Sukcesywna sprzedaż paliwa, preparatów technicznych, płynów eksploatacyjnych oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna sprzedaż paliwa, preparatów technicznych, płynów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do samochodów służbowych WSSE w Łodzi, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-10-15
 • ZamawiającyWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-07
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna sprzedaż paliwa, preparatów technicznych, płynów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do samochodów służbowych WSSE w Łodzi, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 40

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-046

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pis.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pis.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna sprzedaż paliwa, preparatów technicznych, płynów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do samochodów służbowych WSSE w Łodzi, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6238109e-2749-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00222792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003729/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 paliwo do samochodów służbowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wsse-lodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wsse-lodz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się na stronie internetowej: https://wsse-lodz.ezamawiajacy.pl
2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– dalej RODO, informuję, iż:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny/Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-046), ul. Wodna 40;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pis.lodz.pl;
3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia, celem wybrania najkorzystniejszej oferty oraz prowadzenia rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.; Dodatkowo dane osobowe wybranego w postępowaniu wykonawcy przetwarzane są również w celu: - zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem) oraz spółce Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, która jest właścicielem Platformy Zakupowej, na której WSSE Łódź prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stronie wsse-lodz.ezamawiajacy.pl. Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”);
5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane w zakresie dokumentacji zamówień publicznych – lat 5, natomiast umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych przez okres 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. Dane osobowe wybranego w postępowaniu wykonawcy będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz spełnienie obowiązków prawnych, w szczególności prowadzenia rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., przez co najmniej 5 lat z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
3) podanie danych osobowych jest obligatoryjne, aby zrealizować ww. cel. Niepodania danych uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSSE DEA OZPA 272.06.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 176097,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest bezgotówkowy zakup paliwa (benzyny bezołowiowej PB95, benzyny bezołowiowej Pb98 oraz oleju napędowego ON ), preparatów technicznych, płynów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do służbowych samochodów WSSE w Łodzi

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

09134200-9 - Paliwo diesla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-31 do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania ceny oferty.
1. Wykonawca poda w ofercie cenę za 1 litr oleju oraz 1 litr benzyny we wskazanej przez siebie w ofercie stacji paliw położonej na terenie miasta Łodzi w promieniu nie większym niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
3. Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę, jak również wszystkie ceny jednostkowe muszą być wyrażone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
4. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto, na którą składa się: (cena 1 litra oleju x szacowana ilość zawarta w specyfikacji) + (cena za 1 litr benzyny x szacowana ilość zawarta w specyfikacji)
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną słownie oraz cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie.
6. Wykonawcy składający ofertę, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podają w ofercie wyłącznie cenę netto bez tego podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stały rabat od ceny jednostkowej paliwa za każdy litr paliwa

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) ilość całodobowych stacji na terenie województwa łódzkiego będących w posiadaniu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym;
Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego kserokopię dostarczy kserokopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi udzielonej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1977r.-Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018r. poz.755 ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje siecią stacji paliw czynnych całodobowo siedem dni w tygodniu, w tym co najmniej:
• jedną stacją położoną na terenie miasta Łodzi w promieniu nie większym niż 5 km od siedziby Zamawiającego;
• 10 stacjami położonymi w granicach administracyjnych woj. łódzkiego (bez miasta Łodzi);
• 5 stacjami położonymi w granicach administracyjnych każdego województwa ( bez woj. łódzkiego)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualne na dzień składania „Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” oraz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
b)kserokopii aktualnej koncesji na obrót paliwami płynnymi;
c)wykazu całodobowych stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanych na terenie całego kraju stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
d) wykazu stacji paliw Wykonawcy na terenie województwa łódzkiego gwarantujących dokonanie zakupów bezgotówkowych,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strona, która zgłosiła propozycje zmiany umowy zobowiązana jest do przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawego zasadności zmiany umowy oraz wykazania okoliczności stanowiących podstawę zmiany, w tym przedstawienia dowodów.
6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
2) danych osób odpowiedzialnych za realizację umowy;
3) danych teleadresowych;
4) danych rejestrowych;
5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
7. Przewiduje się zmianę postanowień umowy polegającą na przedłużeniu terminu umowy w przypadku niewykorzystania minimum 30% wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wsse-lodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-15

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wycinkę drzew suchych, złamanych - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania01-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wycinkę drzew suchych, złamanych w lesie ok 4 ha. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI