Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowa Sól
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-06-10
 • ZamawiającyPOWIAT NOWOSOLSKI
 • Data publikacji ogłoszenia2024-06-01
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00347238
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MONIUSZKI 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-nowosolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18157b00-202e-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/sp nowasol

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla" systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf .
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
4) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
6) W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
10) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
11) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
13) Zamawiający nie przewiduje form komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacjach określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól;
- W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panią Dominiką Hassa, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, jest możliwy pod adresem mailowym iodo@ea24.pl lub nr tel. 668 37 61 36 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie krajowym, wariant 1.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr postępowania: 3411.05.2024.PZD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla rozbudowy skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej w m. Nowa Sól wraz z ich przebudową.

Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól" jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wyszególnionymi poniżej:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- roboty wykończeniowe,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- kanalizacja deszczowa,
- obsługa geodezyjna, mapy powykonawcze,
- budowa oświetlenia drogowego,
- likwidacja kolizji z siecią 20 Kv i 0,04 kV,
- likwidacja kolizji teletechnicznej,
- budowa kanału technologicznego

Szczegółowy zakres robót do realizacji zawierają Formularze kosztorysów ofertowych.

Zadanie dotyczy zmiany układu podłączenia ulic: Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej do ulicy Zielonogórskiej w Nowej Soli. Obecnie skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Grobla jest trzywlotowe (ul. Grobla stanowi boczny wlot ul. Zielonogórskiej). Z kolei skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Chrobrego i Okrężną jest czterowlotowe (ul. Chrobrego i Okrężna stanowią boczne wloty ul. Zielonogórskiej). Dodatkowo do wlotu ulicy Okrężnej podłączona jest ulica Nowsza). Ww. skrzyżowanie jest nieczytelne i stwarza zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu zwłaszcza dla pojazdów włączający się do niego. W obrębie skrzyżowania dochodzi do wielu kolizji i potrąceń.
W stanie projektowanym skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Grobla będzie posiadać czwarty wlot – będzie go stanowić podgięty wlot ulicy Okrężnej. Tym samym zostanie zlikwidowany istniejący wlot ulicy Okrężnej do Zielonogórskiej; zatem skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Chrobrego będzie trzywlotowe. Dodatkowo ulica Nowsza będzie posiadać skorygowany przebieg i będzie podłączona do ul. Grobla. Powyższa inwestycja utworzy nowe połączenie komunikacyjne oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesie komfort życia okolicznych mieszkańców.

Stan istniejący:
Droga powiatowa nr 3461F ul. Zielonogórska 220,64 m, nr 3401F ul. Grobla oraz 3408F ul. Chrobrego – zniszczona i zdeformowana nawierzchnia, z licznymi łatami i spękaniami. Istniejąca kanalizacja deszczowa

Stan projektowy:
Długości przebudowywanych i rozbudowywanych ulic są następujące:
• ulica Zielonogórska – 221m,
• ulica Chrobrego – 22 m,
• ulica Grobla – 21 m,
• ulica Okrężna – odcinek projektowany – 151 m,
• ulica Okrężna – odcinek istniejący – 204 m,
Zatem łączna długość ulic objęta przedmiotową inwestycją wynosi L=619 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:

a) Cena oferty - 60 % (max. 60 pkt.)
b) Dyspozycyjność inspektora nadzoru - 40 % (max. 40 pkt.)

Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad:

1) Ocena kryterium „cena oferty” – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

Cmin
C = ¾¾¾¾¾¾¾ x 100 x 60 %
Co
gdzie :
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,
Co - cena ocenianej oferty,
C - liczba punktów za kryterium ceny.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

2) Ocena kryterium „dyspozycyjność inspektora nadzoru” - będzie przeprowadzana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie obecność na budowie.
Obowiązkiem wykonawcy jest obecność inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2 razy w tygodniu. W formularzu ofertowym Wykonawca może zadeklarować dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu inspektora na placu budowy. Za każdy dodatkowy dzień, zostaną Wykonawcy przyznane punkty zgodnie z poniższym podziałem:

- za 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 40 pkt.
- za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu – 20 pkt.

Wykonawcy, który nie zaoferuje dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na budowie (np. wpisze 0 lub pozostawi puste pole w formularzu ofertowym) nie zostaną przyznane punkty w w/w kryterium. Oznaczać to będzie, że Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru na placu budowy dwa racy w tygodniu.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Dyspozycyjność inspektora nadzoru”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dyspozycyjność inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki zawarte wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w takcie realizacji zadania będzie dysponował niżej wymienionymi osobami:
- Inspektora nadzoru, który:
● posiada nie mniej niż 5 lat doświadczenia w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy, mierzonego liczbą lat faktycznego sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w zakresie robót mostowych,
pełnił funkcje nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad realizacją co najmniej jednej roboty dotyczącej budowy, przebudowy, rozbudowy drogi o wartości wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (wraz z podatkiem VAT).

● posiada uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;


- 1 (jedną) osobę do nadzorowania robót branży elektrycznej, która:
● posiada uprawnienia państwowe ds. robot instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
● posiada nie mniej niż 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robót, odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. robót w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy sieci elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości łącznej nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100 PLN);


Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko ze względu na terminowe bądź techniczne ograniczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
• na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg wzoru załącznika do SWZ,
• na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp- wg wzoru załącznika do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
• na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg wzoru załącznika do SWZ,
• na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp- wg wzoru załącznika do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca, który przystępuje do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 700,00 złotych (słownie: cztery tysiące siedemset złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji albo poręczenia musi być nieodwołalne i gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Gwarancja oraz poręczenie muszą w swej treści zawierać następujące informacje:
1) nazwę gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) nazwę wykonawcy dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia,
3) beneficjenta (zamawiającego) gwarancji lub poręczenia,
4) przedmiot gwarancji lub poręczenia,
5) nazwę postępowania, którego gwarancja lub poręczenie dotyczy,
6) kwotę gwarancji lub poręczenia,
7) okresie obowiązywania nie krótszy niż termin związania ofertą,
8) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień przewidujących możliwość wygaśnięcia ważności gwarancji lub poręczenia w przypadku zwrotu oryginału dokumentu jego wystawcy oraz innych zapisów, które uniemożliwią zamawiającemu zatrzymanie kwoty wadium w przypadkach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, t.j. uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, niezależnie od tego, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się tych przesłanek. Powyższy obowiązek może zostać zrealizowany np. poprzez wskazanie w treści tych gwarancji i poręczeń wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia lub treść tych gwarancji lub poręczeń musi wskazywać, że wykonawca wymieniony w tych gwarancjach lub poręczeniach działa także w imieniu i na rzecz pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy wspólnie złożyli ofertę w tym postępowaniu.

8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w BNP PARIBAS nr 38 1600 1462 1743 4470 5000 0004 z dopiskiem „wadium – inspektor nadzoru Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna Wymagany warunek za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie albo jeżeli Wykonawcy spełnia go łącznie.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik
do SWZ
7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/sp nowasol

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-10 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace remontowe w 8 pokojach hotelowych i 5 sanitariatach - Kolesin
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania16-06-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace remontowe w 8 pokojach hotelowych i 5 sanitariatach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI