Dostawa paliw dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy:

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa paliw dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/1/2024
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDrezdenko
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-02-06
 • Zamawiający"POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-29
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00075109
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/1/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080396330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48957620505

1.5.8.) Numer faksu: +48957620218

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-drezdenko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-drezdenko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/1/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4d0ae8b-be97-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00075109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/879623

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja (nie dotyczy składania ofert) w zakresie przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: za pośrednictwem operatora zewnętrznego: platformazakupowa.pl.
Bezpośredni adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/879623 .
2. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. W sytuacjach awaryjnych np.: w przypadku braku działania platformazakupowa.pl komunikacja będzie prowadzona za pomocą
poczty elektronicznej na adres: po stronie Zamawiającego - zamowienia@szpital-drezdenko.pl , po stronie Wykonawcy na adres poczty elektronicznej podany w treści oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prowadzenia korespondencji elektronicznej przy użyciu platformazakupowa.pl konieczne jest posiadanie:
1. stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputera klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowanej dowolnej przeglądarka internetowa (inna niż Internet Explorer),
4. włączonej obsługi JavaScript,
5. zainstalowanego program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin , w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych przekazanych w toku niniejszego postępowania jest: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adres e-mail: rodo@szpital-drezdenko.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w toku niniejszego postępowania będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Odbiorcami danych mogą być także instytucje państwowe uprawnione do pozyskiwania dokumentów postępowania w toku prowadzonych przez nie działań prawnych.
5. Odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Szpitalem (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), a także dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
6. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
8. W odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo żądania przez osobę, której dane dotyczą:
a) dostępu do danych, przekazanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 15 RODO);
b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a zostały podane przez Wykonawcę (na podstawie art. 16 RODO);
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie art. 18 RODO);
- z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Wykonawcy prawo do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub lit.e RODO;
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z prawa do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania), spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, czyli jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 RODO przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (m.in.: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCZSzp/TP-MN/1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa – oleju napędowego wraz z bezgotówkowym tankowaniem służbowych pojazdów samochodowych na stacjach paliw, będących w dyspozycji Wykonawcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 50 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 50 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 50
oferowana cena

Kryterium B. Procent opustu od ceny z dnia tankowania przedmiotu zamówienia, oferta o najwyższym % opustu otrzyma 50pkt. Pozostałym wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:

% opustu za każdy litr tankowanego paliwa od ceny z dnia tankowania w ofercie badanej
B= --------------------------------------------------------------------- x 50
najwyższy oferowany % opustu ceny za każdy litr tankowanego paliwa

Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie wysokości oferowanego opustu, oferta uzyska 0 pkt. w kryterium

Wynik końcowy badanej oferty = A +B (wyliczone wg powyższych wzorów). Oferta najkorzystniejsza= oferta z najwyższą wartością
uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: opustu od ceny z dnia tankowania

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące szczegółowe warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 112 ust. 2 pkt. 4 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali siecią stacji paliw na terenie Polski, w których Zamawiający będzie dokonywał zakupu przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej jedną stację paliw na terenie miast: Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Gorzów Wlkp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej musi być spełniony przez tego z Wykonawców, który będzie realizował zakres zamówienia dla którego niezbędne jest posiadanie ww. zasobów.
II. Udostępnianie zasobów:
1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2. W zakresie wymaganych zdolności technicznych Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca zobowiązany będzie także przedstawić wraz z ofertą dokumenty określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą, za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za udostępnienie tych zasobów podmiot nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych pomiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca zastąpił ten podmiot innym podmiotem albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuacje podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Jeżeli Wykonawca korzysta z procedury self-cleaning (samooczyszczenia w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Ustawy pzp) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Ustawy pzp. Dowody na potwierdzenie powyższego składa wraz z ofertą. Warunkiem procedury samooczyszczenia jest przyznanie przez Wykonawcę, że popełnił delikt, którego ma dotyczyć samooczyszczenie. Wykonawca nie może skorzystać z procedury samooczyszczenia, jeśli nie przyzna się, iż podlega wykluczeniu.
2. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia wraz z ofertą oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy pzp podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeśli dotyczy – Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy składane wraz z ofertą.
2. Jeśli dotyczy – zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzające udostępnienie zasobów przez podmiot udostępniający zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą.
3. Jeśli dotyczy (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie, w tym spółka cywilna) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy w związku z wymaganymi zdolnościami technicznymi, o których mowa w warunku udziału - oświadczenie z art. 117 ust. 4 Ustawy, składane wraz z ofertą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem okoliczności wynikających oferowanych rozwiązań równoważnych.
2. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp., że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne do wymagań wskazanych w pkt. 9.1 SWZ (zgodność przedmiotu oferty ze wskazanymi wymaganiami prawnymi i normą) nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli dokumenty te sporządzone są w języku obcym, Zamawiający będzie żądał ich tłumaczenia na język polski.
2. Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę oraz złożone oświadczenia i dokumenty, nie wynika z dokumentów rejestrowych wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie, zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wszelka korespondencja w toku postępowania będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art.58 Ustawy, żądane oświadczenie z art. 125 ust. 1 potwierdzające brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, składa wraz z ofertą każdy z wykonawców. Żaden z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli choć jeden z tych wykonawców podlega wykluczeniu, to każdy z pozostałych wykonawców również zostaje wykluczony, a ich oferta wspólna podlega odrzuceniu.
3. Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
5. Złożenie wraz z ofertą oświadczenia wskazanego w powyższym pkt. 5.7 ppkt.3 ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:
1. zmiana warunków płatności i terminów płatności w granicach obowiązujących aktów prawnych;
2. przedłużenie terminu obowiązywania umowy ponad czas określony w sytuacji niezrealizowania szacowanej ilości paliwa w wyznaczonym okresie obowiązywania umowy;
3. ustawowe zmiany w zakresie sposobu wystawiania i doręczania faktur;
4. zwiększenie opustu cenowego;
5. zmiana ilości tankowanych pojazdów;
6. zmiana ilości kart flotowych;
7. sposób ewidencji bezgotówkowego tankowania,
8. zmiana wartości netto i brutto zawartej umowy w związku z zastosowaniem przewidzianych przesłanek waloryzacji wynagrodzenia.
9. zmiana cen określonych w załączniku nr 1 (w tym wartości brutto) w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, iż zmianie nie ulega zaoferowana cena jednostkowa netto poszczególnych pozycji asortymentowych. O zmianie (wraz z podaniem podstawy prawnej) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem. Zmiana ta skutkuje z dniem wejścia w życie nowej stawki VAT, zmianą wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy oraz zmianą kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w zakresie stawki VAT i nie wymaga aneksu.
10. zmiana ceny jednostkowej netto w związku ze zmianami wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca składa pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne, wykazujące związek przyczynowo-skutkowy potwierdzający, że zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad i stawek ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego ma bezpośredni wpływ na cenę przedmiotu umowy, w związku z czym konieczne jest podwyższenie cen. Z wyliczeń tych winien wynikać bezpośredni związek między wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za realizowane usługi a wprowadzonymi zmianami prawnymi dotyczącymi ww. okoliczności.
11. waloryzacja cen w związku z obowiązkiem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca składa pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne, wykazujące związek przyczynowo-skutkowy potwierdzający, że dokonywanie wpłat do PPK ma bezpośredni wpływ na cenę przedmiotu umowy, w związku z czym konieczne jest podwyższenie cen.
12. zmiana cen określonych w załączniku nr 1 (w tym wartości brutto) w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany klasyfikacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmianie nie ulega zaoferowana cena jednostkowa netto poszczególnych pozycji asortymentowych. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem do doręczenia Zamawiającemu uzasadnienia faktycznego wraz z podstawą prawną wnioskowanej zmiany. Zmiana ta będzie wprowadzana aneksem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: platformazakupowa.pl, bezpośrednio ze strony prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/879623

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie będzie stosował dodatkowych kryteriów oceny ofert w celu ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji
NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię kaczki biegusy indyjskie - Sława
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania05-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Kupię kaczki biegusy indyjskie. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI