Wykonanie operatów szacunkowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie operatów szacunkowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaLicytacja elektroniczna
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-11
 • Numer ogłoszenia523091-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523091-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów: Wykonanie operatów szacunkowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, krajowy numer identyfikacyjny 01525966300000, ul. Rakowiecka  25/27 , 02-517  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225651560, , e-mail mokotow.wzp@um.warszawa.pl, , faks 225651560.
Adres strony internetowej (URL): www.mokotow.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mokotow.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem
Adres:
ul. Rakowiecka 25/27, pok. 35A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych
Numer referencyjny: UD-IV-WZP.271.26.2019.ACZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie operatów szacunkowych: wyceny wartości 5 nieruchomości zabudowanych, wyceny wartości 5 nieruchomożci niezabudowanych, wyceny 15 służebności gruntowych, wycey 9 służebności przesyłu, wyceny wartości 25 nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz aktualizacji opłat

II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 35609,69
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-06

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą co najmniej jedną osobę skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 7 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Wyżej wymieniony dokument należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej zamawiającego). 2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) 3. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie). 5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału. Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo) - (wzór druku załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie) 6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik (wzór druku załącznik nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie). 7. Informacja o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 6 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie) 8. Pełnomocnictwo (wykonawca składa o ile ma zastosowanie). 9. Formularz cenowy ofertowy (składa wykonawca, który będzie zwycięzcą licytacji)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
https://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
www.mokotow.waw.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 2. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą spełniać następujące wymogi: a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem; b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; d) pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą reprezentacji oraz muszą być one sporządzone w języku polskim; e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek; f) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów; g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny na stronie www.mokotow.waw.pl Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 3. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za całość zamówienia. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 43 800 zł brutto. Minimalne postąpienie wynosi 400,00 zł brutto. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy ofertowy dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002r. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu w/w dokumentu.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 30 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-03-19 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zaproszenia do udziału w licytacji.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający zamknie licytację elektroniczną po upływie 30 minut od jej rozpoczęcia.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
U M O W A Nr MOK/WSN/B/II/4/1/3/2019/GZ...... W dniu ....................... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 w 02-517 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Pana Rafała Miastowskiego – Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr ------------------------- z dnia ----------------- r. Pana Marka Rojszyka – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr ------------------------ z dnia --------------- r. a --------------------------------- --------------------------------- zwanym dalej „Wykonawcą” wyłonionym w wyniku licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze.zm.) została zawarta umowa następującej treści: § 1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania operatów szacunkowych, w tym: 1) wyceny wartości 5 nieruchomości zabudowanych, 2) wyceny wartości 5 nieruchomości niezabudowanych, 3) wyceny 15 służebności gruntowych, 4) wyceny 9 służebności przesyłu, 5) wyceny wartości 25 nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz aktualizacji opłat. § 2 1. Wyceny nieruchomości wymienionych w § 1 powinny być wykonywane zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), 2) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), 3) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. § 3 1. Operaty szacunkowe określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi sporządzane są na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości w drodze przetargu. 2. Operaty szacunkowe określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych sporządzane są na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości w drodze przetargu. 3. Operaty szacunkowe określające wartość służebności sporządzane są na potrzeby ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności. 4. Operaty szacunkowe określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych sporządzane są na potrzeby ustalenia opłat z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz aktualizacji opłat z tego tytułu. 5. Operaty szacunkowe należy sporządzić oddzielnie dla każdej nieruchomości gruntowej i nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym. Operaty szacunkowe należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. 6. Do operatów określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych należy dołączyć kserokopię fragmentu zasadniczej mapy miasta zawierającej treść z nakładek SUR+E, z zaznaczeniem granic wycenianej nieruchomości oraz dokumentację fotograficzną obrazującą nieruchomość. 7. Do operatów należy dołączyć protokół z oględzin. § 4 Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 06 grudnia 2019 r. § 5 1. Wyceny nieruchomości wykonywane w ramach niniejszej umowy będą realizowane sukcesywnie do dnia 06 grudnia 2019 r. w formie częściowych zamówień (wzór zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy), przekazywanych przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wskazuje, iż pracownikami upoważnionymi do przekazywania zamówień w imieniu Zamawiającego są: Paweł Gedymin, Katarzyna Zarzycka oraz Konrad Majcher. 3. Termin realizacji częściowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, będzie wynosił 14 dni licząc od daty jego udzielenia. Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie naliczana za faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń prace, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 niniejszej umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmniejszenia, określonej w § 1, liczby lokali i nieruchomości przewidzianych do wyceny a w razie zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) w trakcie trwania umowy określonej w § 1 liczby lokali i nieruchomości przewidzianych do wyceny w ramach wartości umowy i według cen jednostkowych określonych w § 11 umowy. 6. Zmniejszenie lub zmiana, o których mowa w ust. 4 i 5 nie powinno spowodować zlecenia Wykonawcy liczby wycen nieruchomości o wartości mniejszej niż 50% całkowitej wartości umowy. 7. Zmniejszenie lub zmiana, o których mowa w ust. 4 i 5 uzależnione będą od liczby nieruchomości przeznaczonych do zbycia. § 6 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych. § 7 1. Wykaz osób, które będą wykonywać prace objęte zakresem niniejszej umowy lub będą uczestniczyć w wykonaniu tych prac, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 2. Wykonawca za działania tych osób odpowiada jak za działania własne. 3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę składu rzeczoznawców majątkowych wskazanych w załączniku nr 2. Wykonawca będzie, zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że wprowadzany do zespołu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, rzeczoznawca majątkowy, posiada, co najmniej takie same uprawnienia jak wymieniany członek zespołu. 4. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Operaty wykonywane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 muszą być poświadczone przez Wykonawcę. Brak poświadczenia będzie skutkował nie przyjęciem operatów przez Zamawiającego. § 8 1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane zwykłe, dotyczące najemców lokali stanowiących własność m.st. Warszawy w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu, wyłącznie w/w celu realizacji Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej. 15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż ze względu na przepisy RODO oraz możliwe dalsze zmiany w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, może zajść konieczność zmiany umowy poprzez wprowadzenie do jej treści dodatkowych klauzul dotyczących ochrony danych osobowych lub modyfikacji zapisów, o których mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. § 9 1. Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy. 2. Sytuacje wymagające wyjaśnień w trakcie realizacji umowy Wykonawca winien uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej. 3. Sporządzone operaty szacunkowe nieruchomości i rzuty kondygnacji będą składane w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, pok. 330a lub 331 przy protokole przekazania. 4. Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania pracy w terminie 7 dni od daty złożenia przedmiotu zamówienia określonego w częściowym zamówieniu. 5. W razie stwierdzenia wad lub błędów przedmiotu zamówienia określonego w częściowym zamówieniu, Wykonawca usunie je zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami w terminie 7 dni, od dnia ich pisemnego zgłoszenia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia, określonego w częściowym zamówieniu lub odmówi ich usunięcia bez uzasadnienia uwzględnionego przez Zamawiającego, uważa się, że dzieło nadal jest wadliwe i po upływie terminu określonego w ust. 5 będą miały zastosowanie postanowienia § 15. 7. Za ukończenie wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w częściowym zamówieniu, strony uważają odbiór sporządzonych operatów szacunkowych nieruchomości niezawierających wad na podstawie protokołu podpisanego przez upoważnionych pracowników Urzędu oraz przez Wykonawcę. 8. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie pisemne potwierdzenie prawidłowości, kompletności i terminowości wykonania częściowego zamówienia, dokonane w protokóle odbioru przez upoważnionych pracowników Urzędu, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady dzieła. 9. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. § 10 1. W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w okresie 24 miesięcy od daty jego wykonania, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził, oraz dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Potwierdzeniu aktualności mogą podlegać wszystkie operaty szacunkowe sporządzone na podstawie niniejszej umowy. 3. Potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych będzie dokonane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w okresie 24 miesięcy od daty jego wykonania, oraz stwierdzenia przez rzeczoznawcę, który go sporządził, zaistnienia okoliczności wskazujących, że od daty jego sporządzenia wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wykonawca ponownie wykona operat szacunkowy wyceny tej nieruchomości. 5. Ponownemu wykonaniu operatów w okolicznościach wskazanych w ust. 4 może podlegać nie więcej niż 10% wszystkich operatów, bez względu na przedmiot wyceny, sporządzonych na podstawie niniejszej umowy. 6. Ponowne wykonanie operatów w okolicznościach wskazanych w ust. 4 będzie dokonane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. § 11 1. Cena brutto za sporządzenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi sporządzone na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości w drodze przetargu wynosi …… złotych. 2. Cena brutto za sporządzenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi …… złotych. 3. Cena brutto za sporządzenie operatu szacunkowego określenia wartości służebności gruntowej wynosi …… złotych. 4. Cena brutto za sporządzenie operatu szacunkowego określenia wartości służebności przesyłu wynosi …… złotych. 5. Cena brutto za sporządzenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej w celu ustalenia opłat z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz aktualizacji opłat wynosi …… złotych. 6. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty brutto ……… złotych (słownie brutto: ………………………………. złotych). § 12 1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie prac objętych zakresem niniejszej umowy będzie następować na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę za prace faktycznie wykonane w zakresie częściowych zamówień, po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy. 2. Zamawiający wskazuje, iż pracownikami upoważnionymi do odbioru prac od Wykonawcy w imieniu Zamawiającego są: Paweł Gedymin oraz Katarzyna Zarzycka. 3. Zamawiający zobowiązany jest wypłacać Wykonawcy przelewem na rachunek nr ……………………... należne wynagrodzenie za prace wykonane i odebrane bez zastrzeżeń w terminie nieprzekraczającym 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT (termin dostarczenia ostatniej faktury do dnia 06.12.2019 r.). Faktury VAT wystawione zostaną na Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa; NIP: 525-22-48-481. Odbiorcą i płatnikiem jest Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27. Fakturę należy dostarczyć do Wydziału Obrotu Nieruchomościami, ul. Rakowiecka 25/27, pok. 319 lub 331. 4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiona. 5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający złożył w banku polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Jednakże o takiej zmianie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. 7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. § 13 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% kwoty określonej w § 11 ust. 6 w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nie później niż z chwilą zawarcia niniejszej umowy. 2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia uznania należytego wykonania ostatniego z częściowych zamówień, o których mowa w § 5 ust. 1. 3. Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. § 14 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wygasają z upływem 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. § 15 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto poszczególnych zamówień, o których mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich wykonaniu lub zwłoki w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego ich wad. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego lub ponownego wykona operatu szacunkowego w okolicznościach o których mowa w §10 pkt. 4. 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 11 ust. 6 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 11 ust. 6 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. Zwłoka w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub w usunięciu zgłoszonych jego wad, przekraczająca 25 dni, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowych terminów oraz do żądania zapłaty kary umownej z tego tytułu, określonej w § 15 ust. 1 pkt 3 i 4. 3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest dopuszczalne, jeżeli zostanie dokonane w ciągu 20 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, za które odpowiada Wykonawca. 4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotę naliczonych kar umownych. 5. W przypadku, gdy operat szacunkowy utraci charakter opinii o wartości nieruchomości na podstawie oceny dokonanej przez organizację zawodową rzeczoznawców, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconej należności za ten operat. 6. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 16 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. § 17 Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. § 18 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: 1) Kodeksu cywilnego, 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. W wypadku powstania sporu dotyczącego realizacji niniejszej umowy spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: ………………………………. ……………………………….. ………………………………. ……………………………….. Załącznik nr 1 do umowy nr MOK/WSN/B/II/4/1/4/2018/GZ...... ZAMÓWIENIE NR ...................... z dnia .................... 1. Działając zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 umowy Nr ..... z dnia ............. zawartej pomiędzy m. st. Warszawa, Dzielnicą Mokotów a ……………………, niniejszym zamawiam wykonanie poniżej określonych prac: • wycena wartości …. nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości w drodze przetargu, wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego zamówienia, • wycena wartości … rynkowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości w drodze przetargu, wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego zamówienia, • wycena wartości … służebności gruntowych, wg listy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zamówienia, • wycena wartości … służebności przesyłu, wg listy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zamówienia, • wycena wartości rynkowej … nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz aktualizacji opłat, wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego zamówienia, • 2. Termin realizacji niniejszego zamówienia wynosi ……. dni, licząc od daty jego udzielenia, tj. do ……………. 2019 r. 3. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem nie może przekroczyć kwoty brutto ……….. (słownie: ……..). Wysokość wynagrodzenia zostanie naliczona za faktycznie wykonane i odebrane bez zastrzeżeń prace, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 i § 11 Umowy Nr ..... z dnia .............. ZAMAWIAJĄCY: Załącznik nr 2 do umowy nr MOK/WSN/B/II/4/1/4/2018/GZ...... WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA L.p. Nazwisko i imię Rodzaj uprawnień Nr uprawnień 1. 2. 3

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) w trakcie trwania umowy określonej w § 1 liczby lokali i nieruchomości przewidzianych do wyceny w ramach wartości umowy i według cen jednostkowych określonych w § 11 umowy. 6. Zmniejszenie lub zmiana, o których mowa w ust. 4 i 5 nie powinno spowodować zlecenia Wykonawcy liczby wycen nieruchomości o wartości mniejszej niż 50% całkowitej wartości umowy. 7. Zmniejszenie lub zmiana, o których mowa w ust. 4 i 5 uzależnione będą od liczby nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Cocker Spaniele, szczenięta, zwierzęta,hodowla, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania28-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię szczenie Cocker Spaniela. Zainteresowanych proszę o kontakt.