Dostawa motorowerów na potrzeby WORD Katowice

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa motorowerów na potrzeby WORD Katowice
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2024-03-28
 • ZamawiającyWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00246098
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa motorowerów na potrzeby WORD Katowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: WORD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273747894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Francuska 78

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-507

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@word.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa wojewódzka osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Egzaminowanie i szkolenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa motorowerów na potrzeby WORD Katowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-458a5677-e1dd-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00246098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00217320/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa motocykli oraz motorowerów na potrzeby WORD Katowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wordkatowice.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wordkatowice.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowania zakupowe prowadzone
są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy Przetargowej Word Katowice: https://wordkatowice.logintrade.net/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół
HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych
przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Word Katowice ma dostęp do możliwości
złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z
Zamawiającym w pozostałych obszarach. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są
pod adresem: https://wordkatowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
2. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone
złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu,
oferty przez Platformę Przetargową. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez
kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu.
Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.
3. Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem
kwalifikowanym.
2) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie
dostępnej pod adresem: https://wordkatowice.logintrade.net/ w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z
niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://wordkatowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO”, zamawiający, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD), z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78 ,40-507
Katowice, telefon 32/3593031 e-mail: word@word.katowice.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AT-ZP.262.7.2024.EG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Motorowery z manualną skrzynią biegów w zakresie kategorii AM prawa jazdy – 6 sztuk,

4.2.6.) Główny kod CPV: 34420000-7 - Skutery silnikowe i rowery z silnikiem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji obejmującej wszelkie usterki mechaniczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Motorowery z automatyczną skrzynią biegów w zakresie kategorii AM prawa jazdy – 6 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 34420000-7 - Skutery silnikowe i rowery z silnikiem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji obejmującej wszelkie usterki mechaniczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W postępowaniu,
zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których
mowa w Rozdziale 8:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji i Zamawiający nie może ich pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Brak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wyciąg ze świadectwa homologacji oferowanych pojazdów (składany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wyciąg ze świadectwa homologacji oferowanych pojazdów (składany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
a) dla części I: w kwocie 500,00 zł
b) dla części II: w kwocie 500,00 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 28.03.2024 r. o godzinie 10:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową – w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przedstawili zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowę konsorcjum lub inną umowę o podobnym charakterze, w szczególności umowę o współpracy).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z wykonawców. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, został określony w załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 Pzp, a ponadto w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 11 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 lit. a),
3) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy:
a) na asortyment o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą jak ustalona w umowie, w sytuacji gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji (po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta, lub innym dokumentem w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,
b) jeżeli za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie będzie dostępny asortyment o przewyższających parametrach technicznych niż oferowany na dzień składania oferty, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,
4) zmiany dotyczącej terminów wykonania umowy określonych w § 2:
a) poprzez wydłużenie terminu, o którym mowa § 2 o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 11,
b) poprzez wydłużenie terminu, o którym mowa § 2 o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku wystąpienia przyczyny organizacyjnej leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności polegającej na braku możliwości odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, w szczególności z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
c) poprzez wydłużenie terminu, o którym mowa § 2 o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez Wykonawcę, związanych w szczególności z okresowym brakiem dostępności u producenta lub wstrzymaniem produkcji zamówionego asortymentu wskazanego w ofercie - poparte oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta),
5) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy lub zmiany części zamówienia powierzonego podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę Podwykonawcy i część zamówienia powierzonego Podwykonawcy,
6) zmian, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, niezależnie od ich wartości,
7) innych zmian przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wordkatowice.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport sl500 (zablokowane hamulce) z Bremerhaven- Częstochowa
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport sl500 (zablokowane hamulce) z Bremerhaven i przewóz pod Częstochowę. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI