Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
 • Termin składania wniosków2021-07-19
 • ZamawiającyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-09
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00109560
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących
w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących
w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-491e6d81-df15-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011827/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi lustracji i monitorowania nieruchomości Zasobu WRSP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.22.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 586051,03 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 420800,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczna części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi lustracji nieruchomości, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: oławskiego, strzelińskiego, wrocławskiego, M. Wrocław, oleśnickiego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
a) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
b) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
c) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych ,
d) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
e) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
f) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
g) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
h) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
i) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie zawierającego dokumentację fotograficzną,
j) dokonywanie odbiorów i wydawania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
k) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
l) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
m) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,
n) prawidłowej eksploatacji i odpowiedzialności finansowej za mienie udostępnione przez KOWR Wykonawcy dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Powyższe usługi (w tym prace terenowe) będą wykonywane w czasie 150 godzin miesięcznie.. Zamawiający wymaga realizacji usług w biurze, mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 2 przez osobę wskazaną w ofercie Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług przez maksymalnie jedną osobę.
Wykonawca będzie realizował usługi osobiście lub delegując do prac swojego pracownika lub pracownika podwykonawcy lub osobę, z którą wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny.
Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej ze świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
Zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług własnych środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 70132,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-09-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1.Kryterium „Cena” – waga 60 %,
2.Kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia” – waga 40 %,
Sposób przyznania punktów opisano w z rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi lustracji nieruchomości, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: wołowskiego, średzkiego, trzebnickiego, milickiego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
a) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
b) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
c) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych ,
d) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
e) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
f) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
g) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
h) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
i) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie zawierającego dokumentację fotograficzną,
j) dokonywanie odbiorów i wydawania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
k) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
l) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
m) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,
n) prawidłowej eksploatacji i odpowiedzialności finansowej za mienie udostępnione przez KOWR Wykonawcy dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Powyższe usługi (w tym prace terenowe) będą wykonywane w czasie 150 godzin miesięcznie.. Zamawiający wymaga realizacji usług w biurze, mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 2 przez osobę wskazaną w ofercie Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług przez maksymalnie jedną osobę.
Wykonawca będzie realizował usługi osobiście lub delegując do prac swojego pracownika lub pracownika podwykonawcy lub osobę, z którą wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny.
Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej ze świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
Zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług własnych środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 70132,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-17 do 2022-08-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1.Kryterium „Cena” – waga 60 %,
2.Kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia” – waga 40 %,
Sposób przyznania punktów opisano w z rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi lustracji nieruchomości, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: górowskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
a) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
b) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
c) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych ,
d) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
e) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
f) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
g) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
h) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
i) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie zawierającego dokumentację fotograficzną,
j) dokonywanie odbiorów i wydawania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
k) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
l) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
m) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,
n) prawidłowej eksploatacji i odpowiedzialności finansowej za mienie udostępnione przez KOWR Wykonawcy dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Powyższe usługi (w tym prace terenowe) będą wykonywane w czasie 150 godzin miesięcznie.. Zamawiający wymaga realizacji usług w biurze, mieszczącym się w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 przez osobę wskazaną w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług przez maksymalnie jedną osobę.
Wykonawca będzie realizował usługi osobiście lub delegując do prac swojego pracownika lub pracownika podwykonawcy lub osobę, z którą wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny.
Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej ze świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
Zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług własnych środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 70133,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1.Kryterium „Cena” – waga 60 %,
2.Kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia” – waga 40 %,
Sposób przyznania punktów opisano w z rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi lustracji nieruchomości, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: jaworskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
a) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
b) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
c) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych ,
d) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
e) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
f) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
g) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
h) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
i) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie zawierającego dokumentację fotograficzną,
j) dokonywanie odbiorów i wydawania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
k) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
l) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
m) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,
n) prawidłowej eksploatacji i odpowiedzialności finansowej za mienie udostępnione przez KOWR Wykonawcy dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Powyższe usługi (w tym prace terenowe) będą wykonywane w czasie 150 godzin miesięcznie.. Zamawiający wymaga realizacji usług w biurze, mieszczącym się w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28 przez osobę wskazaną w ofercie Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług przez maksymalnie jedną osobę.
Wykonawca będzie realizował usługi osobiście lub delegując do prac swojego pracownika lub pracownika podwykonawcy lub osobę, z którą wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny.
Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej ze świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
Zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług własnych środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 70133,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-10-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1.Kryterium „Cena” – waga 60 %,
2.Kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia” – waga 40 %,
Sposób przyznania punktów opisano w z rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi lustracji nieruchomości, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego oraz terenu gminy Mirsk, Gryfów Śląski.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
a) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
b) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
c) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych ,
d) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
e) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
f) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
g) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
h) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
i) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie zawierającego dokumentację fotograficzną,
j) dokonywanie odbiorów i wydawania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
k) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
l) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
m) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,
n) prawidłowej eksploatacji i odpowiedzialności finansowej za mienie udostępnione przez KOWR Wykonawcy dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Powyższe usługi (w tym prace terenowe) będą wykonywane w czasie 150 godzin miesięcznie.. Zamawiający wymaga realizacji usług w biurze, mieszczącym się w Rakowicach Wielkich 15, 59-600 Lwówek Śląski przez osobę wskazaną w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług przez maksymalnie jedną osobę.
Wykonawca będzie realizował usługi osobiście lub delegując do prac swojego pracownika lub pracownika podwykonawcy lub osobę, z którą wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny.
Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej ze świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
Zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług własnych środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 70133,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1.Kryterium „Cena” – waga 60 %,
2.Kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia” – waga 40 %,
Sposób przyznania punktów opisano w z rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi lustracji nieruchomości, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lustracja nieruchomości związana z realizacją prawa pierwokupu z terenu powiatów: oławskiego, strzelińskiego, wrocławskiego, M. Wrocław, oleśnickiego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się:
a) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży,
b) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę,
c) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych ,
d) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,
e) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania,
f) przeprowadzania lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich,
g) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd,
h) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
i) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie zawierającego dokumentację fotograficzną,
j) dokonywanie odbiorów i wydawania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
k) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
l) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
m) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek,
n) prawidłowej eksploatacji i odpowiedzialności finansowej za mienie udostępnione przez KOWR Wykonawcy dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Powyższe usługi (w tym prace terenowe) będą wykonywane w czasie 150 godzin miesięcznie.. Zamawiający wymaga realizacji usług w biurze, mieszczącym się w Rakowicach Wielkich 15, 59-600 Lwówek Śląski przez osobę wskazaną w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług przez maksymalnie jedną osobę.
Wykonawca będzie realizował usługi osobiście lub delegując do prac swojego pracownika lub pracownika podwykonawcy lub osobę, z którą wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny.
Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym:
a) wyposażone stanowisko pracy biurowej z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej ze świadczoną usługą,
c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
Zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług własnych środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 3000 km.
przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 70133,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1.Kryterium „Cena” – waga 60 %,
2.Kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia” – waga 40 %,
Sposób przyznania punktów opisano w z rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w projektowanych postanowienia umownych stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W kryterium „CENA” wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) = Cn (najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie/ Cb (cena badanej oferty) x 60 pkt
4. W kryterium „KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt:
Ocena nastąpi na podstawie wykazanego przez wykonawcę doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mającego znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia – ilość wykonanych w ciągu trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy to w tym okresie, następujących czynności:
a) Lustracji nieruchomości - waga 40 % -
Wykonawca może uzyskać 4 pkt za każdą wykonaną lustrację nieruchomości przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia. Wykonawca otrzyma maksymalnie 40 punktów za wykonie 20 lustracji i powyżej.
2021-07-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zatrudnimy osoby do sprzątania nocnego w siłowni - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania26-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnimy osoby do sprzątania nocnego w siłowni. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI