Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska wraz z niezbędnymi opracowaniami
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiała Podlaska
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-06-10
 • ZamawiającyGmina Biała Podlaska
 • Data publikacji ogłoszenia2024-06-01
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00347236
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska wraz z niezbędnymi opracowaniami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała Podlaska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prosta 31

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: +48838889221

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bialapodl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina-bialapodlaska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska wraz z niezbędnymi opracowaniami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5820ebf2-2036-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049913/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Sporządzenie planu ogólnego Gminy Biała Podlaska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej:
1) W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista ogłoszeń o postępowaniach", następnie zakładkę „Aktualne", wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania (po upływie terminu składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce „Archiwalne").
2) Zadawanie pytań do treści SWZ za pośrednictwem Platformy:
a) bez logowania - poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie",
b) poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania" i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce „Korespondencja".
3) Przystąpienie do postępowania:
a) przystąpienie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Biała Podlaska: https://gmina-bialapodlaska.ezamawiajacy.pl;
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl ,gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się",
c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,
d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu,
e) w przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: - pod numerem telefonu: (22) 576 87 90; - pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. O terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP.271.1.15.2024.RW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska wraz z niezbędnymi opracowaniami

4.2.6.) Główny kod CPV: 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta w zakresie sporządzania planów

4.3.6.) Waga: 18

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta w zakresie sporządzania planów - plany dla gmin podmiejskich

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta w zakresie sporządzania studium

4.3.6.) Waga: 18

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta w zakresie sporządzania studium - studia dla gmin podmiejskich

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek spełni wykonawca, który:
a/ wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub 3 zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni minimum 50ha każdy. Za opracowane plany należy rozumieć plany uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym
oraz
- co najmniej 2 studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub 2 zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wykonanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Za opracowane studium należy rozumieć studium uchwalone.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania usług oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór wykazu zrealizowanych usług) oraz załączonych dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b/ wykaże dysponowanie osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, kopiami dokumentów poświadczającymi posiadanie kwalifikacji/uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- co najmniej jednym głównym projektantem (przy czym Zamawiający zastrzega, że osoba Głównego Projektanta nie może jednocześnie pełnić funkcji członka zespołu projektowego), który spełnia co najmniej jeden z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.) i posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie sporządzania/opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
UWAGA: doświadczenie głównego projektanta jest jednym z kryteriów oceny ofert
- co najmniej cztery osoby, które spełniają co najmniej jeden z warunków zawartych w art. 5 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.) i każdy z nich posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie sporządzania/opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia (Załącznik nr 9 do SWZ Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz załączeniem dowodów .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
- Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość zmiany terminu realizacji (wydłużeniu) z uwagi na okres niezbędny do przeprowadzenia uzgodnień i opinii w przedmiocie umowy, a nie wynikający z winy Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-10 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę i remont zabytkowego kościoła - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania16-06-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przebudowę i remont zabytkowego Kościoła. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI