Dostawa opału w okresie VIII-XII 2021

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa opału w okresie VIII-XII 2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJaworzno
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-07-28
 • ZamawiającyMIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00117264
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa opału w okresie VIII-XII 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271076830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zacisze Boczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (32)618-18-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 271076830

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Zacisze Boczna 3

1.11.4.) Miejscowość: Jaworzno

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-600

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://mzopow.bip.jaworzno.pl/strony/menu/19.dhtml

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału w okresie VIII-XII 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9068eca-e3c3-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001207/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa węgla i koksu do placowek oświatowo wychowawczych w II połowie 2021 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mzopow.jaworzno.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami służąca do składania/ wycofywania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki:
/Mzopow/SkrytkaESP za pomocą dostępnego: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
1) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
2) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania

2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu i ePUAP) oraz 70 MB (poczta elektroniczna zamawiającego).
4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument /informację z serwera pocztowego zamawiającego.
5. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu w zakładce „Dla Wykonawców” lub na stronie głównej w zakładce Postępowania na miniPortalu.
6. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://mzopow.bip.jaworzno.pl/strony/menu/19.dhtml

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://mzopow.bip.jaworzno.pl/strony/menu/19.dhtml

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie jest Pan Mateusz Jakubik, adres e-mail; iod@mzopow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OW.VII.260.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa;
a) 55 ton węgla eko groszek - luz (z zastrzeżeniem zmniejszenia dostaw o 10 ton dostawy rezerwowe)
o parametrach:
- uziarnienie - 5 - 25 mm,
- wartość opałowa - min. 25.000 kJ/kg,
- zawartość popiołu - max.9%,
- zawartość siarki - max. 0,8%,
- zawartość wilgoci - max. 10%

b) 60 ton koksu grubego (z zastrzeżeniem zmniejszenia dostaw o 10 ton dostawy rezerwowe)
o parametrach:bez pozostałości amoniaku powstającego przy produkcji koksu o parametrach:
- uziarnienie - min.40 mm,
- wartość opałowa - min.26.800 kJ/kg ,
- zawartość wilgoci - max. 8%,
- zawartość popiołu - max.12%,
- zawartość siarki - max. 0,7%,
zgodnie z harmonogramem dostaw zawartym w załącznikach do specyfikacji (Załącznik Nr 1,
Załącznik Nr 2) i zgodnie z § 1 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ, Załącznik Nr 4).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09113000-4 - Koks

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich wagi procentowe:
cena brutto oferty – 100% ( max. 100 pkt.),

Cena brutto oferty z najniższą ceną (zł)
2. Ocena punktowa = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.
Cena brutto badanej oferty (zł)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wniesie wadium w wysokości
1.600,00 PLN w jednej lub kilku następujących formach:
1.1. pieniądzu,
1.2. gwarancjach bankowych,
1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).
2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3
Prawa zamówień publicznych.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi zostać uznane na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert, określonym w Dziale XXIV pkt 1 SWZ.
Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę.
4. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2- 1.4 ustawy uPzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
r-k nr 46 1030 1159 0000 0000 9200 1032. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dostaw w ramach ustalonego harmonogramu dostaw eko groszku - Załącznik Nr 1, dostaw koksu - Załącznik Nr 2 w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, w tym wyjątkowo wysokich lub niskich temperatur powietrza lub otrzymania przez placówkę drewna do opalania. Zmiana umowy w tym przypadku polegać będzie na zmianie ilości eko groszku lub koksu określonych dla każdej z placówek w poszczególnych miesiącach harmonogramu dostaw - Załącznika Nr 1, Załącznika Nr 2 do SWZ, przy jednoczesnym zachowaniu łącznej ilości węgla, eko groszku i koksu określonej dla każdej z placówek w tym harmonogramie.
2. Zamawiający, w przypadkach o których mowa w ust. 2, zastrzega także możliwość zmiany terminów dostaw eko groszku, koksu w poszczególnych miesiącach, określonych w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2 do SWZ – harmonogramie dostaw
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostaw rezerwowych z jednoczesnym zmniejszeniem wartości umowy.
4. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany stawki podatku VAT z chwilą wejście w życie stosownych przepisów, dotyczących zmian wysokości podatku od towarów i usług, oraz związanej
z tym faktem zmiany wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26

2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Sprzedam do skupu 2 duże lodówki i TV 32 " - Kozy
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania02-08-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Sprzedam do skupu 2 duże lodówki i TV 32 ". Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI