Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocł

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWłocławek
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-09-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Włocławek - Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"
 • Data publikacji ogłoszenia2019-09-20
 • Numer ogłoszenia600195-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 600195-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.

Gmina Miasto Włocławek - Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego": Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Włocławek - Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego", krajowy numer identyfikacyjny 34083363300000, ul. ul. Św. Antoniego  11 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 110 380, e-mail jadlodajnia@op.pl, faks 544 110 380.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego", ul. Św. Antoniego 11, 87-800 Włocławek, Biuro I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku
Numer referencyjny: MJ.AZ.2420-09/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy maksymalnie na wszystkie trzy części zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy WARZYW I OWOCÓW dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”: Część I zamówienia (ziemniaki): a) Ziemniaki - świeże, średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 4 cm i przeciętnej długości od 6 cm, jednego gatunku, niemieszane, dopuszczalne odmiany: Irga, Sante, Irys, Bryza, Satina, Lord, Bitnia; jadalne z 2019 r.; jednostka miary: kilogram, ilość: 40.000 kilogramów, Część II zamówienia (warzywa i owoce): a) Marchew - bez naci, świeża, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 2.000 kilogramów, b) Kapusta czerwona - świeża, w główkach, o wadze główki od 1 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.100 kilogramów, c) Groch łuskany – połówki; jednostka miary: kilogram, ilość: 500 kilogramów, d) Fasola drobna – biała; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, e) Fasola typu Jaś – duża; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, f) Cebula - świeża, twarda, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.700 kilogramów, g) Burak ćwikłowy - średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 10 cm lub podłużny o długości od 8 cm do 16 cm i średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 3.000 kilogramów, h) Nać pietruszki - świeża, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, i) Koper - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, j) Ogórek zielony - twardy, średniej wielkości, tzn. o długości od 15 cm do 19 cm i średnicy od 3 cm do 5 cm, w całości, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, k) Papryka surowa - czerwona, świeża, cała; jednostka miary: kilogram, ilość: 170 kilogramów, l) Pieczarka - świeża, średniej wielkości, tzn. zamknięte kapelusze o średnicy od 3 cm do 5 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 700 kilogramów, m) Pietruszka korzeń - świeża, bez naci, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 120 kilogramów, n) Pomidor - świeży, twardy, niepoobijany, czerwony, cały, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 5 cm do 8 cm, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 450 kilogramów, o) Por - świeży, oczyszczony, gruby, tzn. o średnicy od 2 cm do 4 cm, w całości; jednostka miary: kilogram, ilość: 300 kilogramów, p) Sałata - świeża, cała, o średnicy główki od 18 cm do 22 cm, nieprzerośnięta, szklarniowa; jednostka miary: kilogram, ilość: 80 kilogramów, q) Seler - świeży, duży, tzn. o przeciętnej średnicy od 10 cm do 12 cm, oczyszczony, bez liści; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.200 kilogramów, r) Kapusta włoska - świeża w główkach, o wadze główki od 1,0 kg do 4,0 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, s) Jabłka - świeże, całe, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 800 kilogramów, t) Kapusta biała - świeża, w główkach, o wadze główki od 1,0 kg do 4,0 kg, bez liści bocznych; jednostka miary: kilogram, ilość: 6.500 kilogramów, u) Kapusta pekińska - świeża, w główkach, o minimalnej średnicy 9 cm i minimalnej długości 20 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.700 kilogramów, v) Rzodkiewka - świeża, cała, bez liści, średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 1 cm do 3 cm, nieprzerośnięta, twarda; jednostka miary: kilogram, ilość: 70 kilogramów, w) Czosnek - w główkach średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 3 cm do 5 cm, o przeciętnej wadze główki od 35 g do 50 g; jednostka miary: kilogram, ilość: 8 kilogramów, x) Szczypior - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 40 kilogramów, y) Truskawka - świeża, cała, bez szypułki, średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 2 cm do 4 cm, jednego gatunku, niemieszana, realizacja dostaw od 01.06.2020r.; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów. Część III zamówienia (warzywa kiszone): a) Kapusta kiszona - z marchewką, bez konserwantów, niezakwaszana octem; jednostka miary: kilogram, ilość: 3.500 kilogramów, b) Ogórek kiszony - twardy, o długości od 8 cm do 10 cm i średnicy od 3 cm do 4 cm, w całości, kwaszony, odsolony; jednostka miary: kilogram, ilość: 2.000 kilogramów. 2. Jakość wymienionego wyżej asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru dostępnego w ogólnej sieci handlowej. 3. Wykonawca zapewnia transport WARZYW I OWOCÓW do magazynu w siedzibie zamawiającego na własny koszt, dlatego cena oferty musi zawierać koszty transportu i rozładunku. 4. Transport przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 musi odbywać się w warunkach spełniających wymogi sanitarno – epidemiologiczne. 5. Miejscem dostaw jest magazyn Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” przy ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku. 6. Ilość przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 może ulec zmianie wartościowo maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na dostawy w/w przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 13:00. 8. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według zapotrzebowania zamawiającego: - dla części I i II zamówienia - nie częściej niż pięć razy w tygodniu każdorazowo od godziny 7:00 do godziny 8:00, - dla części III zamówienia - nie częściej niż dwa razy w tygodniu każdorazowo od godziny 7:00 do godziny 9:00. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych i jakościowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych i uzupełnienia braki ilościowe: w terminie do dwóch godzin od momentu zgłoszenia reklamacji. 9. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 03200000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03212000-0
03212100-1
03220000-9
03221100-7
03221300-9
03221400-0
03221112-4
03221410-3
03221220-4
03221210-1
03221113-1
03221111-7
03221270-9
03221230-7
03221240-0
03221310-2
03222313-0
03222321-9
15331000-7
15331140-0
15331142-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  9   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOKUMENTY WYMAGANE NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy. 3) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. 4) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. DOKUMENTY WYMAGANE PO OTWARCIU OFERT: 6) Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje Zamawiającemu BEZ JEGO WEZWANIA w terminie 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji podanych na otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w/w odpisu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, a w szczególności w przypadkach określonych w § 6 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ: 1. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, Wykonawca niezwłocznie i pisemnie powiadamia o tym fakcie Zamawiającego, przytaczając podstawę prawną. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uwzględnienia zmiany urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy w przypadku, kiedy zmiany te są korzystne dla zamawiającego lub nie można było ich przewidzieć w chwili składania oferty przez Wykonawcę. W przypadku zmian, o których stanowi pkt 1 w trakcie obowiązywania umowy, zmiana stawek podatku VAT na artykuły wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, następuje z dniem wejścia w życie stosownych przepisów w tym zakresie, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 4. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności - z zastrzeżeniem pkt 5. 5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w pkt 1 - 3.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że ne mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w at. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli oferta zawiera informacje, dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać w formularzu ofertowym.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-30, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Ziemniaki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Ziemniaki - świeże, średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 4 cm i przeciętnej długości od 6 cm, jednego gatunku, niemieszane, dopuszczalne odmiany: Irga, Sante, Irys, Bryza, Satina, Lord, Bitnia; jadalne z 2019 r.; jednostka miary: kilogram, ilość: 40.000 kilogramów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03212000-0, 03212100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


Część nr: 2 Nazwa: Warzywa i owoce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Marchew - bez naci, świeża, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 2.000 kilogramów, b) Kapusta czerwona - świeża, w główkach, o wadze główki od 1 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.100 kilogramów, c) Groch łuskany – połówki; jednostka miary: kilogram, ilość: 500 kilogramów, d) Fasola drobna – biała; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, e) Fasola typu Jaś – duża; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, f) Cebula - świeża, twarda, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.700 kilogramów, g) Burak ćwikłowy - średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 10 cm lub podłużny o długości od 8 cm do 16 cm i średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 3.000 kilogramów, h) Nać pietruszki - świeża, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, i) Koper - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, j) Ogórek zielony - twardy, średniej wielkości, tzn. o długości od 15 cm do 19 cm i średnicy od 3 cm do 5 cm, w całości, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, k) Papryka surowa - czerwona, świeża, cała; jednostka miary: kilogram, ilość: 170 kilogramów, l) Pieczarka - świeża, średniej wielkości, tzn. zamknięte kapelusze o średnicy od 3 cm do 5 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 700 kilogramów, m) Pietruszka korzeń - świeża, bez naci, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 120 kilogramów, n) Pomidor - świeży, twardy, niepoobijany, czerwony, cały, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 5 cm do 8 cm, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 450 kilogramów, o) Por - świeży, oczyszczony, gruby, tzn. o średnicy od 2 cm do 4 cm, w całości; jednostka miary: kilogram, ilość: 300 kilogramów, p) Sałata - świeża, cała, o średnicy główki od 18 cm do 22 cm, nieprzerośnięta, szklarniowa; jednostka miary: kilogram, ilość: 80 kilogramów, q) Seler - świeży, duży, tzn. o przeciętnej średnicy od 10 cm do 12 cm, oczyszczony, bez liści; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.200 kilogramów, r) Kapusta włoska - świeża w główkach, o wadze główki od 1,0 kg do 4,0 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, s) Jabłka - świeże, całe, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 800 kilogramów, t) Kapusta biała - świeża, w główkach, o wadze główki od 1,0 kg do 4,0 kg, bez liści bocznych; jednostka miary: kilogram, ilość: 6.500 kilogramów, u) Kapusta pekińska - świeża, w główkach, o minimalnej średnicy 9 cm i minimalnej długości 20 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.700 kilogramów, v) Rzodkiewka - świeża, cała, bez liści, średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 1 cm do 3 cm, nieprzerośnięta, twarda; jednostka miary: kilogram, ilość: 70 kilogramów, w) Czosnek - w główkach średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 3 cm do 5 cm, o przeciętnej wadze główki od 35 g do 50 g; jednostka miary: kilogram, ilość: 8 kilogramów, x) Szczypior - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 40 kilogramów, y) Truskawka - świeża, cała, bez szypułki, średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 2 cm do 4 cm, jednego gatunku, niemieszana, realizacja dostaw od 01.06.2020r.; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03220000-9, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03221112-4, 03221410-3, 03221220-4, 03221210-1, 03221113-1, 03221111-7, 03221270-9, 03221230-7, 03221240-0, 03221310-2, 03222313-0, 03222321-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


Część nr: 3 Nazwa: Warzywa kiszone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Kapusta kiszona - z marchewką, bez konserwantów, niezakwaszana octem; jednostka miary: kilogram, ilość: 3.500 kilogramów, b) Ogórek kiszony - twardy, o długości od 8 cm do 10 cm i średnicy od 3 cm do 4 cm, w całości, kwaszony, odsolony; jednostka miary: kilogram, ilość: 2.000 kilogramów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331000-7, 15331140-0, 15331142-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pranie pościeli hotelowej i gastronomicznej, Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania21-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, pranie pościeli hotelowej i gastronomicznej. Jeśli tak bardzo proszę o ofertę. Pozdrawiam, Mariusz
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI