Wycena wartości nieruchomości

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wycena wartości nieruchomości
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-08-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaLicytacja elektroniczna
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-01
 • Numer ogłoszenia596073-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 596073-N-2018 z dnia 2018-08-01 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów: Wycena wartości nieruchomości
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, krajowy numer identyfikacyjny 015259663, ul. Rakowiecka  25/27 , 02-517  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225651560, , e-mail mokotow.wzp@um.warszawa.pl, , faks 225651560.
Adres strony internetowej (URL): www.mokotow.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mokotow.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem
Adres:
Warszawa ul. Rakowiecka 25/27 pok.35a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena wartości nieruchomości
Numer referencyjny: UD-IV-WZP.271.104.2018.DPE
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości: 249 nieruchomości gruntowych (gruntu) dla potrzeb ustalenia lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Wyceny nieruchomości powinny być wykonane zgodnie z: 1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), 2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.), 3) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Do operatów szacunkowych należy dołączyć: mapę ilustrującą położenie wycenianej nieruchomości, czytelną dokumentację fotograficzną nieruchomości opatrzoną datą, notatkę z badania księgi wieczystej, notatkę z badania ewidencji gruntów i budynków oraz notatkę z badania dokumentu potwierdzającego cel, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.

II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 66804,87
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności zawodowej: W zakresie doświadczenia - wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę lub usługi (w określonym niżej rodzaju) o łącznej wartości nie mniejszej niż 20000 zł brutto, polegającą/ce na wycenie wartości 50 nieruchomości gruntowych. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku wykonawców udostępniających zasób podmiot udostępniający będzie realizował zamówienie. W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą co najmniej dwie osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1). Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 7 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu); 2). Dowody określające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie; dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia wniosków; W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego; 3). Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 8 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej zamawiającego). 2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) 3. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie). 5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału. Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo) - (wzór druku załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie) 6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik (wzór druku załącznik nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie). 7. Informacja o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 6 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie) 8. Pełnomocnictwo (wykonawca składa o ile ma zastosowanie). 9. Formularz cenowy ofertowy (składa wykonawca, który będzie zwycięzcą licytacji)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
https://aukcje.um.warszawa.pl/
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
www.mokotow.waw.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 2. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą spełniać następujące wymogi: a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem; b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; d) pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą reprezentacji oraz muszą być one sporządzone w języku polskim; e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek; f) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów; g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny na stronie www.mokotow.waw.pl Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 3. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za całość zamówienia. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 82170 zł brutto. Minimalne postąpienie wynosi 800,00 zł brutto. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy ofertowy dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002r. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu w/w dokumentu.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 30 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2018-08-09 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zaproszenia do udziału w licytacji.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający zamknie licytację elektroniczną po upływie 30 minut od jej rozpoczęcia.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
U M O W A Nr MOK/WNI/B/II/5/6/……/2018/……. W dniu ....................... w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą - Dzielnicą Mokotów, z siedzibą: 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym łącznie przez: Pana …………………………….. - Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr …………………………….. z dnia ………………………………., Pana ……………………………… – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr …………………. z dnia ……………………………….. a …………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………..……………; zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: § 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wyceny wartości: 249 nieruchomości gruntowych (gruntu) dla potrzeb ustalenia lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmniejszenia, w trakcie trwania umowy, określonej w ust. 1 liczby nieruchomości przewidzianych do wyceny, a w razie zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń. 3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 2 nie powinno spowodować zlecenia Wykonawcy liczby wycen wskazanych w ust. 1 o wartości mniejszej niż 70% całkowitej wartości umowy. 4. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w sytuacji, gdy z uwagi na niezależną od Zamawiającego zmianę stanu prawnego nieruchomości lub wnioski stron postępowań nastąpi konieczność rezygnacji z wyceny nieruchomości. § 2 Wyceny nieruchomości wymienionych w § 1 powinny być wykonywane zgodnie z: 1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), 2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.), 3) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. § 3 1. Operaty szacunkowe należy sporządzić oddzielnie dla każdej nieruchomości gruntowej w 3 egzemplarzach. 2. Do operatów szacunkowych należy dołączyć: mapę ilustrującą położenie wycenianej nieruchomości, czytelną dokumentację fotograficzną nieruchomości opatrzoną datą, notatkę z badania księgi wieczystej, notatkę z badania ewidencji gruntów i budynków oraz notatkę z badania dokumentu potwierdzającego cel, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. § 4 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 21 września 2018 r. 2. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. § 5 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w art. 175 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualnych na dzień zawierania umowy, co do wszystkich osób wymienionych w wykazie wskazanym w § 6 ust. 1. Kopie dokumentów ubezpieczenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 4. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. 3, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia polisy. § 6 1. Wykaz osób, które będą wykonywać prace objęte zakresem niniejszej umowy lub będą uczestniczyć w wykonaniu tych prac, stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca za działania tych osób odpowiada jak za działania własne. 3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę składu rzeczoznawców majątkowych, wymienionych w załączniku powołanym w ust. 1. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, wykazał doświadczenie wymienianego rzeczoznawcy majątkowego, zobowiązany jest on udowodnić Zamawiającemu, że wprowadzany do zespołu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, rzeczoznawca majątkowy dysponuje, co najmniej takim samym doświadczeniem jak wymieniany członek zespołu. § 7 1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania wyłącznie w celu realizacji umowy dane osobowe, tj. „Rejestr i prowadzenie danych użytkowników wieczystych w postaci zbioru dokumentów” oraz „Rejestry nieruchomości gruntowych objętych aktualizacją lub ustaleniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zlecanych rzeczoznawcom majątkowym w celu sporządzenia operatów szacunkowych”, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób: użytkowników wieczystych gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, daty urodzenia, nr PESEL, imion rodziców, nr księgi wieczystej, wyłącznie w/w celu realizacji umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały w jego imieniu dane powierzone w celu realizacji niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej. 15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 16. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż ze względu na przepisy RODO oraz możliwe dalsze zmiany w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, może zajść konieczność zmiany umowy poprzez wprowadzenie do jej treści dodatkowych klauzul dotyczących ochrony danych osobowych lub modyfikacji zapisów, o których mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. § 8 1. Sytuacje wymagające wyjaśnień w trakcie realizacji umowy Wykonawca winien uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej. 2. Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty jego złożenia w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, pok. 335, gdzie będzie dokonywane ich przyjęcie. 3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty ich zgłoszenia. 4. Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru zamówienia podpisanego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 5. Pracownikami upoważnionymi do odbioru prac od Wykonawcy w imieniu Zamawiającego są: Mariusz Przewodowski, Joanna Jarczyńska. Odbioru prac upoważnione osoby dokonują jednoosobowo. 6. Podstawę wystawienia faktury/rachunku stanowić będzie pisemne potwierdzenie prawidłowości, kompletności i terminowości wykonania umowy, dokonane w protokole odbioru przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady dzieła. 7. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. § 9 1. W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w okresie 24 miesięcy od daty jego wykonania, Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do operatu szacunkowego stosownej klauzuli oraz analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2. Potwierdzeniu aktualności mogą podlegać wszystkie sporządzone na podstawie niniejszej umowy operaty szacunkowe. 3. Potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych będzie dokonane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do składania pisemnych wyjaśnień dotyczących sporządzonych wycen, w przypadku: 1) zgłaszanych przez użytkowników wieczystych zastrzeżeń do operatów szacunkowych, 2) dokonania przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych oceny prawidłowości ich sporządzenia, w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. 6. W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w okresie 24 miesięcy od daty jego wykonania oraz stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził, zaistnienia okoliczności wskazujących, że od daty jego sporządzenia wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wykonawca ponownie wykona operat szacunkowy, w którym określi wartość nieruchomości gruntowej. 7. Ponownemu wykonaniu operatów szacunkowych, z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 6, może podlegać nie więcej niż 10% wszystkich operatów szacunkowych sporządzonych na podstawie niniejszej umowy. 8. Ponowne wykonanie operatów szacunkowych, z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 6, będzie dokonane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. § 10 1. Strony określają wartość jednostkową brutto operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości wskazanych w § 1 na kwotę:……….złotych. 2. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty brutto …………… złotych (słownie brutto: ……. złotych). § 11 1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie prac objętych zakresem niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze, o którym mowa w § 8. 2. Zamawiający zobowiązany jest wypłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie za prace wykonane i odebrane bez zastrzeżeń na konto Wykonawcy prowadzone w Banku…………nr rachunku ………………..…………..w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku. 3. Faktura/rachunek wystawiona przez Wykonawcę powinna być złożona w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, pok. 335. 4. Za datę dostarczenia przez Wykonawcę faktury/rachunku uznawana będzie data wpływu prawidłowo wystawionej faktury do komórki wskazanej w ust. 3. 5. Fakturę/rachunek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 r. 6. Faktura/rachunek wystawiona zostanie na Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481. Odbiorcą i płatnikiem jest Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa. 7. Prawidłowo wystawiona faktura/rachunek powinna zawierać numer umowy na podstawie, której jest wystawiona. 8. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający złożył w banku polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. § 12 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wykonania zamówienia lub usunięcia wad operatów. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 10 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Wykonawca wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia lub usunięcia wad. 4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze/rachunku o kwotę naliczonych kar umownych. 5. Zwłoka w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 lub w usunięciu zgłoszonych jego wad, przekraczająca 7 dni, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 6. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest dopuszczalne, jeżeli zostanie dokonane w ciągu 20 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, za które odpowiada Wykonawca. § 13 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron, w okresie obowiązywania umowy, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do zmian w załączniku powołanym w § 6 ust. 1, zaś do dokonywania zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 3. § 14 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: 1) Kodeksu cywilnego, 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Powstałe spory dotyczące realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 4. Wykaz załączników do umowy: 1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 2) Wykaz nieruchomości objętych niniejszą umową, 3) Polisa OC. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Załącznik nr 1 do umowy nr MOK/WNI/B/II/5/6/……/2018/……. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA L.p. Imię i nazwisko Rodzaj uprawnień Nr uprawnień 1. 2. 3. 4.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmniejszenia, w trakcie trwania umowy, określonej w ust. 1 liczby nieruchomości przewidzianych do wyceny, a w razie zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń. 3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 2 nie powinno spowodować zlecenia Wykonawcy liczby wycen wskazanych w ust. 1 o wartości mniejszej niż 70% całkowitej wartości umowy. 4. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w sytuacji, gdy z uwagi na niezależną od Zamawiającego zmianę stanu prawnego nieruchomości lub wnioski stron postępowań nastąpi konieczność rezygnacji z wyceny nieruchomości.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.  Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. udzielenie zamówienia publicznego.  W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania, od wszczęcia do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług weterynaryjnych - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej, niektórych zabiegów chirurgicznych oraz diagnostyki laboratoryjnej innej niż alergologia i genetyka, szkolonych przez Fundację psów przewodników. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu”
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Wycena wartości nieruchomości gruntowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Remont wytypowanych pomieszczeń siłowni budynku nr 6 Akademii Sztuki Wojennej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Wycena wartości nieruchomości gruntowych