Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku do obiektów stanowiących mienie Powiatu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻary
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-05
 • ZamawiającyPowiat Żarski
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-24
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00061665
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Żarski

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomosciami

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970777803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 5

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 684790600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatzarski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b383095b-b077-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00061665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031190/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej w 2024 r. do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b383095b-b077-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności , z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania – WIGN.272.02.2024.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie biegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny- PAdES, wewnętrzny- XAdES) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu
(typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
m) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie: 68479 06 00. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
2. Cele i podstawy przetwarzania: dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celach archiwizacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku zawarcia umowy w celu jej realizacji i rozliczenia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Administratorem, jeśli takie się pojawią.
3. Odbiorcy danych osobowych1) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 2) Ponadto Pani/Pana dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy.
4. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
5. Okres przechowywania danych: 1) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia;2) W przypadku danych osobowych przetwarzanych do wykonania umowy będą one przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
umowa przestała obowiązywać.6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; na pod. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając jednocześnie na względzie, że skorzystanie przez osobę z tego prawa, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; na pod. art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu innym niż wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; na pod. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- żądanie to, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczenia stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U.UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., zwanym „RODO”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIGN.272.02.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2022.1385 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Dostawę energii elektrycznej do 35 punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ, zarządzanych przez 1 jednostkę wyszczególnioną w załączniku nr 8 do SWZ – Powiat Żarski.
b) W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta 1 umowa obejmująca dostawę energii elektrycznej do 35 Punktów Poboru En. Elektrycznej wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SWZ. Płatnikami za zużytą energię będą poszczególne jednostki organizacyjne korzystające z przyporządkowanych sobie punktów poboru energii. Faktury VAT należy wystawiać i dostarczać na adresy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ).
c) Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem poboru energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucji – umowa dystrybucji stanowi załącznik nr 12.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Powiatu Żarskiego – załącznik nr 7 do SWZ.
4. Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży en. elektrycznej na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej (załącznik nr 8 do SWZ) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Enea Operator Sp. z o.o.) - celem uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 01.04.2024r. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa (w ciągu 4 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu.
5. Zamawiający oświadcza, że żaden z odbiorców nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE.
6. Zamawiający w załączniku nr 6 do SWZ zawarł istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w przygotowanej umowie z Zamawiającym. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy na drukach Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „Cena” w PLN:
znaczenie kryterium - 60% (0,6);
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt, gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
2. Kryterium „Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia” w dniach:
znaczenie kryterium - 40% (0,4);
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
LTZ = (TZ / TZmax) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
LTZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 30 dni.
W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty termin 30 dni.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2022.1385 ze zm.). Należy przez to rozumieć posiadanie przez Wykonawcę aktualnej
koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej: warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie o minimalnej wartości 700.000,00 zł brutto w zakresie sprzedaży energii elektrycznej - potwierdzone referencjami, poświadczeniem lub innym dokumentem stwierdzającym, że dostawa została wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie w art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: posiadanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
-Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie o minimalnej wartości 700.000,00 zł brutto w zakresie sprzedaży energii elektrycznej - potwierdzone referencjami, poświadczeniem lub innym dokumentem stwierdzającym, że dostawa
została wykonana należycie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN ( dziesięć tysięcy zł)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020. 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO BP 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
5 Potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do składnej oferty.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.3 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zmówienie.
2) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
3) Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
- patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 11 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w
imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestrowi Przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
4) Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a. Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b. Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólna.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale XI SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na Ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale XIV pkt. 3.1.2 SWZ zawierające informacje dotyczące tych
podmiotów.
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w SWZ oraz zawierającej istotne dla Zmawiającego postanowienia stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ, wg własnego wzoru.
2. Inne postanowienia, mogące znacząco wpływać na zakres i treść umowy, mogące mieć znaczenie dla stron umowy wymagają obustronnego uzgodnienia przez podpisaniem umowy.
3. Ostateczna wersja umowy przygotowana przez Wykonawcę, przez podpisaniem podlega akceptacji Zamawiającego.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz na mocy innych ustaw generujących konieczność wniesienia określonych zmian.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-05

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię kaczki biegusy indyjskie - Sława
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania05-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Kupię kaczki biegusy indyjskie. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI