Dostawę produktów radiofarmaceutycznych do diagnostyki i terapii izotopowych oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawę produktów radiofarmaceutycznych do diagnostyki i terapii izotopowych oraz zestawów do znakowania 99mTc wraz z transportem
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-12-21
 • ZamawiającyCentrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-13
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00312486
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę produktów radiofarmaceutycznych do diagnostyki i terapii izotopowych oraz zestawów do znakowania 99mTc wraz z transportem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001255363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Izabeli Romanowskiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-796

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@co.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę produktów radiofarmaceutycznych do diagnostyki i terapii izotopowych oraz zestawów do znakowania 99mTc wraz z transportem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c262c42f-5c0f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00312486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005625/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.75 FIOLKI APYROGENNE JAŁOWE DO SCYNTYGRAFII 20ML

1.2.76 GENERATOR 99MO/99MTC AKTYWNOŚĆ 99MMTC 25 GBQ

1.2.77 MIBG DO ZNAK. 131I AKTYWNOŚĆ 74MBQ

1.2.78 KASPSUŁKI NAI ZNAK. 131I AKTYWNOŚĆ 2MBQ

1.2.79 KAPSUŁKI NAI ZNAK. 131I AKTYWNOŚĆ 80MBQ

1.2.86 ZESTAW DMSA DO ZNAKOWANIA 99MTC

1.2.87 ZESTAW MBRIDA DO ZNAK. 99MTC

1.2.88 ZESTAW MIBI DO ZNAK. 99MTC

1.2.89 ZESTAW KOLOIDU SN DO ZNAKOWANIA 99MTC

1.2.90 ZESTAW DTPA DO ZNAKOWANIA 99MTC

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: ”Platforma”).
2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: Dostawę produktów radiofarmaceutycznych do diagnostyki i terapii izotopowych oraz zestawów do znakowania 99mTc wraz z transportem – znak sprawy: 633/P/2021.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.
7. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
pozostałe wymagania opisane w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 633/P/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 1 - Produkty radiofarmaceutyczne do diagnostyki

4.2.6.) Główny kod CPV: 09344000-2 - Izotopy promieniotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zamówienia częściowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 2 - Produkty radiofarmaceutyczne do terapii izotopowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 09344000-2 - Izotopy promieniotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zamówienia częściowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 3 - Zestawy do znakowania 99mTc

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696400-9 - Odczynniki izotopowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zamówienia częściowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi będącymi radiofarmaceutykami.
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze.
2. zdolność technicznej lub zawodowej
• Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował środkami transportu zapewniającymi przewóz oferowanych radiofarmaceutyków zgodnie z obowiązującym prawem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki (dotyczy preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze).
2. Pozwolenie na obrót produktami leczniczymi będącymi radiofarmaceutykami lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy prawa.
3. Oświadczenie o dysponowaniu środkiem transportu zapewniającego przewóz oferowanych radiofarmaceutyków, zgodnie z obowiązującym prawem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Deklaracji zgodności z Dobrą Praktyką Wytwarzania (certyfikat GMP).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Deklaracji zgodności z Dobrą Praktyką Wytwarzania (certyfikat GMP).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 9
...
3. W razie niewyczerpania limitu finansowego przez okres Umowy, Umowa może ulec przedłużeniu do wyczerpania limitu, o którym mowa w §2 ust.1 Umowy, jeśli jest to korzystne dla Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Umowa zostanie między Stronami przedłużona na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego paragrafu, wartość Umowy może ulec zmianie w następujących przypadkach:
1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 r., poz. 2207 j.t.);
2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.);
4) zmiany stawki podatku akcyzowego (jeśli dotyczy);
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w:
1) ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej;
2) ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
3) ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie z uwzględnieniem sumy wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającej z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego dokonanych przez Wykonawcę;
4) ust. 4 pkt 4 niniejszego paragrafu – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do wzrostu kosztów realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę wskutek zmiany stawki podatku akcyzowego.
6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wymaga uprzedniego złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz dokumentów potwierdzających wzrost kosztów.
§ 12

1. Zmiana treści Umowy może nastąpić:
1) w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy PZP, lub
2) w zakresie:
a) zmiany wyrobu objętego przedmiotem Umowy na inny – w przypadku:
– wprowadzenia na rynek przez Wykonawcę lub producenta wyrobu zmodyfikowanego lub udoskonalonego;
– zaprzestania produkcji lub przejściowego braku wyrobu objętego przedmiotem Umowy na rynku – w takim przypadku dopuszcza się dostarczenie produktu zamiennego, o parametrach nie gorszych od wyrobu objętego przedmiotem Umowy, w cenie nie wyższej niż cena obowiązująca dla wyrobu objętego przedmiotem Umowy;
b) zmiany numeru katalogowego wyrobu objętego przedmiotem Umowy – w przypadku wycofania kodu/numeru katalogowego wyrobu objętego przedmiotem Umowy;
c) zmiany opakowania lub sposobu pakowania wyrobu objętego przedmiotem Umowy – w przypadku wprowadzenia takiej zmiany przez producenta.
2. Warunkiem dokonania zmian, wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a)-b) niniejszego paragrafu, będzie dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentu wystawionego przez producenta wyrobu wraz z deklaracją zgodności (CE) przed podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy.
oraz wszelkie zmiany wymienione we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2020-01-19

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę podniesienie pomnika, Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania16-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Pomnik zapadł się na jedną stronę, jaki by był koszt podniesienia pomnika? Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI