„Utrzymanie miejskich fontann w Tychach w 2021 roku”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Utrzymanie miejskich fontann w Tychach w 2021 roku”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTychy
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2021-01-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyTyski Zakład Usług Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-29
 • Numer ogłoszenia774023-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 774023-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Tyski Zakład Usług Komunalnych: „Utrzymanie miejskich fontann w Tychach w 2021 roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27848986000000, ul. Budowlanych  43 , 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 438 22 00, , e-mail biuro@tzuk.tychy.pl, , faks 32 438 22 15.
Adres strony internetowej (URL): https://tzuk.tychy.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
Adres:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy. UWAGA: Zamawiający informuje, iż z uwagi na obowiązujące w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach procedury związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, osoby które zechcą brać udział w jawnym otwarciu ofert proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres e-mail zamowienia@tzuk.tychy.pl lub telefonicznie 32 438 22 00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utrzymanie miejskich fontann w Tychach w 2021 roku”
Numer referencyjny: TZUK.271.30.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie w ruchu ciągłym sześciu fontann, zlokalizowanych na terenie miasta Tychy, tj. fontanny na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny, Placu Korfantego oraz w Parku Rodzinnym bł. Karoliny i w Parku Niedźwiadków, wraz z usuwaniem usterek i awarii w 2021 r.2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:2.1.uruchomienie fontann oraz przygotowanie ich na sezon zimowy,2.2.czyszczenie dna niecek, przelewów fontanny z liści, worków, kamieni i innych odpadów stałych oraz utrzymanie czystości wokół fontanny,2.3.czyszczenie koszy ssawnych pomp oraz prefiltrów pomp,2.4.sprawdzanie działania pomp i innych urządzeń,2.5.sprawdzanie czystości rząpia i stanu pompki zatapialnej,2.6.sprawdzanie świecenia żarówek (reflektorów) i w razie potrzeby wymiana zepsutych,2.7.sprawdzanie działania poszczególnych atrakcji wodno-świetlnych,2.8.sprawdzanie parametrów wody i poziomu środków chemicznych w beczkach,2.9.kontrolowanie ilości wody świeżej (wskazania wodomierza),2.10.płukanie filtra piaskowego, a w razie konieczności jego uzupełnienie,2.11.sprawdzenie czystości zbiornika przelewowego i w razie potrzeby jego wyczyszczenie,2.12.sprawdzenie działania zabezpieczeń elektrycznych,2.13.sprawdzenie wentylacji komory,2.14.zgłaszanie i usuwanie awarii lub usterek.3.Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:3.1.Załączniku nr 2: we wzorze umowy,3.2.Załączniku nr 3: opisie przedmiotu zamówienia,3.3.Załączniku nr 4: kosztorysie ofertowym, zawierającym wykaz fontann i ilość miesięcy w trakcie których należy zrealizować zakres rzeczowy,3.4.Załączniku nr 4a: kosztorysie ofertowym, zawierającym rodzaj prac i ilość roboczogodzin.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50511000-0
50512000-7
65320000-2
90600000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.04.2021   lub zakończenia: 16.11.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. w okresieostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych – wykonuje jedną (1) usługę (zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy)obejmującą niżej podany zakres: 1.1.utrzymanie co najmniej czterech fontann wyposażonych w automatyczne stacje kontrolno – pomiarowe chlor (redox), Ph wody, w tym przynajmniej jedna fontanna sferyczna (typu kula / sfera) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto - usługa ta powinna być realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy.2. Dysponował co najmniej: 2.1 1 osobą do pełnienia nadzoru nad pracami związanymi z utrzymaniem fontann, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat (liczone jako suma miesięczna wskazanych w wykazie umów) na stanowisku kierowniczym związanym z utrzymaniem fontann,2.2 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem przy uruchamianiu i eksploatowaniu fontann,2.3 1 osobą z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV,2.4 1 osobą posiadającą dyplom inżyniera automatyka z minimum 6-cio miesięcznym doświadczeniem przy uruchamianiu i eksploatowaniu fontann.2.5 Zamawiający dopuszcza wskazywanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko wskazane w pkt 2.1. – 2.4.2.6 Osoba, o której mowa w pkt. 2.1. musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. 2.7 Wymieniony w pkt. 2.1. – 2.4. skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.3. Dysponował co najmniej: 3.1 odkurzaczem basenowym – 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lubekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimstosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP. 1.1.W odniesieniu dowarunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcymogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacjiktórych te zdolności są wymagane. 1.2.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacjafinansowa lub ekonomiczna podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przezWykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawywykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1.2.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 1.2.2.zobowiązał się doosobistego Wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lubzawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.1.1. i 5.1.2. SIWZ.1.3.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodęponiesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że zanieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 1.4.Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczasię Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z podstaw wykluczenia, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22PZP, Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia oświadczeń i dokumentów napotwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowaw pkt 6.1 SIWZ składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1.Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jestubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł. 2. Wykazu usługwykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodówokreślających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2.1. dowodami, októrych mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzeczktórego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych sąwykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ichnależyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert (dotyczy warunku udziału, o którym mowa w pkt 5.1.2.1. SIWZ). Wzór wykazuusług będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.4. SIWZ.3.Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wszczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonaniazamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy warunku udziału, o którym mowa w pkt5.1.2.2. SIWZ). Wzór wykazu osób będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, októrym mowa w 6.4. SIWZ. 4. Wykazu narzędzi dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (dotyczy warunku udziału, o którym mowa w pkt 5.1.2.3.1. SIWZ). Wzór wykazu narzędzi będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.4. SIWZ.5. Jeżeli wymagane kwoty w dokumencie wymienionym w pkt 1.1.,będą wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wedługśredniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BiuletynieZamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniempublikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzającychokoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli Zamawiający posiadaoświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniuustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadaniapubliczne. 3. Na zawartość oferty składa się:3.1.Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzórdruku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 3.2.Wypełnione i podpisane Oświadczenie, októrym mowa w pkt. 6.1. SIWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 3.3.Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy - wzór druku stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 3.4.Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy - wzór druku stanowi załącznik nr 4a do SIWZ, 3.5. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynikabezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy), 3.6. Dowody, o których mowa w pkt. 6.2.SIWZ (jeżeli dotyczy), 3.7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.3. SIWZ (jeżeli dotyczy),3.8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówieniapublicznego (jeżeli dotyczy), 3.9. Dokument wadium w formie innej niż pieniężna. 4.Wykonawca,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o którejmowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz zezłożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymWykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej(http://bip.tzuk.tychy.p /index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56) wrazz informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji Wykonawcy na przystąpienie do usunięcia usterki / awarii 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Za zgodną Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany terminów wykonania usługi w zakresie utrzymania fontann w przypadku wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez Strony, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji (niekorzystne warunki atmosferyczne tzn. opady śniegu, niska temperatura, remont fontanny w Parku Rodzinnym bł. Karoliny, oraz innych decyzji organów zewnętrznych (np. decyzja sanepidu), itp.2.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.),dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1.1.Administratorem danych osobowych jest Tyski ZakładUsług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych43, 43 – 100 Tychy. 1.2.Administrator wyznaczyłInspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1)pod adresem poczty elektronicznej:iod@tzuk.tychy.pl; 2)pisemnie na adres siedziby Administratora. 1.3.Dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego. 1.4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawyz dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 1.5.Dane osobowe będą przechowywanejedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresieprzewidzianym przepisami prawa.1.6.Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą onebyć przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przedewszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działaniaarchiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.1.7.Obowiązek podaniadanych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu,na zasobyktórego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 1.8.W odniesieniu do udostępnionych danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.1.9.Osoba udostępniająca dane posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danychosobowych jej dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danychosobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym zustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.); − na podstawieart. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnieniakorzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, żeprzetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 1.10. Osobieudostępniającej dane nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.1.11.Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO (załącznik nr 1 do SIWZ).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę rozbicie żeliwa - Wojkowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania26-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę rozbicie żeliwa ilość około 70 ton w skali roku około 1000-1500. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Roz-wój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Euro-pejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Tychy: Kompleksowy System Informacji Miejskiej w Tychach – etap 7
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Bieżące utrzymanie wiat i słupków przystankowych starego typu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: „Przeglądy i konserwacja sprzętu służby żywnościowej”