Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPłociczno-Tartak
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2023-12-04
 • ZamawiającySZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE-TARTAK
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-25
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00514237
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE-TARTAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001145166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 16

1.5.2.) Miejscowość: Płociczno-Tartak

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 565 93 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.plociczno@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola-plociczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e670a4f2-8b6a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00452395/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju opałowego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e670a4f2-8b6a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub za pomocą
poczty elektronicznej wskazanej poniżej:
przetargi.plociczno@wp.pl
(nie dotyczy składania ofert).
Sposób złożenia oraz składania oferty został opisany w pkt. 12 SWZ. Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e670a4f2-8b6a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB). W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania SP.261.3.2023.AP (nr sprawy) lub numerem postępowania na Platformie  ocds-148610-e670a4f2-8b6a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na Platformie eZamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw., konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniana będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ link do postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e670a4f2-8b6a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz informacje zamieszczone
w zakładce „Centrum Pomocy”.
Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, powinny być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak - Dyrektor Szkoły, Płociczno-Tartak 16, 16-402 Suwałki, tel. 87 5639027, email sekretariat@szkola-plociczno.pl ;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 698032972 email, k.zuk.iod@gmail.com ;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO w związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, rozliczeniem umowy, realizacją i rozliczeniem dofinansowania, monitoringiem i ewaluacją projektu, sprawozdawczością oraz kontrolą organów zewnętrznych, której Państwo są stroną w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.) , przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejszej. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. RODO
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielnie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.261.3.2023.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak z siedzibą główną w Płocicznie-Tartak 16, 16-402 Suwałki oraz do siedziby tymczasowej w Poddubówku 17, 16-402 Suwałki. Olej opałowy powinien spełniać wymagania Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej SWZ. Dostarczony olej opałowy powinien spełniać odpowiednie wymagania jakościowe i musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż poniżej wymienione:
1) gęstość w temperaturze 15oC (nie wyższa niż) 860 kg/m3;
2) lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC (nie większa niż) 6 mm2/s;
3) temperatura płynięcia (nie wyższa niż) -20 oC;
4) temperatura zapłonu (nie mniejsza niż) 56oC;
5) zawartość wody (nie wyższa niż ) 200mg/kg;
6) zawartość siarki (nie więcej niż) 0,10%;
7) wartość opałowa (nie mniejsza niż) 42,6 MJ/kg;
8) zawartość znacznika (nie wyższa niż) 9 mg/l;
9) barwa czerwona.
3.2. Planowane dostawy: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, planowana łączna ilość 35 000 litrów oleju opałowego (siedziba główna + siedziba tymczasowa). Pojemność zbiorników na olej opałowy wynosi:
siedziba główna Płociczno-Tartak 16 : 5 500 litrów.
siedziba tymczasowa Poddubówek 17: 5 500 litrów.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie między innymi od warunków pogodowych. Minimalna wartość zamówienia, która będzie zrealizowana (zamówiona) przez Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia wyniesie nie mniej niż 30 % wartości łącznej wartości zamówienia.
3.4. UWAGA ! Zamawiający informuje, że tymczasowa siedziba pod adresem Poddubówek 17, 16-402 Suwałki funkcjonuje do czasu zakończenia remontu szkoły głównej. Planowane zakończenie remontu wrzesień - listopad 2024 roku. Po zakończeniu remontu wszystkie zamówienia będą realizowane do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich, Płocicznie-Tartak 16, 16-402 Suwałki o czym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego.
3.5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, odpowiednio oznaczonymi i przystosowanymi własnymi środkami transportowymi posiadającymi ważne świadectwa legalizacji liczników, z nienaruszonym oplombowaniem, na własny koszt i ryzyko, wraz z załadunkiem, rozładunkiem opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Płociczno-Tartak 16 oraz na terenie siedziby tymczasowej zlokalizowanej w Poddubówku 17, 16-402 Suwałki zgodnie ze złożonym zamówieniem. Autocysterny realizujące dostawy muszą być wyposażone w pompy wraz z legalizowanym układem pomiarowo-wydawczym z możliwością odczytu pomiaru.
3.6. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w:
1) Obowiązującej w Polsce normy PN-C-96024:2020-12 lub równoważnej;
2) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2008 z późn. zm.);
3) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. z 2022 r. poz. 2633 z późn. zm.);
4) Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tj. Dz. z 2023 r. poz. 846 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 1314 z późn. zm.)
3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Dzielenie zamówienia na części mogłoby skutkować zwiększeniem nakładów finansowych po stronie Zamawiającego w celu realizacji zadania.

3.8. Kody CPV:
Główny:
09135100-5 olej opałowy

3.9. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ. Opis ten wskazuje na wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Dzięki precyzyjnemu opisowi przedmiotu zamówienia, jedyna różnica będzie zaoferowana cena (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). Ponadto zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego jest dostawa powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych.
3.10. Zamawiający nie stawia wymagań wynikających z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów
Cena (C) 100 % 100 punktów
1 % odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium – 100 pkt.
Punkty za kryterium Cena (C) zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia najtańszej
C = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia oferty ocenianej
W kryterium Cena (C), oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów -100 punktów- a pozostałe oferty po matematycznych przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
Podstawą do porównania ofert będzie łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za realizację całości przedmiotu zamówienia.
Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza ofertowego”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
6.2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SWZ, zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe.
Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił.
6.3. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 6.1 SWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
6.4. Zgodnie z art. 110 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.5. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na odrębne wezwanie obejmują:odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
9.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.5.1. SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
9.4. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
9.5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na odrębne wezwanie obejmują: koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane).
10.5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
10.6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
10.8. W odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest on spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
10.9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.8, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
10.10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców.
10.11. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz wskazanymi w pkt. 21 SWZ.
UWAGA: Zamawiający nie ma możliwości ich wskazania w tym miejscu ze względu na ograniczoną ilość znaków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 16:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e670a4f2-8b6a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 17:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania limitu 35 000 litrów oleju opałowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wycinkę 5 drzew - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania20-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wycinkę 5 drzew. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI