„Wykonanie prac geodezyjnych” - cz.4

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wykonanie prac geodezyjnych” - cz.4
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-06
 • ZamawiającyGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-23
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00038924
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie prac geodezyjnych” - cz.4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178754636

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 813-37-34-188

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Rynek 1

1.11.4.) Miejscowość: Rzeszów

1.11.5.) Kod pocztowy: 35-064

1.11.6.) Województwo: podkarpackie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.11.9.) Numer telefonu: 178754636

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.erzeszow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie prac geodezyjnych” - cz.4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b198abb7-a2a8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.erzeszow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: cd. z pkt.powyżej. 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (składanie i wysyłanie dokumentów /oświadczeń / wyjaśnień / zawiadomień / informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem pocztyelektronicznej przetargi@erzeszow.pl . 2. OFERTY wraz z dokumentami o których mowa w sekcji V pkt5.11 ogłoszenia składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku” dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy - Gmina Miasto Rzeszów, adres skrzynki ePuap uzupełni się automatycznie) udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowaniaoferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danegopostępowania. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto naePUAP, na którym jest dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. 4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania zelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5. Maksymalny rozmiar plikówprzesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty wynosi 150MB.6. Identyfikator postępowania dla postępowania dostępny jest na "Liście wszystkich postępowań"na miniPortalu. 7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiamiokreślonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobusporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznychoraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów luboświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).8. Oferta musibyć sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatamiwyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawiesposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego lub konkursie – zaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf . Ofertęnależy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonejkwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanymlub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-D.271.21.51.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości wymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 2 działek ewidencyjnych), wykonanie podziału nieruchomości niewymagającego sporządzenia wstępnego projektu podziału (dla 1 działki ewidencyjnej) oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu zmiany rodzaju użytku gruntowego (dla 5 działek ewidencyjnych), w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (dla 1 działki ewidencyjnej) i do celów prawnych (dla 17 działek ewidencyjnych). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:2.1. zawarty w druku OFERTA formularz cenowy;2.2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:1) cena ofertowa (brutto) - 60%; 2) P2 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnego projektu podziału (od dnia podpisania umowy) – 10 %; 3) P3 - termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy (od dnia podpisania umowy) – 30 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnego projektu podziału (od dnia podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy (od dnia podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie realizowała zamówienie, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych” zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. PrawoGeodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na tematich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego((określonych w sekcji V pkt 5.4 ogłoszenia), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz OFERTA; 2) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b) ; b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski ; c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 i 5.6 Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo doreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika. 6. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. 8. Przed podpisaniem umowy odWykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany treści umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wynikać z następujących okoliczności: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności stawki podatku VAT. 2) oczywistych omyłek pisarskich w przedmiocie umowy dotyczących oznaczeń ewidencyjnych nieruchomości.3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, który może wystąpić w przypadku:a) zaistnienia czynników zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą na terminowe wykonanie zamówienia,b) zaistnienia zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego.4) zmiany przedmiotu zamówienia i ceny, która może wystąpić w przypadku:a) zaistnienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.W takiej sytuacji przedmiot zamówienia jak i cena za dane zamówienie może ulec zmianie poprzez odpowiednią modyfikację ceny, zgodnie ze złożoną ofertą,b) zmiany linii podziałowej, powodującej zmniejszenie lub zwiększenie ilości dzielonych działek w związku z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. W takiej sytuacji przedmiot zamówienia, jak i cena za dane zamówienie, może ulec zmianie zgodnie z formularzem oferty poprzez odpowiednie pomniejszenie lub powiększenie przyjmując cenę jednostkową brutto za każdą następną działkę powstałą z podziału danej działki w złożonej ofercie. W przypadku braku w formularzu oferty ceny jednostkowej brutto za każdą następną działkę powstałą z podziału danej działki, cena jednostkowa brutto za każdą następną działkę wyniesie 20% ceny jednostkowej brutto łącznie za dwie pierwsze działki powstałe w wyniku podziału dla danej działki.5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ograniczenia zakresu umowy i ceny, zgodnie ze złożonym formularzem oferty, spowodowanych epidemią wywołaną wirusem COVID-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę ścisłego związku między tą sytuacją, a brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający doprecyzowuje terminy wykonania zamówienia:a) Przedmiot zamówienia określony w w § 2 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie wstępnego projektu podziału należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin wykonania całości prac – 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy kopii opinii lub pozytywnego postanowienia wydanego przez Wydział Architektury,b) Przedmiot zamówienia określony w § 2 pkt 2 - 10 projektowanych postanowień umowy należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Terminy, o których mowa powyżej mogą ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego. 2.Dane przedstawione w sekcji I "Zamawiający" dotyczą podmiotu prowadzącego postępowanie tj. Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego którym jest Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa. 3. Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań sporządzonym przez Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa. Numer w Biuletynie Zamówień Publicznych pod którym został umieszczony plan to 2021/BZP 00000044/09/P identyfikator pozycji planu: 1.3.8
2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam odpowiedzialnej oraz uczciwej osoby do opieki nad 4 latkiem - Jasło
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania01-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam odpowiedzialnej oraz uczciwej osoby do opieki nad 4 latkiem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI