Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, obejmująca w okresie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, obejmująca w okresie 14 miesięcy sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2024-01-19
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-11
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00029262
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, obejmująca w okresie 14 miesięcy sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, obejmująca w okresie 14 miesięcy sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f6bc8f0-b074-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00029262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00017670/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gaz ziemny)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest na Internetowej Platformie Zakupowej (platformazakupowa.pl) Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Profil Nabywcy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings, gdzie pod tytułem prowadzonego postępowania został umieszczony link bezpośrednio kierujący na zakładkę Platform Zakupowej Open Nexus, na której prowadzone jest postępowanie.
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings
2.4. Adres poczty elektronicznej (e-mail): adam.balicki@wr.policja.gov.pl;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl
4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
5. Zamawiający zgodnie § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
5.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
5.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, Uwaga: od dnia 17 sierpnia 2021 r. ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer prze firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne.
5.4. włączona obsługa JavaScript,
5.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Zamawiający zgodnie § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia dopuszcza formaty przesyłanych danych oraz informuje, że maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff. .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, ,rng, .xsl, .xslt.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 8713598.
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa PZP”.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres określony przepisami o przechowywaniu i archiwizacji dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych z UE od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP i będą skutkować brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu zamówienia (brak możliwości zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia).
1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.8. Posiada Pani/Pan:
1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
1.8.2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.10. Przysługuje Pani/Panu:
1.10.1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
2. Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.1. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
2.2. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy PZP zgłoszenie żądania ograniczenia przewarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUZ-2380-001-005-001/2024/AB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 283974,86 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, obejmująca w okresie 24 miesięcy sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego, według wykazu punktów poboru, w szacunkowej ilości 648 081 kWh.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) oraz gazu zaazotowanego, to jest dostawę wraz z usługą przesyłu za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Gaz wysokometanowy (grupa E) oraz gaz zaazotowany powinien być dostarczany całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych wskazanych w Wykazie punktów poboru (załącznik nr 3 do SWZ), którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego, z siecią gazową operatora systemu.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego – dostawy i przesył gazu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
4. Zamawiający nie dzieli przedmiotu zamówienia na części. Przedmiot zamówienia obejmuje 8 (osiem) zadań. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożona oferta musi obejmować wszystkie 8 (osiem) zadań:
4.1. Zadanie 1 w ramach przedmiotu zamówienia – kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do punktu poboru przy ul. Szymanowskiego 11, 51-609 Wrocław, taryfa BW-5, nr punktu poboru 8018590365500019305009, prognozowane zużycie na 14 miesięcy 163 333 kWh, obiekt przyłączony do BOK Wrocław.
4.2. Zadanie 2 w ramach przedmiotu zamówienia – kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do punktu poboru przy ul. Wrocławska 24, 55-095 Długołęka, taryfa BW-4, nr punktu poboru 8018590365500038885179, prognozowane zużycie na 14 miesięcy 116 666 kWh, obiekt przyłączony do BOK Oleśnica.
4.3. Zadanie 3 w ramach przedmiotu zamówienia – kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do punktu poboru przy ul. Kościuszki 18, 58-250 Pieszyce, grupa taryfowa BW-4, nr punktu poboru 8018590365500035130821, prognozowane zużycie na 14 miesięcy 52 500 kWh, obiekt przyłączony do BOK Dzierżoniów.
4.4. Zadanie 4 w ramach przedmiotu zamówienia – kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do punktu poboru przy ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce, taryfa BW-3.12T, numer punktu poboru 8018590365500035143517, prognozowane zużycie na 14 miesięcy 70 000 kWh, obiekt przyłączony do BOK Wrocław.
4.5. Zadanie 5 w ramach przedmiotu zamówienia – kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do punktu poboru przy ul. Ogrodowa 34, 56-500 Syców, taryfa BW-4, nr punktu poboru 8018590365500029970594, prognozowane zużycie na okres 14 miesięcy 116 666 kWh, obiekt przyłączony do BOK Oleśnica.
4.6. Zadanie 6 w ramach przedmiotu zamówienia – kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do punktu poboru przy ul. Łódzka 34/7, 50-521 Wrocław, taryfa BW-1.1, nr punktu poboru 8018590365500033504556, prognozowane zużycie na okres 14 miesięcy 584 kWh, obiekt przyłączony do BOK Wrocław.
4.7. Zadanie 7 w ramach przedmiotu zamówienia – kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do punktu poboru przy ul. Władysława Sikorskiego 5, 59-630 Mirsk, taryfa BW-3.12T, nr punktu poboru 8018590365500039203415, prognozowane zużycie na okres 14 miesięcy 99 166 kWh, obiekt przyłączony do BOK Wrocław.
4.8. Zadanie 8 w ramach przedmiotu zamówienia – kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu zaazotowanego do punktu poboru przy ul. Okrężna 85, 59-181 Gaworzyce, taryfa BS-2.12T, nr punktu poboru 8018590365500033204043, prognozowane zużycie na okres 14 miesięcy 29 166 kWh, obiekt przyłączony do BOK Wrocław.
5. Łączny prognozowany wolumen w okresie 14 miesięcy wynosi 648 081 kWh dla 8 punktów odbioru (zadań). Zamawiający określa ewentualne odchylenie wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego na poziomie maksymalnie +/- 20%.
6. W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji (11,1), dla szacowanej ilości 150 189 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert – jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Zamawiający określa najkorzystniejszą ofertę wyłącznie na podstawie najniższej ceny. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 3, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (minimalny poziom zdolności):
1.1. Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami).
1.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na dystrybucję paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami).
1.3. Wykonawca niebędący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada zawartą umowę dystrybucyjną, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD lub złoży oświadczenie wykonawcy potwierdzające posiadanie takiej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego (8 zadań).
2. Zamawiający nie określa pozostałych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy PZP, a dotyczących: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika dołącza się do oferty.
3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 ustawy PZP, spełnią warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje kompleksową dostawę i dystrybucję gazu ziemnego.
3.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający żąda przedstawienia:
1.1. Aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami), oraz
1.2. Aktualnej koncesji na dystrybucję paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami);
1.3. Od Wykonawcy niebędącego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu (8 obiektów), Zamawiający zażąda przedstawienia:
1.3.1. aktualnej umowy dystrybucyjnej, tzw. Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż gazu ziemnego do 8 obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD, lub
1.3.2. oświadczenia wykonawcy potwierdzającego posiadanie ww. umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającej sprzedaż gazu ziemnego do 8 obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD (załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć
A. Wykonawca
1. Wypełniony Formularz ofertowy – oferta – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ), przekazuje się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy zawarte w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) – przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje osoba nie wskazana do reprezentacji w dokumentach rejestrowych Wykonawcy – przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się przez mocodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) do oferty zobowiązani są dołączyć, oprócz dokumentów wymienionych wyżej w pkt 1:
1. Pełnomocnictwo od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej przez mocodawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ) – przekazuje każdy z tych Wykonawców, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje niepodleganie wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o podziale obowiązków (załącznik nr 6 do SWZ), z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
C. Ofertę oraz wymagane oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.
D. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9. Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum (oryginał – postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub zaufanymi lub podpisami osobistymi albo cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej podpisane przez mocodawców lub notariusza).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1. Zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy PZP.
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza zmiany postanowień umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach szczegółowo określonych w § 13 Projektowanych Postanowień Umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania (strona internetowa prowadzonego postępowania), w terminie do dnia 19.01.2024 r. do godziny 09:00. 3. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w SWZ dokumenty.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-17

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Jaworzyna Śląska
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania24-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI