„Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” – z podziałem na...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” – z podziałem na zadania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzechowice-Dziedzice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-25
 • ZamawiającyGMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00255032
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” –
z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.czechowice-dziedzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” –
z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-903f8e36-034e-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026325/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Wykaszanie poboczy dróg (2022 – 2023)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html;
zp@um.czechowice-dziedzice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy
przetargowej - dostępnymi pod adresem https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału
SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem:
https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/instrukcja.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d,
lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w
godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy
Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i
2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym
oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych
formatem .rar
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako
tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w
niniejszej SWZ.
9. Pozostałe postanowienia zgodne z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach jest Burmistrz
Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1;
 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 21 47 153;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, osoby lub podmioty, którym na podstawie przepisów prawa przysługuje prawo do
kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o
dostępie do informacji publicznej;
 firma PZP24.pl Sp. z o.o. oraz Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57D lok. B/J, z którą administrator zawarł
umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a
następnie w celach archiwalnych przechowywane będą przez 5 lat, chyba , że przepisy szczególne będą stanowić inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I:
Wykaszanie poboczy oraz rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

polegające na:

• wykaszaniu poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – zakres prac obejmuje: wykaszanie traw, chwastów, samosiejek na poboczach i rowach przydrożnych, wykaszanie interwencyjne, grabienie i wywóz skoszonej trawy (według zaleceń); zebranie i wywóz innych odpadów; zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy; poniesienie opłat za zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy
Szczegółowy zakres usługi zawiera:
- załącznik nr 10 do SWZ – specyfikacja usługi,
- załącznik nr 11a, 11b do SWZ – projektowane postanowienia umowy,
które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje na podstawie art. 441 ustawy Pzp zastosowanie prawa opcji – warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać,
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, uprawnienie to jest jednorazowe,
c) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ,
d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),
e) Zamówienie realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Zakres opcji obejmuje następujące wielkości w jednym okresie rozliczeniowym :

Zadanie I:

1) Wykaszanie poboczy oraz rowów przydrożnych wraz z wygrabieniem, uporządkowaniem, wywozem i zagospodarowaniem biomasy i odpadów oraz poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie – 30 ha;
2) Wykaszanie poboczy oraz rowów przydrożnych bez zbierania pozyskanej biomasy, za wyjątkiem odpadów, które należy zebrać, wywieźć i zagospodarować oraz poniesieniem opłaty za ich zagospodarowanie – 30 ha

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: (dla zadania I oraz dla zadania II)

Kryterium oceny ofert: Waga:
1) cena (Kc): 60%
2) aspekt środowiskowy (Kas): 21%
3) czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie podstawowym (Kt1): 14%
4) czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie awaryjnym (Kt2): 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 21

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie podstawowym

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie awaryjnym

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II:
Wykaszanie poboczy oraz rowów przydrożnych dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

polegające na:

• wykaszaniu poboczy i rowów przydrożnych dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – zakres prac obejmuje: wykaszanie traw, chwastów, samosiejek na poboczach i rowach przydrożnych, wykaszanie interwencyjne, grabienie i wywóz skoszonej trawy (według zaleceń); zebranie i wywóz innych odpadów; zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy; poniesienie opłat za zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy


Szczegółowy zakres usługi zawiera:
- załącznik nr 10 do SWZ – specyfikacja usługi,
- załącznik nr 11a, 11b do SWZ – projektowane postanowienia umowy,
które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje na podstawie art. 441 ustawy Pzp zastosowanie prawa opcji – warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać,
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, uprawnienie to jest jednorazowe,
c) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ,
d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),
e) Zamówienie realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Zakres opcji obejmuje następujące wielkości w jednym okresie rozliczeniowym :
Zadanie II:

1) Wykaszanie poboczy oraz rowów przydrożnych wraz z wygrabieniem, uporządkowaniem, wywozem i zagospodarowaniem biomasy i odpadów oraz poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie – 40 ha;
2) Wykaszanie poboczy oraz rowów przydrożnych bez zbierania pozyskanej biomasy, za wyjątkiem odpadów, które należy zebrać, wywieźć i zagospodarować oraz poniesieniem opłaty za ich zagospodarowanie – 40 ha

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: (dla zadania I oraz dla zadania II)

Kryterium oceny ofert: Waga:
1) cena (Kc): 60%
2) aspekt środowiskowy (Kas): 21%
3) czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie podstawowym (Kt1): 14%
4) czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie awaryjnym (Kt2): 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 21

