Stała i kompleksowa obsługa prawna OT KOWR w Białymstoku w latach 2024-2025

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Stała i kompleksowa obsługa prawna OT KOWR w Białymstoku w latach 2024-2025
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
 • Termin składania wniosków2024-02-28
 • ZamawiającyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00210575
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Stała i kompleksowa obsługa prawna OT KOWR w Białymstoku
w latach 2024-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 36784953800010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kombatantów

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-102

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 6643150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.bialystok@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stała i kompleksowa obsługa prawna OT KOWR w Białymstoku
w latach 2024-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7cab1e5-cb12-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00078631/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Stała i kompleksowa obsługa prawna OT Białystok przez okres 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BIA.WOP.260.2.2024.MSO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 140368,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi prawne w zakresie: stałej i kompleksowej obsługi prawnej związanej z prowadzoną przez KOWR działalnością, doradztwa prawnego, zastępstw procesowych w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz windykacji należności związanych z działalnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku w latach 2024-2025 poprzez świadczenie usług w Sekcji Zamiejscowej w Suwałkach KOWR OT w Białymstoku.
Świadczenie usługi wymaga biegłej znajomości aktualnych przepisów, w szczególności:
1) ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
3) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
5) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
6) ustawy z dnia 26 marca 1982 r. – o scalaniu i wymianie gruntów,
7) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
8) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
9) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
10) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
12) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
13) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
14) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
15) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
16) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
17) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
18) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych,
19) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,
20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o przeciwdziałaniu narkomanii,
21) ustawy z dnia 9 maja 2023 r. – o Funduszu Ochrony Rolnictwa,
22) ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników,
23) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw,
24) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych,
25) przepisów regulujących stosunek Państwa do poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych.
Zakres zamówienia obejmuje stałą i kompleksową obsługę prawną oraz doradztwo prawne, m. in.:
1) bieżące sprawdzanie zmian w przepisach prawa dotyczących zagadnień związanych z działalnością KOWR, oraz pisemnego informowania o tych zmianach Kierowników Wydziałów;
2) uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami oraz współudział w formułowaniu treści umów i projektów porozumień rodzących skutki prawne w sprawach prowadzonych w oparciu o obowiązujące przepisy;
3) reprezentowanie interesów Zamawiającego przed sądami powszechnymi, polubownymi, administracyjnymi, przed instytucjami orzekającymi;
4) współudział w rozpatrywaniu roszczeń, skarg i interwencji;
5) sprawdzanie i parafowanie pod względem formalno-prawnym treści umów dzierżawy, aneksów do umów, porozumień oraz projektów aktów notarialnych;
6) sprawdzenie pod względem formalno-prawnym wydanych przez Zamawiającego decyzji i postanowień wraz z parafowaniem stosownego dokumentu;
7) zajmowania się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości tworzących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwłaszcza w zakresie wieczysto-księgowym;
8) opiniowanie i wypracowywanie wspólnie z Zamawiającym projektów rozstrzygnięć podejmowanych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i w regulaminach wewnętrznych;
9) sporządzanie projektów odpowiedzi na odwołania i skargi wniesione przez Wykonawców wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10) udział w postępowaniach egzekucyjnych;
11) prowadzenie postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi, powszechnymi i polubownymi (od wniesienia pozwu do uzyskania prawomocnego orzeczenia);
12) stałą i ścisłą współpracę z Wydziałem Finansowo-Księgowym i Windykacji pod kątem monitoringu zaległych należności wobec KOWR i w miarę wyczerpania wszystkich możliwych prawnych mechanizmów podejmowanie czynności windykacyjnych;
13) współudział w formułowaniu treści aktów notarialnych, opiniowaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych;
14) wydawanie, bez zbędnej zwłoki, ustnych i pisemnych opinii prawnych związanych z zakresem działalności KOWR niezbędnych w trakcie czynności prowadzonych przez pracowników merytorycznych;
15) bieżące udzielanie porad, wyjaśnień i informacji (doradztwa prawnego) związanego z obowiązującymi przepisami;
16) prowadzenie okresowej i bieżącej sprawozdawczości z wykonywanych usług zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
17) zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt obowiązującymi u Zamawiającego oraz przestrzeganiem i stosowaniem postanowień zawartych w tych dokumentach;
18) współpracę ze wszystkimi Wydziałami OT KOWR, dotycząca prowadzenia spraw związanych z zadaniami i zakresem ich działalności;
19) wykonywanie innych czynności prawnych niezbędnych do należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
20) rejestrowanie spraw w systemie Elektronicznego Zarządzanie Dokumentacją;
21) zapewnienie właściwej ochrony informacji prawnie chronionych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oceny ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i jego wagą:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenia osób skierowanych do pełnienia dyżurów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych).
W przypadku sumy gwarancyjnej wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej Zamawiający przeliczy podaną sumę gwarancyjną na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje należycie, nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze prawnej jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto.
Jeżeli wartość usługi została wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający przeliczy podaną kwotę na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku usługi, której wykonywanie nie zakończyło się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko okres i wartość takiej usługi, która została zrealizowana do upływu terminu składania ofert i co do której Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające jej należyte wykonanie.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną a maksymalnie trzema osobami, które zostaną skierowane do pełnienia dyżurów w siedzibach Zamawiającego, posiadającymi tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub będącymi prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i każda z tych osób w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wykonała lub wykonuje przynajmniej 8 usług doradztwa prawnego lub zastępstwa procesowego w oparciu o przepisy co najmniej jednego z wymienionych aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – z zakresu zasiedzenia nieruchomości i wydania nieruchomości,
2) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
4) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
5) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
7) ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw,
8) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie musi spełniać każdy z nich;
2) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot udostępniający Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie zasoby w postaci doświadczenia;
3) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełniać łącznie.
Oceniając zdolność zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do SWZ, a następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej – dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 złotych (jeden milion złotych);
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ), oraz
b) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie musi spełniać każdy z nich;
2) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot udostępniający Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie zasoby w postaci doświadczenia;
3) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełniać łącznie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarto w SWZ dostępnym na stronie prowadzonego postępowania: https://kowr.eb2b.com.pl/ , pod numerem: BIA.WOP.260.2.2024.MSO
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI