Dostawa sprzętu kolarskiego niezbędnego do realizacji zadania publicznego pn.: „Kolarskie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu kolarskiego niezbędnego do realizacji zadania publicznego pn.: „Kolarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-30
 • Numer ogłoszenia617046-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 617046-N-2019 z dnia 2019-10-30 r.

Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy: Dostawa sprzętu kolarskiego niezbędnego do realizacji zadania publicznego pn.: „Kolarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 00078609300000, ul. ul. Trylogii  2/16 , 01-982  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 569 99 14, e-mail przetargi@insp.waw.pl, faks 22 569 99 06.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.insp.waw.pl/
Adres profilu nabywcy: https://insp.waw.pl/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowy Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.insp.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.insp.waw.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu kolarskiego niezbędnego do realizacji zadania publicznego pn.: „Kolarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego”.
Numer referencyjny: OOP.26.27.2019.MC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu kolarskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 (cztery) części: 1) Część I zamówienia – koła, szytki, opony, dętki; 2) Część II zamówienia – łańcuchy, pedały; 3) Cześć III zamówienia – przerzutki, klamkomanetki, kasetki; 4) Część IV zamówienia – ramy, pulsometry, trenażery. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek oraz wniesienie sprzętu. 4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, rozładowany i wniesiony przez Wykonawcę do jednego lub kilku magazynów zlokalizowanych w 15 punktach w następujących miastach: 1) Ruda Śląska; 2) Puławy; 3) Opole; 4) Darłowo; 5) Toruń; 6) Wrocław; 7) Strzelce Krajeńskie; 8) Łódź; 9) Spytkowice; 10) Warszawa – Wesoła; 11) Kalisz; 12) Kartuzy; 13) Białystok; 14) Biskupiec; 15) Rzeszów. 5. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia nowego, nieużywanego, który nie pochodzi z wystaw, ekspozycji, prezentacji oraz posiadającego właściwości zgodne z cechami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i złożoną ofertą. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy, a niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji obowiązują przepisy o rękojmi za wady, zgodnie z kodeksem cywilnym. W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca przejmie te prawa.

II.5) Główny kod CPV: 34430000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34432000-4
34432100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21