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie podstawowym

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie awaryjnym

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej:
Zadanie I
- w kwocie nie mniejszej niż 25 000,00 zł
Zadanie II
- w kwocie nie mniejszej niż 35 000,00 zł
W przypadku udziału w postępowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi spełnić warunki wynikające z sumy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wymaganej dla poszczególnych zadań.
1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże,
że:
• nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
wykonał/wykonuje co najmniej jedną (1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.:
o w przypadku złożenia oferty na zadanie I – co najmniej jedną (1) usługę wykaszania terenów zielonych lub wykaszania
poboczy dróg w jednym sezonie o powierzchni minimum 7 ha;
o w przypadku złożenia oferty na zadanie II – co najmniej jedną (1) usługę wykaszania terenów zielonych lub wykaszania
poboczy dróg w jednym sezonie o powierzchni minimum 9 ha;
W przypadku udziału w postępowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi spełnić warunki wynikające z sumy
wymaganych kilometrów dla poszczególnych zadań.
W przypadku, gdy wykazywane usługi, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu prac, należy
podać w wykazie usług tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać
usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN),
w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
1.4.2. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:
• w przypadku złożenia oferty na zadanie I
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV wraz z kosiarką
bijakową o wysięgu co najmniej 6 m;
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV wraz z kosiarką
bijakową tylno-boczną o szerokości roboczej pow. 150 cm;
o minimum dwóch kos spalinowych;
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV do wywozu biomasy i
odpadów;
• w przypadku złożenia oferty na zadanie II
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV wraz z kosiarką
bijakową o wysięgu co najmniej 6 m;
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV wraz z kosiarką
bijakową tylno-boczną o szerokości roboczej pow. 150 cm;
o minimum dwóch kos spalinowych;
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV do wywozu biomasy i
odpadów;
UWAGA:
W przypadku udziału w postępowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi spełnić warunki wynikające z
posiadania lub dostępności do sumy sprzętu z poszczególnych zadań. Pojazdy i sprzęty wykazane w zadaniu I nie mogą
być ponownie wymienione w zadaniu II. Wykonawca do realizacji zadania musi przeznaczyć różne pojazdy i sprzęty do
realizacji usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych
środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) tj. oświadczenia Wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej
ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
(określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie);
w celu wykazania spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia - (dla zadania I oraz dla zadania II)
w celu wykazania spełniania warunku dot. zdolności technicznej wykazu usług wykonanych , a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym
okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
- (dla zadania I oraz dla zadania II)
Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
w celu wykazania spełniania warunku dot. dysponowania sprzętem wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami - (dla zadania I oraz dla zadania II)
Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym
postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. W
przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach
technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
załącznik nr 4 do SWZ (dla zadania I oraz dla zadania II).
Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w
sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez
żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (dla zadania I
oraz dla zadania II).
Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp).
– wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Obowiązek złożenia ww.
oświadczenia odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy zamawiający określa
warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wniesienie Wadium (dla zadania I oraz dla zadania II):
1. W przypadku wyboru formy pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty przetargowej potwierdzenia dokonania wpłaty
wadium (przelew).
2. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. egwarancję
bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Formularz cenowy – załącznik nr 2a, 2b do SWZ przekazuje się wraz z ofertą w postaci elektronicznej, i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

Zadanie I 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
Zadanie II 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
Pełnomocnictwo, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy (rozdział XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w
oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie
podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składane na
podstawie art. 117 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Obowiązek złożenia
ww. oświadczenia odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – załącznik nr 6 do SWZ .
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XI, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, zawiera załącznik nr 11a, 11b do SWZ (projektowane postanowienia umowy).
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455
ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp) w załączniku nr 11a, 11b do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://czechowicedziedzice. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rozwiązania równoważne.
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się
zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy art. 95
Ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, ze zmianami)
obejmują następujące rodzaje czynności tj.:
(dla zadania I oraz dla zadania II)
a) w zakresie osób do kierowania jednostkami sprzętowymi
b) w zakresie wykaszania traw
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań związanych z zatrudnieniem osób, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiącym załącznik do SWZ.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
Ustawy Pzp.
Aspekt środowiskowy
Zadanie I:
Zamawiający przewidział ekologiczny charakter zamówienia w kryteriach oceny ofert. Kryterium pn. „Aspekt środowiskowy”
będzie rozpatrywane na podstawie wykazania pojazdów:
− pojazd mechaniczny wraz z kosiarką bijakową o wysięgu co najmniej 6 m;
− pojazd mechaniczny wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną o szerokości roboczej pow. 150 cm
− pojazd mechaniczny do wywozu biomasy i odpadów
spełniającego normę emisji spalin EURO V / Stage IIIB / Tier 4i lub wyższą, podanej przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym
Zadanie II
Zamawiający przewidział ekologiczny charakter zamówienia w kryteriach oceny ofert. Kryterium pn. „Aspekt środowiskowy”
będzie rozpatrywane na podstawie wykazania pojazdów:
− pojazd mechaniczny wraz z kosiarką bijakową o wysięgu co najmniej 6 m;
− pojazd mechaniczny wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną o szerokości roboczej pow. 150 cm
− pojazd mechaniczny do wywozu biomasy i odpadów
spełniającego normę emisji spalin EURO V / Stage IIIB / Tier 4i lub wyższą, podanej przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym.

Podane wielkości ”ha” dotyczą maksymalnej ilości wykonania usługi w okresie trwania umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji maksymalnych ilości. Faktyczne ilości realizowanej usługi mogą odbiegać od planowanych ilości, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż zakres minimalny, który zostanie zrealizowany z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 30% ceny podanej w formularzu cenowym.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wysmarowanie lepikiem dachu 60 m2 - Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania07-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wysmarowanie lepikiem dachu 60 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI