DOSTAWA OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2021/

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2021/2022
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMirsk
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-08-16
 • ZamawiającyGmina Mirsk
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00120198
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mirsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 39

1.5.2.) Miejscowość: Mirsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-630

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 64 70 440

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mirsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd4878bb-e623-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002643/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2021/2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.mirsk.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Według wymagań określonych w Instrukcji korzystania z platformy zakupowej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w rozdziale I pkt 15 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w rozdziale I pkt 15 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 178869,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2021/2022

4.2.5.) Wartość części: 90983,74 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135000-4 - Oleje opałowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej = 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa węgla kamiennego i eko-groszku workowanego polskiego do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2021/2022

4.2.5.) Wartość części: 87886,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zakres zamówienia na podobne dostawy:
Dostawa węgla kamiennego i eko-groszku workowanego polskiego w sezonie grzewczym 2021/2022 zwiększenie do 50% zakresu rzeczowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej = 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie jeżeli:
• przedstawi wypis z rejestru sądowego lub aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.
• oświadczenia że wykonawca nie zalega opłacaniem podatków lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 2 do SWZ,
• oświadczenia że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załącznik nr 2 do SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2021 Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021r. poz. 716).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia zawodowego, jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonalni co najmniej 2 zadania zrealizowane do upływu terminu składania ofert polegających na dostawie opału w ilości nie mniejszej niż 40 ton węgla lub produktu na bazie węgla lub/oraz 20 tys. litrów oleju opałowego/napędowego – grzewczego, łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie w podanym zakresie (np. referencje, potwierdzenia wykonania usługi itp.) - załącznik nr 5 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ.
- Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec osób trzecich w myśl art. 13 i/lub 14 RODO- załącznik nr 3 do SWZ.
- Wykaz dostaw – doświadczenie zawodowe - załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W kwocie 1000,00 zł dla zadanie I i 1000,00 zł dla zadania II

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa może być modyfikowana zgodnym postanowieniem stron dokonanym w formie pisemnej, na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przy użyciu "Formularza do złożenia , zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na Platformie miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) lub Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePuap (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-15

2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pracę przy odśnieżaniu parkingu przy markecie - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania18-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pracę przy odśnieżaniu parkingu przy markecie Wrocław ul. Strachocińska. Sezon 2021/2022. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI