Najem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Najem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-08-16
 • ZamawiającyWOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00294188
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Najem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000898946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Karola Chodkiewicza 44

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-667

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wsd.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsd.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a104ec26-148a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070166/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Najem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a104ec26-148a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.wsd.org.pl, http://miniportal.uzp.gov.pl, http://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie określonym w pkt. 1 może odbywać się także za pomocą poczty elektronicznej: adres poczty elektronicznej Zamawiającego email: przetargi@wsd.org.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści specyfikacji warunków zamówienia jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez wskazania źródła zapytania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.wsd.org.pl.
10. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SWZ.
12. Dokonaną zmianę SWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.wsd.org.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w ofertach.
O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną poinformowani wykonawcy, którym przekazano SWZ oraz informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wsd.org.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy,
przy ul: Chodkiewicza 44, kod pocztowy 85-667, adres e-mail: sekretariat@wsd.org.pl, tel. 52 32 62 200;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy jest
Pan Przemysław Wojciechowski, kontakt: iod@wsd.org.pl, tel.: 513 403 201;
3. Dane osobowe (w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych) będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w
zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z
umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021
r., poz. 1129 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres do przedawnienia roszczeń
z Umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w
sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO.
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/2022/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SWZ Formularz cenowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń nie starszych niż 48 m-cy od daty produkcji - wyjątek stanowi urządzenie wielofunkcyjne typ IV jednak nie starsze niż 10 lat oraz dokonania instalacji i konfiguracji ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) oraz projekt umowy - Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - udzielenie zamówienia opcjonalnego w postaci najmu do maksymalnie 5 drukarek typu I. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga aneksowania umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uruchomieniu prawa opcji poprzez przesłanie zlecenia wynajmu dodatkowego urządzenia. Warunki oraz zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w §4 i 5 Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
1. Cena:
Waga procentowa dla kryterium cena wynosi 60 %
Liczba przyznawanych punktów w kryterium ceny obliczana jest w następujący sposób z uwzględnieniem poniższego wzoru:

Liczba punktów = C min / C bad x 100 x 60 %

gdzie:
C min – cena oferty minimalnej
C bad – cena oferty badanej
100 – stała liczba (jednolita skala punktowa)
60 % – waga kryterium

W przypadku, gdy liczba punktów z kryterium ceny przedstawia wielkość po przecinku Zamawiający bierze pod uwagę wartość do drugiego miejsca po przecinku łącznie, bez dokonania zaokrągleń.

2. Czas reakcji:
Ocenie podlegać będzie czas reakcji po zgłoszeniu awarii wg poniższej punktacji:
Czas reakcji:
• powyżej 1 godziny - 0 pkt
• 1 godzina i poniej - 20 pkt
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 20 pkt

Jeśli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty czas reakcji równy 0 (zero) lub nie zostanie podany
w ogóle czas, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

3. Czas wymiany drukarki
Ocenie podlegać będzie czas wymiany drukarki wg poniższej punktacji:
Czas wymiany:
• powyżej 4 godzin - 0 pkt
• 4 godzin i poniej – 20 pkt
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 20 pkt

Jeśli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty czas wymiany równy 0 (zero) lub nie zostanie podany
w ogóle czas, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pr + Pw spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszoną awarię

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany drukarki

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
w odniesieniu do posiadania doświadczenia tj.:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 umowy dotyczące najmu, dzierżawy lub leasingu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda. W przypadku zamówień, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej usługi, na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamówienie zostało zrealizowane przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunki z lit. d) mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda:
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia:
WYKAZU USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe - specyfikacje techniczne, katalogi oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych danego producenta urządzenia – potwierdzające parametry jakościowe oferowanych urządzeń i ich zgodność z wymogami Zamawiającego.
2. Przedmiotowe środki dowodowe złożyć należy w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Wykonawca składa specyfikację techniczną dla każdego oferowanego modelu urządzenia.
3. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca winien złożyć przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
5. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy oraz może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z wykazem przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana w postępowaniu zawiera:
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wypełniony i podpisany „Formularz cenowy” – Załącznik nr 2 do SWZ.
3) Podpisany Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ.
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków – Załącznik nr 4 do SWZ;
5) Oświadczenie dotyczące art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy;
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
7) Dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa;
8) Przedmiotowe środki dowodowe w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego – jeżeli dotyczy.
9) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 5 do SWZ – jeśli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
• W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
• Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
• Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
• Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Wypełniając formularz ofertowy: w miejscach: „nazwa i adres wykonawcy”, „NIP, tel. należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców.


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty OŚWIADCZENIE dotyczące art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Kwestie dotyczące zmiany umowy zostały uregulowane w załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawa sankcyjna”), a mianowicie:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisana listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej. Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają
się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i dostawę kalendarzy oraz notesów - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania04-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i dostawę kalendarzy oraz notesów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI