„Usługi w zakresie wykonywania operatów szacunkowych” - zamówienie zostało podzielone...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Usługi w zakresie wykonywania operatów szacunkowych” - zamówienie zostało podzielone na 5 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLegnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-01-21
 • ZamawiającyGmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
 • Data publikacji ogłoszenia2022-01-13
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00017743
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi w zakresie wykonywania operatów szacunkowych” - zamówienie zostało podzielone na 5 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi w zakresie wykonywania operatów szacunkowych” - zamówienie zostało podzielone na 5 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f08f142-7393-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanieUTF8, 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert Taka oferta nie będzie brana pod uwagę - narusza art. 221 uPzp.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt., jpg; ods; xls; xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem na .pdf 7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z. 8. Zamawiający nie dopuszcza formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach-formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 8. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże prawidłowo – zgodnie z prawem – jako tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku nazwanym „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami).
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78-80 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.44.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 2

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1:
część nr 1 – obejmuje wykonanie usług:
zadanie 1 – wycena lokali mieszkalnych zbywanych w drodze przetargu oraz bezprzetargowej na rzecz najemcy przewidywana ilość operatów szacunkowych – do 55;
zadanie 2 – wycena lokali użytkowych zbywanych w drodze przetargu oraz bezprzetargowej na rzecz najemcy przewidywana ilość operatów szacunkowych – do 3;
zadanie 3 – wycena działki i wartości udziału w nieruchomości gruntowej przypisanej do lokalu przewidywana ilość operatów szacunkowych – do 58;
zadanie 4 - inwentaryzacja lokalu mieszkalnego do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
(w 3 egzemplarzach) przewidywana ilość - do 20 szkiców;
zadanie 5 - inwentaryzacja lokalu użytkowego do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
(w 3 egzemplarzach) przewidywana ilość do -3 szkiców.
Zamówienie realizowane będzie dla nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Legnica w obrębach: Zosinek, Ogrody, Fabryczna, Tarninów, Glinki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 304 i 305 w powiązaniu z art. 214 ust. 1 pkt. 7) uPzp - max. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2:
część nr 2 - obejmuje wykonanie usług:
zadanie 1 – wycena lokali mieszkalnych zbywanych w drodze przetargu oraz bezprzetargowej na rzecz najemcy przewidywana ilość operatów szacunkowych – do 64;
zadanie 2 - wycena lokali użytkowych zbywanych w drodze przetargu oraz bezprzetargowej na rzecz najemcy przewidywana ilość operatów szacunkowych – do 3;
zadanie 3 – wycena działki i wartości udziału w nieruchomości gruntowej przypisanej do lokalu przewidywana ilość operatów szacunkowych – do 67;
zadanie 4 - inwentaryzacja lokalu mieszkalnego do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
(w 3 egzemplarzach) przewidywana ilość - do 25 szkiców;
zadanie 5 - inwentaryzacja lokalu użytkowego do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
(w 3 egzemplarzach) przewidywana ilość do -3 szkiców.
Zamówienie realizowane będzie dla nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Legnica w obrębach: Stare Miasto, Kartuzy, Wrocławskie Przedmieście, Czarny Dwór, Piątnica, Piekary, Piekary Wielkie, Piekary Stare, Piekary Osiedle.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 304 i 305 w powiązaniu z art. 214 ust. 1 pkt. 7) uPzp - max. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 - obejmuje wykonanie usług:
zadanie 1. - wycena lokali mieszkalnych zbywanych w drodze przetargu oraz bezprzetargowej na rzecz najemcy przewidywana ilość operatów szacunkowych - do 30.
zadanie 2 - wycena lokali użytkowych zbywanych w drodze przetargu oraz bezprzetargowej na rzecz najemcy przewidywana ilość operatów szacunkowych – do 3;
zadanie 3 – wycena działki i wartości udziału w nieruchomości gruntowej przypisanej do lokalu przewidywana ilość operatów szacunkowych – do 33;
zadanie 4. inwentaryzacja lokalu mieszkalnego do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu (w 3 egzemplarzach) przewidywana ilość - do 15 szkiców.
zadanie 5 - inwentaryzacja lokalu użytkowego do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu (w 3 egzemplarzach) - przewidywana ilość do -3 szkiców.
Zamówienie realizowane będzie dla nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Legnica w obrębach: Ochota, Bartniki, Winiary, Bielany, Rybaki, Nowe Osiedle, Przybków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 304 i 305 w powiązaniu z art. 214 ust. 1 pkt. 7) uPzp - max. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 - obejmuje wykonanie usług:
zadanie 1 - wycena działek przeznaczonych do zbycia, nabycia, zamiany, darowizny, przekazania, przejęcia, przejętych w drodze spadku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekazania w trwały zarząd, aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, wycena nakładów i udziałów, ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu bądź gruntowej – przewidywana ilość operatów szacunkowych - do 140;
zadanie 2- wycena działek i wycena garaży zbywanych w drodze przetargu oraz bezprzetargowej na rzecz najemcy – przewidywana ilość operatów szacunkowych - do 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 304 i 305 w powiązaniu z art. 214 ust. 1 pkt. 7) uPzp - max. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 - obejmuje wykonanie usług:
zadanie 1 - wycena działek w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału - przewidywana ilość operatów do 15 ( przewidywana ilość działek do 90) – określenie wartości wynagrodzenia za jedną (1) działkę
zadanie 2 - wycena działek w celu realizacji roszczeń związanych ze zmianą mpzp (renty planistyczne, odszkodowania) – przewidywana ilość operatów do 15
zadanie 3 - wycena działek w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogę publiczną - przewidywana ilość operatów do 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 304 i 305 w powiązaniu z art. 214 ust. 1 pkt. 7) uPzp - max. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1. uPzp,
1.2. Wykonawca lub konsorcjum może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.3. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj:
1.3.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
1.3.1.1.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Operaty szacunkowe i inwentaryzacje muszą być sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – która uzyskała specjalne uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nadawane przez Ministra Rozwoju i Technologii i jest wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju
i Technologii.
Ocena spełnienia warunku według:
a)oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW - Rozdział 2 SWZ, i
b) świadectwa potwierdzającego posiadanie uprawnienia zawodowego do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni go samodzielnie.

1.3.2. Wykonawca posiada sytuację ekonomiczną lub finansową:
1.3.2.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł w okresie realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW - Rozdział 2 SWZ, i
b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni
go samodzielnie.

1.3.3. Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe:
1.3.3.1 Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/li lub wykonuję/my min. 60 operatów szacunkowych (wycen nieruchomości) dla organów administracji publicznej - każdy operat.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW - Rozdział 2 SWZ, i
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane wg załącznika nr 2 do IDW - Rozdział 2 SWZ, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności, tj.
- referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni
go samodzielnie.

1.3.4. W związku z tym, że ww. warunki udziału w postępowaniu są jednakowe - obowiązują
w stosunku do każdej części Wykonawca składając ofertę na jedną lub na dwie części powyższe wymagania oraz podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich żąda Zamawiający od Wykonawcy, Wykonawca składa tylko raz – będą honorowane dla obu części.
1.3.5. Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VI. niniejszej instrukcji .
1.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań opisanych w pkt VI. przez cały okres
realizacji zamówienia.
1.3.7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1.3 liczy się wstecz
od dnia w którym upływa termin składania ofert - § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
1.3.8. Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę: podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich żąda Zamawiający od Wykonawcy określonych w pkt. VI. IDW.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zał. nr 1 do IDW - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. zał. nr 4 do IDW- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zał. nr 1 do IDW - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. załącznik nr 2 do IDW- wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem  dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające  czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje,  zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy.
3. załącznik nr 5 do IDW– oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie - część na którą wykonawca składa ofertę - w 100% .
4. załącznik nr 6 do IDW- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO.
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę min. 100.000,00 zł na okres realizacji zamówienia.
6. świadectwo potwierdzające posiadanie uprawnienia zawodowego do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacji z KRS lub z CEIDG, lub innego właściwego rejestru
2. załącznik nr 3 – wykaz cen.
3. zatwierdzony wzór umowy na dane części, na które Wykonawca składa ofertę –Rozdział Nr 3 swz. Każdy  z Wykonawców ma prawo złożyć jedną ofertę w danej części i  max na dwie części.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika
z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. VI. IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1 – oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Według zapisów § 7. projektu umowy na daną część.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_legnica w terminie do dnia 21.12.2021r. do godziny 11.00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający zastrzega, iż ilości operatów szacunkowych, szkiców inwentaryzacyjnych do wykonania nie są obligatoryjne, stanowią jedynie przewidywaną do wykonania maksymalną ich ilość, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
2) Zamawiający będzie powierzał sporządzenie operatów szacunkowych i inwentaryzacji sukcesywnie w miarę pojawienia się konieczności ich wykonania. 3) Operaty szacunkowe zostaną sporządzone w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, a inwentaryzacje zostaną sporządzone w wersji papierowej w 3 egzemplarzach. 4) Operaty szacunkowe i inwentaryzacje muszą być sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 555) Do operatu szacunkowego należy dołączyć istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzeniu, w szczególności:
a) opis nieruchomości/lokalu ze szczególnym uwzględnieniem elementów wpływających na wartość wycenianej nieruchomości (np. ciężary i ograniczenia), b) protokół badania księgi wieczystej, c) protokół badania przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, d) wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
e) dokumentację fotograficzną pozwalającą zidentyfikować wycenianą nieruchomość (min. 4 kolorowe zdjęcia), f) kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego aktualnej na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, g) informacje i materiały niezbędne do wykonania zlecenia powinny być aktualne na dzień sporządzenia operatu szacunkowego. 5) Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zlecenia własnym staraniem i na własny koszt. 6) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień ustnych i pisemnych dotyczących sporządzonych wycen w siedzibie Zamawiającego, przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, przed właściwym Sądem oraz przed innymi organami, przy czym z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 7) Wezwanie do pisemnego wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający może kierować w ciągu dwóch lat od daty sporządzenia operatu szacunkowego i inwentaryzacji stanowiących przedmiot zamówienia. 8) Po upływie okresu 12 miesięcy licząc od daty sporządzenia operatu szacunkowego, Wykonawca w terminie 10 dni kalendarzowych, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby aktualizacji, wykona jednorazowo, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie, ocenę aktualności sporządzonego operatu szacunkowego zgodnie z art 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.). 9) Wykonawca ma obowiązek sporządzenia operatów szacunkowych i inwentaryzacji w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia potwierdzenia odbioru zlecenia przesłanego na adres e-mailowy Wykonawcy. 10) Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią tajemnicę zawodową, o której mowa art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.). W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia, nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zatrudnimy osoby do sprzątania nocnego w siłowni - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania26-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnimy osoby do sprzątania nocnego w siłowni. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI