Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektów Agencji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Biur Powiatowych z siedzibami w Białogardzie, Choszcznie, Złocieńcu, Nowogardzie, Dębnie, Pyrzycach, Darłowie, Stargardzie, Mirosławcu i Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Szczecinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-14
 • Numer ogłoszenia513860-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513860-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Biur Powiatowych z siedzibami w Białogardzie, Choszcznie, Złocieńcu, Nowogardzie, Dębnie, Pyrzycach, Darłowie, Stargardzie, Mirosławcu i Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny, krajowy numer identyfikacyjny 10613083001610, ul. ul. Szafera  10 , 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 698 400, e-mail malgorzata.zychowicz@doplaty.gov.pl, faks 914 394 763.
Adres strony internetowej (URL): www.arimr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna. Agencja płatnicza
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arimr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres Zamawiającego
Adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny ul. Szafera 10, 71-245 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Biur Powiatowych z siedzibami w Białogardzie, Choszcznie, Złocieńcu, Nowogardzie, Dębnie, Pyrzycach, Darłowie, Stargardzie, Mirosławcu i Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Szczecinie
Numer referencyjny: OR16.2610.1.2019.MZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż paliwa gazowego i usługę dystrybucji na potrzeby eksploatacji obiektów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. Biur Powiatowych z siedzibami w Białogardzie, Choszcznie, Złocieńcu, Nowogardzie, Dębnie, Pyrzycach, Darłowie, Stargardzie, Mirosławcu oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Szczecinie. Dokładne adresy miejsc dostawy określono w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) pkt 10. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawnych w tym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1158 ze zm.) określającego m.in. parametry jakościowe paliw gazowych. Jakość dostarczonego paliwa gazowego określa Polska Norma PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe. Powyższa norma określa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech dostarczanego paliwa gazowego. Realizacja kompleksowej dostawy paliwa gazowego musi być zgodna z warunkami określonymi w SIWZ. 3.Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia paliwo gazowe do poszczególnych odbiorców zużywane będzie na cele opałowe (ogrzewanie w tym podgrzanie wody w oddziale regionalnym) związane z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością. Zamawiający podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1114 ze zm.). 4.Prognozowany/szacunkowy pobór paliwa gazowego w okresie realizacji zamówienia przez okres 24 miesięcy wynosi 131 514 – w grupie taryfowej BZ-3.6 – część I zamówienia, 1 001 487 kWh – w grupie taryfowej BW-3.6 – część II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, zamówienia, 523 682 kWh – w grupie taryfowej W-5 - X część zamówienia, co daje łącznie 1 656 683 kWh/1 656,68 MWh. Maksymalna ilość paliwa gazowego na jaką zostanie zawarta umowa wynosi 1 822 351,30 kWh/1 822,35 MWh (+10%). 5.Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dostarczanego paliwa gazowego w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczanego paliwa gazowego Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie. 6.Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu. 7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie kompleksowej dostawy paliwa gazowego tj. dla Biura Powiatu Białogardzkiego – I część zamówienia, dla Biura Choszczeńskiego – II część zamówienia, dla Biura Powiatu Drawskiego – III część zamówienia, dla Biura Powiatu Goleniowskiego – IV część zamówienia, dla Biura Powiatu Myśliborskiego – V część zamówienia, dla Biura Powiatu Pyrzyckiego – VI część zamówienia, dla Biura Powiatu Sławieńskiego – VII część zamówienia, dla Biura Powiatu Stargardzkiego – VIII część zamówienia, dla Biura Powiatu Wałeckiego – IX część zamówienia oraz dla Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego – X część zamówienia, zwanych dalej zadaniami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania – a także ofertę na całość zamówienia. 8.Dla lokalizacji jw. zawarte są umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego na czas określony, których termin obowiązywania upływa odpowiednio w dniu 31.03.2019 r. dla biur powiatowych z siedzibą w Białogardzie, Dębnie i Pyrzycach; w dniu 31.05.2019 r. dla biura powiatu z siedzibą w Darłowie oraz w dniu 30.09.2019 r. dla oddziału regionalnego z siedzibą w Szczecinie. Dla biur powiatowych z siedzibami w Choszcznie, Złocieńcu, Nowogardzie, Stargardzie i Mirosławcu zawarte są umowy na czas nieoznaczony z terminem wypowiedzenia 30 dni. Umowy zostaną wypowiedziane przez Zamawiającego do końca marca 2019 r. z możliwością kompleksowego dostarczania paliwa gazowego od dnia 01.05.2019 r. na podstawie zawartej umowy. 9.Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie publiczne w zakresie poszczególnych części zobowiązany będzie do dokonania zgłoszenia umów kompleksowej dostawy paliwa gazowego na wszystkie punkty poboru paliwa gazowego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwem. 10. Charakterystyka techniczna dla poszczególnych punktów poboru paliwa gazowego wraz z określeniem przedmiotu poszczególnych części zamówienia podano w rozdziale III pkt 10 SIWZ. 11. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 09120000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
65210000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie I, V, VI części zamówienia w terminie nie wcześniej niż od dnia 01.04.2019 r. przez okres 24 m-cy , w zakresie II, III, IV, VIII, IX części zamówienia nie wcześniej niż od dnia 01.05.2019 r. przez okres 24 m-cy, w zakresie VII części zamówienia nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. przez okres 24 m-cy, w zakresie X części zamówienia nie wcześniej niż od dnia 01.10.2019 r. przez okres 24 m-cy. Rozpoczęcie sprzedaży paliwa gazowego dla lokali /obiektów Zamawiającego w zakresie poszczególnych części zamówienia nastąpi w terminie wskazanym powyżej, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy i przyjęcia umów do realizacji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Za spełniających warunek posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), aktualną koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.). W przypadku Wykonawców nie będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego zawartej z właściwym Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego (OSD) na podstawie której, możliwe będzie świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego - ( oświadczenie o posiadaniu umowy Wykonawca składa w formularzu ofertowym).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V, V A SIWZ Wykonawca składa w zakresie poszczególnych części zamowienia: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. W zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w pkt 2 – w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów (tj. odpisu z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. W sytuacji gdy ww. dokumenty będą dostępne pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym tylko w języku obcym, Zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz z tłumaczeniami na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 a) SIWZ w zakresie poszczególnych części zamówienia Wykonawca składa 1) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą - Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.), 2) w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie dystrybucji paliw gazowych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do podpisania oferty wystawione w sposób określony przepisami prawa cywilnego (oryginał lub potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w rozdziale VI pkt 5 ppkt 3 SIWZ). 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiany ceny jednostkowej za kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego w przypadku zmiany stawek lub zasad opodatkowania gazu lub dystrybucji podatkiem VAT, 2) zmiany opłaty stałej lub zmiennej za usługę sieciową w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 3) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 4) zmiany mocy umownej, zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, itp.) których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmian organizacyjnych w ARiMR, 5) wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego lub wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, 6) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 7) zmian umowy o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 8) zmiany podwykonawców lub innych podmiotów w przypadku korzystania przez Wykonawcę w realizacji zamówienia z podwykonawców lub innych podmiotów, 9) siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 10) inne zmiany tj. zmiany przewidziane w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1)administratorem danych osobowych (dalej: administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 2)administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora, wskazany w ppkt 1); 3)Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu: a)przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę paliwa gazowego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Biur Powiatowych z siedzibami w Białogardzie, Choszcznie, Złocieńcu, Nowogardzie, Dębnie, Pyrzycach, Darłowie, Stargardzie, Mirosławcu i Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Szczecinie” znak sprawy OR16.2610.1.2019.MZP prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w tym również na potrzeby postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Powszechnymi, b)realizacji umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, c)przekazania dokumentacji postępowania do organów kontrolnych, d)udzielenia informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330); 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej „ustawa”; b)organy kontrolne, c)osoby lub podmioty, którym administrator udzieli informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), d)podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. e)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania . Ponadto zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie poddane zostaną archiwizacji. W przypadku, gdy w okresie przechowywania danych osobowych w celach archiwalnych wystąpi konieczność przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w ppkt 3 lit. c-d) dane te będą przetwarzane; f)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Białogardzkiego ARiMR z siedzibą w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi 9, 78-200 Białogard
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Białogardzkiego ARiMR z siedzibą w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi 9, 78-200 Białogard odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Choszczeńskiego ARiMR z siedzibą w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej 41, 73-201 Choszczno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Choszczeńskiego ARiMR z siedzibą w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej 41, 73-201 Choszczno odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Drawskiego ARiMR z siedzibą w Złocieńcu przy ul. Drawska 13, 78-520 Złocieniec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektuBiura Powiatu Drawskiego ARiMR z siedzibą w Złocieńcu przy ul. Drawska 13, 78-520 Złocieniec odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Goleniowskiego ARiMR z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Batalionów Chłopskich 3, 73-200 Nowogard
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Goleniowskiego ARiMR z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Batalionów Chłopskich 3, 73-200 Nowogard odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Myśliborskiego ARiMR z siedzibą w Dębnie przy ul. Baczewskiego 22, 74-400 Dębno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Myśliborskiego ARiMR z siedzibą w Dębnie przy ul. Baczewskiego 22, 74-400 Dębno odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do lokalu Biura Powiatu Pyrzyckiego ARiMR z siedzibą w Pyrzycach przy ul. 1 Maja 11, 74-200 Pyrzyce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Pyrzyckiego ARiMR z siedzibą w Pyrzycach przy ul. 1 Maja 11, 74-200 Pyrzyce odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Sławieńskiego ARiMR z siedzibą w Darłowie przy ul. Powstańców Warszawskich 17, 76-150 Darłowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Sławieńskiego ARiMR z siedzibą w Darłowie przy ul. Powstańców Warszawskich 17, 76-150 Darłowo odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Stargardzkiego ARiMR z siedzibą w Stargardzie przy ul. Ks. Bogusława IV 10, 73-110 Stargard
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Stargardzkiego ARiMR z siedzibą w Stargardzie przy ul. Ks. Bogusława IV 10, 73-110 Stargard odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Wałeckiego ARiMR z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 16, 78-650 Mirosławiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Biura Powiatu Wałeckiego ARiMR z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 16, 78-650 Mirosławiec odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szafera 10, 71-245 Szczecin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szafera 10, 71-245 Szczecin odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. 2. Istotne postanowienia umowy regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09120000-6, 65210000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę uprzątnięcie terenu po ścięciu 14 topoli, Suraż
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Zlecę uprzątnięcie terenu po ścięciu 14 topoli ok.30 km od Białegostoku. Ile wyniósł by koszt takiego zlecenia ? Jaka jest cena za godzinę pracy rębaka.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI