Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby OT KOWR w Szczecinie oraz do

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby OT KOWR w Szczecinie oraz do Sekcji Zamiejscowych - postępowanie nr SZC.WOP.260.10.2024
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
 • Termin składania wniosków2024-03-28
 • ZamawiającyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-18
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00248982
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby OT KOWR w Szczecinie oraz do Sekcji Zamiejscowych - postępowanie nr SZC.WOP.260.10.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bronowicka 41

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-012

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.szczecin@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby OT KOWR w Szczecinie oraz do Sekcji Zamiejscowych - postępowanie nr SZC.WOP.260.10.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79af2af6-e4f4-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00248982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00103256/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej do siedziby OT KOWR w szczecinie, Sekcji Zamiejsowych oraz innych nieruchomości bedących w ZWRSP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 12 SWZ - https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 12 SWZ - https://kowr.eb2b.com.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarty w rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarty w rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZC.WOP.260.10.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2.1. Zadanie częściowe A dotyczy świadczenia przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego dostawy - sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zlokalizowanego przy ul. Bronowickiej 41 w Szczecinie, oraz odkup przez Wykonawcę energii elektrycznej wyprodukowanej przez Zamawiającego wraz z świadczeniem przez Wykonawcę usługi w zakresie rozliczania różnicy pomiędzy wartością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez Zamawiającego wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci przez Zamawiającego w celu zużycia jej na potrzeby własne zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii tj. dokonywania rozliczeń w oparciu o model net-billing.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2025-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ekologia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2.2. Zadanie częściowe B dotyczy dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej do obiektów należących do Zamawiającego - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin wskazanych poniżej:
a) Sekcja Zamiejscowa Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie, ul. Bema 30, 73-150 Łobez,
b) Sekcja Zamiejscowa w Reczu ul. Srebrna 22, 73-210 Recz,
c) Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2025-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ekologia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:
a) posiadają aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) oraz
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, tj. posiadają ważną Koncesję w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zapewniającą dostawę energii do punktu poboru objętego niniejszym postępowaniem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnych lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadają ważną umowę generalną dystrybucji zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator sp. z o.o. obowiązującą do końca wykonywania przedmiotu zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w art. 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 6 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2,
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
e) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
f) art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy PZP,
oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku oferty wspólnej oświadczenie o aktualności informacji zawartych w załączniku nr 6 do SWZ składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) aktualnej koncesji, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) oraz
b) aktualnej Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnych zapewniającą dostawę energii do punktu poboru objętego niniejszym postępowaniem lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ) o posiadaniu ważnej umowy generalnej dystrybucji zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator sp. z o.o. obowiązującą do końca wykonywania przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe określone rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostało wskazane w załączniku nr 7a oraz załączniku nr 7b SWZ - Istotne postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 16.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-26

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Gryfice
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania16-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI