przez audytora sprawozdania finansowe, pozwalające na weryfikację osiąganych przychodów;
c) wykonał co najmniej 4 usługi w zakresie analizy FTO dla wynalazków z obszaru Biotechnologii Medycznej, z czego przynajmniej 1 usługa w zakresie analizy dla technologii opartej na mRNA;
d) reprezentował klientów prowadzących działalność w obszarze Biotechnologii Medycznej, z czego przynajmniej dwóch przedsiębiorców przed właściwym sądem, w co najmniej 2 postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (np. unieważnienie lub naruszenie praw do patentu, prowadzonych w krajach takich jak USA lub Chiny lub Japonia lub Niemcy lub Wielka Brytania lub Francja lub Włochy);
e) wykonał co najmniej 3 raporty z badania stanu techniki w dziedzinie Biotechnologii Medycznej, w tym przynajmniej 2 z zakresu technologii mRNA;
f) prowadził co najmniej 5 postępowań w procedurze międzynarodowej zgodnie z Układem o współpracy patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty, PCT) w dziedzinie Biotechnologii Medycznej na rzecz przedsiębiorców, z wyłączeniem świadczenia usług dla uczelni i instytutów badawczych;
g) prowadził postępowania przed Amerykańskim urzędem patentowym (ang. United States Patent and Trademark Office, USPTO) zakończone udzieleniem patentu dla co najmniej 5 zgłoszeń na rzecz przedsiębiorców, z wyłączeniem zgłoszeń dla uczelni i instytutów badawczych;
h) prowadził postępowania przed urzędem patentowym Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO) zakończone udzieleniem patentu dla co najmniej 5 zgłoszeń na rzecz przedsiębiorców, z wyłączeniem zgłoszeń dla uczelni i instytutów badawczych;
i) wykonał co najmniej 4 usługi w zakresie zgłoszeń patentowych przed EPO, zakończonych przyznaniem patentu dla co najmniej 3 zgłoszeń na rzecz przedsiębiorców, z wyłączeniem świadczenia usług dla uczelni i instytutów badawczych;
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia: co najmniej 3 osoby, które będą posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, z tym że jedna osoba może posiadać kilka z poniższych:
a) co najmniej 1 osoba, która wykonywała usługi z zakresu ochrony praw własności intelektualnej na rzecz przedsiębiorców z branży biotechnologicznej lub farmaceutycznej, którzy są notowani na giełdzie i których przychód jest/był na poziomie co najmniej 500 mln USD w roku kalendarzowym w którym są/były świadczone usługi;
b) co najmniej 1 osoba, która przeprowadziła proces składania przynajmniej 2 aplikacji patentowych na rzecz przedsiębiorców w procedurze międzynarodowej zgodnie z Układem o współpracy patentowej w dziedzinie Biotechnologii Medycznej (ang. Patent Cooperation Treaty, PCT);
c) co najmniej 1 osoba, która przeprowadziła proces składania aplikacji patentowych na rzecz przedsiębiorców ukończonych uzyskaniem przynajmniej 4 patentów przed USPTO lub SIPO lub EPO;
d) co najmniej 1 osoba, która prowadziła proces składania aplikacji patentowych z zakresu technologii opartych o mRNA zakończonych uzyskaniem przynajmniej 2 patentów na rzecz przedsiębiorców przed USPTO lub SIPO lub EPO;
e) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w minimum 2 procesach sądowych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (np. unieważnienia lub naruszenia praw do patentu) przed sądami właściwymi w krajach takich jak Stany Zjednoczone lub Chiny lub Japonia lub Niemcy lub Francja lub Wielka Brytania lub Włochy;
f) co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego (tj. zdały europejski egzamin kwalifikacyjny EQE), z czego przynajmniej jedna osoba z minimum dwuletnim doświadczenia w pracy jako rzecznik patentowy;
g) co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie biotechnologiczne (wykształcenie wyższe 2 stopnia, tytuł magistra lub równoważny);
h) co najmniej 1 osoba podsiadająca tytuł doktora w obszarze biotechnologii medycznej (wykształcenie wyższe 3 stopnia, tytuł doktora lub równoważny);
3) Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
UWAGA: Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia
(ust. 1 powyżej) nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców tzn. co najmniej jeden z Wykonawców powinien spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej w pełnym zakresie (nie dotyczy dysponowania osobami spełniającymi określone warunki), z zastrzeżeniem, że chodzi o dany warunek określony w punktach od a)-i). Każda z pozycji (litery a)-i) traktowana jest jako oddzielny warunek. W odniesieniu do konkretnego warunku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tego z Wykonawców, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 PZP).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Z wykazu usług ma wynikać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2.4.1 (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usługi, kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu osób ma wynikać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2.4.2 SWZ (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z wzorem załącznika nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/port

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający działając na mocy art. 288 ust. 1 PZP ograniczy, stosując kryteria oceny ofert, liczbę Wykonawców zaproszonych do negocjacji trzech Wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu te kryteria. Kryterium oceny ofert, tj. kryterium nr 1 cena, w ramach którego będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na zawartość oferty składa się:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wypełniony i podpisany formularz wyceny – załącznik nr 10 do SWZ;
3) Wypełniony i podpisany wykaz osób dodatkowych – załącznik nr 11 do SWZ;
4) Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ - wzór oświadczenie stanowi załączniki nr 4 do SWZ;
5) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy);
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, o którym mowa w punkcie 9.3. SWZ (jeżeli dotyczy), załącznik nr 6;
8) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wyżej wymienionych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
9) Oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 8.3 SWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, jest prowadzone w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, o wartości zamówienia nie przekraczającej 750 000,00 euro, zgodnie z art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebna pilnie pożyczka kwota 2800 zł - Góra
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebna pilnie pożyczka kwota 2800 zł na 6 miesięcy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.