II.9) Informacje dodatkowe: Jeżeli w dokumentach określających szczegółowy przedmiot zamówienia, zostały użyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje sprzęt lub usługę dostarczaną przez konkretnego wykonawcę ma ona wyłącznie charakter informacyjny, zaś Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Zwroty, które mogłyby wskazywać na konkretny sprzęt lub wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne”. W takim też przypadku, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie sprzętu równoważnego do opisywanego w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy oraz nazwy producenta sprzętu równoważnego, a także dołączenie do oferty opisu ze szczegółową specyfikacją, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany sprzęt posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez Zamawiającego: 1) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, 2) jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż sprzęt zalecany przez Zamawiającego, 3) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany sprzęt, Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość lub niezawodność dostarczonego sprzęty równoważnego odbiega na niekorzyść od parametrów sprzętu oryginalnego, może zażądać od Wykonawcy zamiany sprzętu oferowanego na sprzęt oryginalny, wskazany przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania sprzętów równoważnych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w szczególności: - karty charakterystyki, specyfikacje techniczne określające parametry oferowanego sprzętu (o i ile sprzęty te je posiadają)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do dokumentacji przetargowej (DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ODDZIELNIE) wraz z zestawieniem asortymentowym oferowanych sprzętów (nazwa handlowa oferowanego sprzętu oraz nazwa producenta) sporządzonym wg załącznika nr 6 do dokumentacji przetargowej (DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ODDZIELNIE); 2. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik (w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy) lub w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum; 3. W przypadku zastrzeżenia części Oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca winien załączyć do Oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty/ofert częściowe w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Termin dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy, w szczególności: 1) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej: a) dopuszczalne jest zastosowanie nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, wynikających z postępu technicznego, spełniających wymagania określone w przedmiocie umowy, nie powodujące wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy; b) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych sprzętu w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego sprzętu. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych dostarczonego sprzętu oraz nie może powodować zwiększenia wartości umowy; c) jeżeli wprowadzenie zmian umowy wynikać będzie ze zmiany obowiązujących przepisów; d) zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych. 2) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy; 3) Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w Umowie w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 2. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 Umowy. 3. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-08, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu kolarskiego - koła, szytki, opony, dętki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu kolarskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Część I zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek oraz wniesienie sprzętu. 3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, rozładowany i wniesiony przez Wykonawcę do jednego lub kilku magazynów zlokalizowanych w 15 punktach w następujących miastach: 1) Ruda Śląska; 2) Puławy; 3) Opole; 4) Darłowo; 5) Toruń; 6) Wrocław; 7) Strzelce Krajeńskie; 8) Łódź; 9) Spytkowice; 10) Warszawa – Wesoła; 11) Kalisz; 12) Kartuzy; 13) Białystok; 14) Biskupiec; 15) Rzeszów. 4. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia nowego, nieużywanego, który nie pochodzi z wystaw, ekspozycji, prezentacji oraz posiadającego właściwości zgodne z cechami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i złożoną ofertą. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy, a niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji obowiązują przepisy o rękojmi za wady, zgodnie z kodeksem cywilnym. W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca przejmie te prawa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34432000-4, 34432100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu kolarskiego - łańcuchy, pedały.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu kolarskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Część II zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek oraz wniesienie sprzętu. 3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, rozładowany i wniesiony przez Wykonawcę do jednego lub kilku magazynów zlokalizowanych w 15 punktach w następujących miastach: 1) Ruda Śląska; 2) Puławy; 3) Opole; 4) Darłowo; 5) Toruń; 6) Wrocław; 7) Strzelce Krajeńskie; 8) Łódź; 9) Spytkowice; 10) Warszawa – Wesoła; 11) Kalisz; 12) Kartuzy; 13) Białystok; 14) Biskupiec; 15) Rzeszów. 4. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia nowego, nieużywanego, który nie pochodzi z wystaw, ekspozycji, prezentacji oraz posiadającego właściwości zgodne z cechami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i złożoną ofertą. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy, a niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji obowiązują przepisy o rękojmi za wady, zgodnie z kodeksem cywilnym. W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca przejmie te prawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34432000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa sprzętu kolarskiego - przerzutki, klamkomanetki, kasetki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu kolarskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Część III zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek oraz wniesienie sprzętu. 3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, rozładowany i wniesiony przez Wykonawcę do jednego lub kilku magazynów zlokalizowanych w 15 punktach w następujących miastach: 1) Ruda Śląska; 2) Puławy; 3) Opole; 4) Darłowo; 5) Toruń; 6) Wrocław; 7) Strzelce Krajeńskie; 8) Łódź; 9) Spytkowice; 10) Warszawa – Wesoła; 11) Kalisz; 12) Kartuzy; 13) Białystok; 14) Biskupiec; 15) Rzeszów. 4. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia nowego, nieużywanego, który nie pochodzi z wystaw, ekspozycji, prezentacji oraz posiadającego właściwości zgodne z cechami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i złożoną ofertą. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy, a niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji obowiązują przepisy o rękojmi za wady, zgodnie z kodeksem cywilnym. W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca przejmie te prawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34432000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa sprzętu kolarskiego - ramy, pulsometry, trenażery.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu kolarskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Część IV zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek oraz wniesienie sprzętu. 3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, rozładowany i wniesiony przez Wykonawcę do jednego lub kilku magazynów zlokalizowanych w 15 punktach w następujących miastach: 1) Ruda Śląska; 2) Puławy; 3) Opole; 4) Darłowo; 5) Toruń; 6) Wrocław; 7) Strzelce Krajeńskie; 8) Łódź; 9) Spytkowice; 10) Warszawa – Wesoła; 11) Kalisz; 12) Kartuzy; 13) Białystok; 14) Biskupiec; 15) Rzeszów. 4. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia nowego, nieużywanego, który nie pochodzi z wystaw, ekspozycji, prezentacji oraz posiadającego właściwości zgodne z cechami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i złożoną ofertą. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy, a niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji obowiązują przepisy o rękojmi za wady, zgodnie z kodeksem cywilnym. W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca przejmie te prawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34430000-0, 34432000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport towaru - Falkenberg - Błonie
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania05-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport towaru na paletach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI