Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiektach scaleniowych: „Dębitka

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiektach scaleniowych: „Dębitka i inne”- gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, „Ogrodniczki”- gm. Supraśl, pow. białostocki, „Osmola i inne”- gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki, „Eliaszuki i inne”- gm. Narewka, pow. hajnowski
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia521730-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 521730-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku: Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiektach scaleniowych: „Dębitka i inne”- gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, „Ogrodniczki”- gm. Supraśl, pow. białostocki, „Osmola i inne”- gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki, „Eliaszuki i inne”- gm. Narewka, pow. hajnowski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20029878900000, ul. ul. Gen. F. Kleeberga  20 , 15-691  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 662 36 46, e-mail sekretariat@wbg.wrotapodlasia.pl, mariusz.perkowski@wbg.wrotapodlasia.pl, faks 85 662 36 46.
Adres strony internetowej (URL): www.wbg.wrotapodlasia.pl bip.wbg.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wbg.wrotapodlasia.pl bip.wbg.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wbg.wrotapodlasia.pl bip.wbg.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2118 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiektach scaleniowych: „Dębitka i inne”- gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, „Ogrodniczki”- gm. Supraśl, pow. białostocki, „Osmola i inne”- gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki, „Eliaszuki i inne”- gm. Narewka, pow. hajnowski
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
część 1,2,3,4.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiektach scaleniowych: „Dębitka i inne”- gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, „Ogrodniczki”- gm. Supraśl, pow. białostocki, „Osmola i inne”- gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki, „Eliaszuki i inne”- gm. Narewka, pow. hajnowski, według poniższej szacunkowej specyfikacji: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Część 1 Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Gmina: Siemiatycze Nazwa obiektu: „Dębitka i inne” *** Łącznie powierzchnia do opracowania [ha]: 475,36 Obręb: 1 Miasto Siemiatyczae Powierzchnia lasów [ha]: 14,54 Obręb: 2 Miasto Siemiatycze Powierzchnia lasów [ha]: 435,26 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 11,63 Obręb: Baciki Dalsze Powierzchnia lasów [ha]: 13,93 Razem obiekt Powierzchnia lasów [ha]: 463,73 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 11,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Część 2 Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Gmina: Supraśl Nazwa obiektu: „Ogrodniczki” Łącznie powierzchnia do opracowania [ha]: 201,27 Obręb: Cz. obrębu Ogrodniczki Powierzchnia lasów [ha]: 196,21 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 5,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Część 3 Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Gmina: Dziadkowice Nazwa obiektu: „Osmola i inne” * Łącznie powierzchnia do opracowania [ha]: 853,22 Obręb: Osmola Powierzchnia lasów [ha]: 357,02 Obręb: Kąty Powierzchnia lasów [ha]: 163,75 Obręb: Hornowo Powierzchnia lasów [ha]: 227,96 Obręb: Hornowszczyzna Powierzchnia lasów [ha]: 20,13 Obręb: Malewice Powierzchnia lasów [ha]: 68,87 Obręb: Cz. obrębu Jasienówka Powierzchnia lasów [ha]: 2,53 Województwo: podlaskie Powiat: bielski Gmina: Boćki Obręb: cz. obrębu Wygonowo Powierzchnia lasów [ha]: 12,96 Razem obiekt Powierzchnia lasów [ha]: 853,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Część 4 Województwo: podlaskie Powiat: hajnowski Gmina: Narewka Nazwa obiektu: „Eliaszuki i inne” ** Łącznie powierzchnia do opracowania [ha]: 854,07 Obręb: Eliaszuki Powierzchnia lasów [ha]: 240,83 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 16,31 Obręb: Planta Powierzchnia lasów [ha]: 330,08 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 9,32 Obręb: Mikłaszewo Powierzchnia lasów [ha]: 220,84 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 34,99 Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Gmina: Michałowo Obręb: Cz. obrębu Bieńdziuga Powierzchnia lasów [ha]: 0,71 Obręb: Cz. obrębu Odnoga Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 0,02 Obręb: Cz. obrębu Suszcza Powierzchnia lasów [ha]: 0,97 Razem obiekt Powierzchnia lasów [ha]: 793,43 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 60,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Całkowita powierzchnia do opracowania [ha]: 2383,92 * Powierzchnie określono na podstawie pomiaru wykonanego w ramach kontroli terenowej w 2018 r. ** Powierzchnie określono na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków. *** Powierzchnie określono na podstawie zatwierdzonej w 2018 r. klasyfikacji gruntów.

II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
70332000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-30
2019-05-31
2019-08-30
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże : w odniesieniu do części 1: a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie jednej umowy w ramach której Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, którego łączna wartość wynosiła co najmniej 10.000,00 zł brutto. b. Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości tj. posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j.) w związku z działem V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz w przypadku braku osobistego świadczenia usługi Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości. w odniesieniu do części 2: a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie jednej umowy w ramach której Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, którego łączna wartość wynosiła co najmniej 10.000,00 zł brutto. b. Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości tj. posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j.) w związku z działem V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz w przypadku braku osobistego świadczenia usługi Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości. w odniesieniu do części 3: a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie jednej umowy w ramach której Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, którego łączna wartość wynosiła co najmniej 10.000,00 zł brutto. b. Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości tj. posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j.) w związku z działem V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz w przypadku braku osobistego świadczenia usługi Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości. w odniesieniu do części 4: a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie jednej umowy w ramach której Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, którego łączna wartość wynosiła co najmniej 10.000,00 zł brutto. b. Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości tj. posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j.) w związku z działem V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz w przypadku braku osobistego świadczenia usługi Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy Pzp – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3. Dokument, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt. 1 ppkt. 1) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. IX ust. 2 pkt. 3 SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w rozdz. IX ust. 2 pkt. 1 ppkt. 1)SIWZ obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży następujące dokumenty lub oświadczenia: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie dostarczyć tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże : w odniesieniu do części 1: a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie jednej umowy w ramach której Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, którego łączna wartość wynosiła co najmniej 10.000,00 zł brutto. b. Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości tj. posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j.) w związku z działem V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz w przypadku braku osobistego świadczenia usługi Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości. w odniesieniu do części 2: a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie jednej umowy w ramach której Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, którego łączna wartość wynosiła co najmniej 10.000,00 zł brutto. b. Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości tj. posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j.) w związku z działem V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz w przypadku braku osobistego świadczenia usługi Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości. w odniesieniu do części 3: a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie jednej umowy w ramach której Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, którego łączna wartość wynosiła co najmniej 10.000,00 zł brutto. b. Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości tj. posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j.) w związku z działem V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz w przypadku braku osobistego świadczenia usługi Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości. w odniesieniu do części 4: a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie jednej umowy w ramach której Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, którego łączna wartość wynosiła co najmniej 10.000,00 zł brutto. b. Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości tj. posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j.) w związku z działem V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz w przypadku braku osobistego świadczenia usługi Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy (o ile wynika to z dokumentów rejestracyjnych) musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2. Do oferty Wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 3. Formularz Nr 2 – informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Zamawiający zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do SIWZ. 4. Formularz Nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 5. Formularz Nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 6. Formularz Nr 5 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ: 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia – o okres trwania przyczyny, z powodu których nastąpi zmiana terminu, w niżej wymienionych przypadkach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Wykonawcy map z naniesionym zasięgiem występowania drzewostanów, będących przedmiotem szacunku, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy, 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada pisemny wniosek Zamawiającemu o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem, na co najmniej 5 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany. 4. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem I części zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym: „Dębitka i inne”- gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Gmina: Siemiatycze Nazwa obiektu: „Dębitka i inne” *** Łącznie powierzchnia do opracowania [ha]: 475,36 Obręb: 1 Miasto Siemiatyczae Powierzchnia lasów [ha]: 14,54 Obręb: 2 Miasto Siemiatycze Powierzchnia lasów [ha]: 435,26 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 11,63 Obręb: Baciki Dalsze Powierzchnia lasów [ha]: 13,93 Razem obiekt Powierzchnia lasów [ha]: 463,73 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 11,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Powierzchnie określono na podstawie zatwierdzonej w 2018 r. klasyfikacji gruntów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1, 70332000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem II części zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym: „Ogrodniczki”- gm. Supraśl, pow. białostocki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2 Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Gmina: Supraśl Nazwa obiektu: „Ogrodniczki” Łącznie powierzchnia do opracowania [ha]: 201,27 Obręb: Cz. obrębu Ogrodniczki Powierzchnia lasów [ha]: 196,21 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 5,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Powierzchnie określono na podstawie pomiaru wykonanego w ramach kontroli terenowej w 2018 r. ** Powierzchnie określono na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków. *** Powierzchnie określono na podstawie zatwierdzonej w 2018 r. klasyfikacji gruntów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1, 70332000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przedmiotem III części zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym: „Osmola i inne”- gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3 Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Gmina: Dziadkowice Nazwa obiektu: „Osmola i inne” Łącznie powierzchnia do opracowania [ha]: 853,22 Obręb: Osmola Powierzchnia lasów [ha]: 357,02 Obręb: Kąty Powierzchnia lasów [ha]: 163,75 Obręb: Hornowo Powierzchnia lasów [ha]: 227,96 Obręb: Hornowszczyzna Powierzchnia lasów [ha]: 20,13 Obręb: Malewice Powierzchnia lasów [ha]: 68,87 Obręb: Cz. obrębu Jasienówka Powierzchnia lasów [ha]: 2,53 Województwo: podlaskie Powiat: bielski Gmina: Boćki Obręb: cz. obrębu Wygonowo Powierzchnia lasów [ha]: 12,96 Razem obiekt Powierzchnia lasów [ha]: 853,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Powierzchnie określono na podstawie pomiaru wykonanego w ramach kontroli terenowej w 2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1, 70332000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przedmiotem IV części zamówienia jest wykonanie operatów szacukowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym "Eliaszuki i inne", gm. Narewka, pow. hajnowski.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4 Województwo: podlaskie Powiat: hajnowski Gmina: Narewka Nazwa obiektu: „Eliaszuki i inne” Łącznie powierzchnia do opracowania [ha]: 854,07 Obręb: Eliaszuki Powierzchnia lasów [ha]: 240,83 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 16,31 Obręb: Planta Powierzchnia lasów [ha]: 330,08 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 9,32 Obręb: Mikłaszewo Powierzchnia lasów [ha]: 220,84 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 34,99 Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Gmina: Michałowo Obręb: Cz. obrębu Bieńdziuga Powierzchnia lasów [ha]: 0,71 Obręb: Cz. obrębu Odnoga Powierzchnia lasów [ha]: 0,00 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 0,02 Obręb: Cz. obrębu Suszcza Powierzchnia lasów [ha]: 0,97 Razem obiekt Powierzchnia lasów [ha]: 793,43 Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]: 60,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Powierzchnie określono na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1, 70332000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ostrzenie noży do giętarki - Choroszcz
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania30-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ostrzenie noży do giętarki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI